จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,904.76391.0086.5 %5.0261.9887.4566.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,538.135,566.00-0.5 %0.0889.51125.0985.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ5,224.073,942.0024.5 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,823.6237,000.00-33.0 %0.03,772.40891.7276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,260.9727,455.80-18.0 %0.03,130.341,401.2655.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 141,754.9044,241.00-6.0 %0.04,882.87649.7786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,414.672,910.0046.3 %5.0444.60115.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,595.222,564.0054.2 %5.0486.2672.4785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,939.045,238.9024.5 %5.0452.14109.1975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,734.18759.0084.0 %5.0396.57101.8674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,511.532,939.0046.7 %5.0395.10124.4568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,503.151.00100.0 %5.0319.0332.2789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,220.804,759.0034.1 %5.0528.21142.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,421.372,016.0068.6 %5.0319.0389.7471.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,746.066,823.00-1.1 %0.01,079.99490.1554.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,171.046,712.00-60.9 %0.0837.63749.3210.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,535.693,671.0019.1 %5.0813.45378.1053.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,208.591,899.0040.8 %5.0300.02150.6349.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,534.232,424.0031.4 %5.0414.11422.75-2.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,635.583,772.00-3.8 %0.0634.76395.7137.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,878.062,508.00-33.5 %0.0355.22422.09-18.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,657.166,420.00-37.9 %0.01,003.61709.8829.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,525.6222,646.00-200.9 %0.01,174.75183.3284.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,801.242,397.0036.9 %5.0642.30520.6018.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,013.231,392.0065.3 %5.0680.3332.8395.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,184.241,542.0063.1 %5.0376.08277.4026.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,062.965,556.00-9.7 %0.0794.43262.0067.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,566.2122,220.00-299.2 %0.01,288.85289.7677.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,868.795,292.00-36.8 %0.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,882.423,342.00-15.9 %0.0319.03109.1265.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,855.1216,191.00-176.5 %0.01,421.96131.2890.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,403.913,343.0070.7 %5.0471.16354.4524.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,188.533,299.0021.2 %5.0604.27285.9752.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,592.586,230.00-35.7 %0.0851.48269.2568.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,658.344,454.0069.6 %5.01,574.09541.9865.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,954.9815,631.00-162.5 %0.01,231.80163.6986.7 %5.0
สพ.สมุทรปราการ48,408.3918,025.0062.8 %5.0808.23545.8532.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,623.2629,642.00-7.3 %0.01,076.20954.4511.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 143,530.00148,000.00-3.1 %0.01,978.741,757.5011.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,008.911,667.0044.6 %5.0338.0526.9292.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,582.4411,801.00-79.3 %0.01,421.96581.4059.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,945.2492,000.00-171.0 %0.02,355.39884.2262.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,568.7510,322.00-36.4 %0.01,079.67427.5060.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ545,761.1357,467.0089.5 %5.05,909.742,011.7866.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,492.723,110.0011.0 %5.0509.19179.6564.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,371.715,124.00-273.5 %0.0488.81308.8036.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,399.6522,647.00-5.8 %0.0856.48785.658.3 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,180.2812,178.00-135.1 %0.0863.03584.4232.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,845.238,639.0020.3 %5.0314.07142.2054.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ101,215.41103,490.00-2.2 %0.01,508.57206.1886.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,576.7824.0099.9 %5.0648.182,135.63-229.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ76,048.0733,713.0055.7 %5.0451.73934.69-106.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์30,121.9511,000.0063.5 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ44,154.6318,937.0057.1 %5.014,329.332,053.2785.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย966,384.31321,000.0066.8 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,364.126,000.00-37.5 %0.0851.48958.73-12.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,562.90764.0078.6 %5.0157.11199.09-26.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ48,200.9628,780.0040.3 %5.03,064.625,252.00-71.4 %0.0
รวม 2,438,118 1,231,877 49.47 % 88,328 32,243 63.50 %