จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,263.821.00100.0 %5.0584.360.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,075.2913,432.5625.7 %5.080.50203.48-152.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,499.421.00100.0 %5.0470.260.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,237.851,484.9154.1 %5.0717.47114.5784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,816.8715,272.0038.5 %5.02,714.15842.6569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง600.97695.00-15.6 %0.0237.1833.0986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,256.13894.0079.0 %5.0423.7455.4086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,208.18624.0085.2 %5.0403.4632.6391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,130.22532.0087.1 %5.0418.8780.0280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09101.6170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,035.57693.0082.8 %5.0361.0662.8482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,304.96704.0083.6 %5.0308.0821.0893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,855.231.00100.0 %5.0295.5712.6295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,950.35643.0083.7 %5.0308.4317.0594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,135.54582.0085.9 %5.0350.6881.3176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,882.68529.0086.4 %5.0268.7780.2070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,845.86445.0090.8 %5.0306.2670.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,893.80584.0085.0 %5.0264.9317.0793.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,932.84378.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,982.94480.0087.9 %5.0228.9532.2685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,316.36816.0081.1 %5.0367.3880.0678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,028.51535.0086.7 %5.0312.5784.5872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,564.56225.0095.1 %5.0177.6715.3691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,931.96433.0089.0 %5.0376.9031.9591.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,705.512,346.8336.7 %5.0945.66837.9011.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,889.301,367.0052.7 %5.0520.87285.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,218.57783.0075.7 %5.0581.00275.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,320.92720.0078.3 %5.0520.18257.4550.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,623.741,564.5640.4 %5.0504.76194.7561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,372.851,625.5062.8 %5.01,135.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,372.061,017.4769.8 %5.0698.46614.1212.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,035.441,103.0063.7 %5.0679.42800.00-17.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,269.272,202.8058.2 %5.01,325.982,826.26-113.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,720.861,548.0043.1 %5.0616.01943.35-53.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,547.183,442.2147.4 %5.02,067.59862.3758.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,518.724,277.005.3 %2.51,306.97758.7741.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์12,894.1617,895.00-38.8 %0.01,972.53624.3968.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์668,019.8175,979.3588.6 %5.05,275.01860.1583.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์4,093.931.00100.0 %5.0869.580.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,539.451.00100.0 %5.0106.650.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์7,025.73473.0093.3 %5.0122.2184.9330.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,393.40680.0071.6 %5.0546.3366.1887.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,992.091,069.0064.3 %5.0660.42433.5434.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,197.353,673.00-14.9 %0.0926.63660.3528.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,313.732,661.3619.7 %5.0793.5414,139.07-1,681.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,229.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ584.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,654.621.00100.0 %5.0527.310.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,604.3811,651.837.6 %3.51,554.18295.7281.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,754.223,356.7071.4 %5.0945.66496.3147.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,967.904,139.0030.6 %5.01,554.18200.3587.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,283.024,881.6822.3 %5.01,459.09998.4531.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,111.982,168.0047.3 %5.01,097.79619.8443.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,660.954,427.00-66.4 %0.0527.3158.3788.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์68,596.0812,692.0081.5 %5.0894.67401.2355.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,001.0634,979.70-94.3 %0.0497.54615.38-23.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,786.831,462.4347.5 %5.0622.62457.6326.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,357.492,067.0038.4 %5.0679.44480.0029.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,248.601.00100.0 %5.0945.660.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,367.591.00100.0 %5.0810.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,785.848,473.36-204.2 %0.01,129.31509.0154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)22,789.351.00100.0 %5.02,488.340.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 328,972.2914,054.4451.5 %5.02,559.23331.6387.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 421,326.097,951.0062.7 %5.02,586.80600.0076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 183,256.6217,391.0079.1 %5.01,094.56580.6047.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 247,965.781.00100.0 %5.02,541.810.95100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์19,392.411.00100.0 %5.0187.680.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง11,186.0821,992.00-96.6 %0.0688.39304.7455.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก108,995.6922,936.0079.0 %5.0948.91773.4318.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,664.341.00100.0 %5.0635.520.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์10,828.9757,193.24-428.2 %0.0610.123,687.25-504.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์31,214.0812,915.0058.6 %5.01,011.44185.2481.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง95,173.761.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,032.151.00100.0 %5.02,693.592,324.7513.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,807.662,789.0026.8 %5.0945.68787.0416.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,011.69676.8677.5 %5.0565.34670.20-18.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,841.731.00100.0 %5.05,467.240.95100.0 %5.0
รวม 1,572,453 412,622 73.76 % 71,520 42,985 39.90 %