จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,796.161,086.0071.4 %5.0525.76256.8551.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ12,120.7442,570.00-251.2 %0.0245.87234.654.6 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,697.501,521.0010.4 %5.0961.00227.0776.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,395.322,018.0040.6 %5.0753.9549.3993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ15,974.9115,156.005.1 %2.53,158.72928.1570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,825.412,439.0049.5 %5.0268.7876.5771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,636.52850.0081.7 %5.0435.2277.2082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,557.12707.0084.5 %5.0323.5576.3376.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,621.50692.0085.0 %5.0356.9076.2978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,222.92285.0093.3 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,271.44435.0089.8 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,267.19312.0092.7 %5.0195.160.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,357.41363.0091.7 %5.0278.2275.0273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,207.06357.0091.5 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,334.86368.0091.5 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,312.30325.0092.5 %5.0252.8938.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,324.09367.0091.5 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,399.24657.0085.1 %5.0264.0047.6581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,297.28313.0092.7 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,297.2879.0098.2 %5.0194.627.6996.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,361.66375.0091.4 %5.0207.809.1395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,504.47901.0080.0 %5.0256.9178.0769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,426.04590.0086.7 %5.0246.9577.5968.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,893.002,643.3777.8 %5.0895.790.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,787.54881.1368.4 %5.0341.63120.6564.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,772.34569.0079.5 %5.0501.70230.8554.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,671.22702.0073.7 %5.0505.95194.7561.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,826.57882.0068.8 %5.0389.42113.0571.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,743.294,251.3626.0 %5.01,286.401,252.652.6 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,683.611,449.0060.7 %5.0819.75437.0046.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,418.461,105.0067.7 %5.0358.04246.0031.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,802.876,649.0262.7 %5.03,177.742,456.5622.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,282.119,030.68-295.7 %0.0534.791,502.32-180.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,643.006,127.597.8 %3.51,713.531,023.1540.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,269.823,380.3835.9 %5.01,438.53191.9086.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,115.4411,742.5822.3 %5.01,324.43176.8386.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,070.912,289.0054.9 %5.0971.88820.0415.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.0048.830.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,383.27702.0079.3 %5.0715.92205.5571.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,018.793,094.6138.3 %5.01,400.50560.2260.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,008.834,814.0019.9 %5.01,390.251,017.8626.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ18,048.9613,892.4023.0 %5.05,819.8398.5498.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,349.32776.0082.2 %5.0734.941,402.20-90.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ0.003,791.590.0 %0.00.00495.230.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ0.002,678.800.0 %0.00.00210.930.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,376.863,809.9029.1 %5.0498.4768.1886.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,939.853,114.1773.9 %5.0895.82477.8546.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 0.0021,256.800.0 %0.00.00428.200.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,965.31615.0079.3 %5.0591.56174.6070.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,739.973,835.20-2.5 %0.0838.77332.5060.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,067.01895.0070.8 %5.0629.68404.3535.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ0.005,214.750.0 %0.00.00211.120.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,630.443,837.0017.1 %5.01,238.13184.1285.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,338.46860.7563.2 %5.0851.25654.9723.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 146,346.6021,086.4454.5 %5.02,347.2845.0098.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 255,041.7912,136.0778.0 %5.01,090.48380.0565.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3181,795.694,998.0097.3 %5.09,676.12360.2396.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 417,681.4112,235.5030.8 %5.01,469.750.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,637.865,431.67-105.9 %0.0293.78228.0022.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ131,666.6760,228.0054.3 %5.02,203.391,498.1032.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ43,750.2671,639.61-63.7 %0.01,243.272,275.20-83.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,496.7019,944.9924.7 %5.0897.83463.0148.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์44,855.4313,283.6670.4 %5.01,039.051,609.03-54.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ50,775.1115,765.0069.0 %5.0880.07339.0561.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ126,274.6341,517.0067.1 %5.0864.63609.6029.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,429.0833,974.00-66.3 %0.02,106.452,632.27-25.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,417.522,400.0029.8 %5.0772.99695.1410.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,008.521,334.0055.7 %5.0436.80364.8016.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ22,870.1716,720.0026.9 %5.05,791.923,515.4539.3 %5.0
รวม 1,052,103 497,408 52.72 % 68,767 31,704 53.90 %