จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์656.061.0099.8 %5.0238.28134.9043.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์30,419.5512,468.5059.0 %5.0102.71481.97-369.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์24,728.068,904.1164.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,196.224,564.50-8.8 %0.01,015.14267.9673.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,878.591,281.0055.5 %5.0708.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,637.8912,660.0038.7 %5.02,135.06882.3958.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,730.56372.0092.1 %5.0302.0313.6095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,579.71756.0083.5 %5.0307.8049.6683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,383.87310.0092.9 %5.0246.387.7996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,458.50456.0089.8 %5.0311.3250.1683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,383.87538.0087.7 %5.0364.5512.7796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,421.18398.0091.0 %5.0242.0413.3894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,391.23366.0091.7 %5.0195.1810.0394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,617.022,248.0051.3 %5.0255.6640.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,421.18466.0089.5 %5.0234.6933.4385.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,458.50919.0079.4 %5.0320.5175.7776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,421.18561.0087.3 %5.0191.1313.2293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,712.45846.0082.0 %5.0329.7634.0589.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,542.729,000.0022.0 %5.0845.97390.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,876.965,352.19-38.1 %0.0918.04858.616.5 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,692.06594.0077.9 %5.0564.91376.9433.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,124.16972.0068.9 %5.0584.72484.7017.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,736.540.000.0 %0.5482.10172.1264.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์684.291.0099.9 %5.0222.660.9599.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,502.371,444.2058.8 %5.0803.94300.0062.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,631.741,103.0069.6 %5.0746.89523.7429.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,674.676,816.0021.4 %5.02,800.621.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ2,210.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,888.265,730.362.7 %1.01,697.691,622.134.5 %2.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,971.583,473.6230.1 %5.01,355.40392.3571.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์8,409.8913,760.00-63.6 %0.01,177.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,502.242,451.0045.6 %5.01,184.26540.9554.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1448.4036.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8846.9534.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,858.14949.0075.4 %5.0857.81114.0086.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,996.13170.0094.3 %5.0613.78411.3533.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,641.221.00100.0 %5.0899.021.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,501.8019,489.39-129.2 %0.01,692.822,477.90-46.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์62.213,823.00-6,045.3 %0.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,954.37276.0093.0 %5.0937.05322.5365.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,469.2812,726.02-2.1 %0.03,694.37230.8893.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,719.102,974.32-73.0 %0.0657.10624.485.0 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,986.502,227.8455.3 %5.0860.990.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์188.645,866.00-3,009.6 %0.023.08492.44-2,033.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,775.866,205.00-7.4 %0.01,268.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,702.293,400.0027.7 %5.0645.8659.0890.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,713.703,175.0072.9 %5.0841.97639.0724.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,787.39814.0070.8 %5.0518.70232.8855.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,402.823,606.7218.1 %5.01,051.15322.5869.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,104.61867.0072.1 %5.0275.39206.7424.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,796.641.00100.0 %5.0766.030.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,883.303,054.8021.3 %5.0956.0713.0098.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,024.644,735.165.8 %2.5937.0525.0897.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์13,310.562,802.0078.9 %5.01,373.54191.6486.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 133,312.3517,926.0046.2 %5.01,302.30482.3563.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 225,241.487,020.4572.2 %5.01,272.4797.8592.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,151.6219,744.00-115.7 %0.01,593.97299.3581.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,707.4512,661.86-18.3 %0.02,214.39701.3268.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ4,706.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,369.281.00100.0 %5.0398.15268.4032.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์103,025.5760,956.0040.8 %5.01,693.92599.4764.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ไม่ครบ15,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ740.59ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม235.801.0099.6 %5.0648.680.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท66,421.2118,924.0071.5 %5.0807.13381.4552.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ41,480.4818,441.2855.5 %5.0854.67362.9057.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ102,474.1312,463.4187.8 %5.0898.361,178.84-31.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์136,312.1928,765.0078.9 %5.01,075.67860.6120.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,016.7525,205.06-109.7 %0.02,361.335,966.51-152.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,181.713,460.0017.3 %5.0765.91354.3553.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,727.491,425.0047.8 %5.0632.801.9099.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,996.0320,243.3938.6 %5.08,301.086,333.8323.7 %5.0
รวม 895,529 423,213 52.74 % 62,365 32,144 48.46 %