จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,781.42954.0065.7 %5.0662.45145.6578.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 267,454.2920,000.0070.4 %5.0406.76475.00-16.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี33,675.285,000.0085.2 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี82,928.564,000.0095.2 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี325,425.6320,453.9293.7 %5.01,372.69188.8786.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,426.032,625.8623.4 %5.0909.6676.1091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี32,215.5529,244.009.2 %4.53,895.171,287.2567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,036.35647.0084.0 %5.0373.5057.3684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,079.40709.0082.6 %5.0286.4158.5379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,037.44555.0086.3 %5.0350.0956.6183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,376.34534.0084.2 %5.0415.1557.4986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,360.392,330.0056.5 %5.0462.2791.6280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,794.02977.0079.6 %5.0294.6069.2276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,192.2710.0099.8 %5.0365.0975.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,023.33622.0084.5 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,096.19325.0092.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,870.98715.0081.5 %5.0357.5756.2684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,882.69182.0095.3 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,267.19529.0087.6 %5.0415.009.1897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,929.69716.0081.8 %5.0175.188.5795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,912.71407.0089.6 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,994.88572.0085.7 %5.0266.6057.6378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,947.67494.0087.5 %5.0303.9058.7280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,981.31455.0088.6 %5.0190.029.7794.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์402.68290.0028.0 %5.0148.4054.9163.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,002.19431.0089.2 %5.0449.4758.4587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,866.81374.0092.3 %5.0354.9354.9184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,060.90665.0083.6 %5.0498.3364.5987.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,538.7833,483.99-90.9 %0.01,500.40591.1060.6 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,988.212,000.0049.9 %5.0748.11475.0036.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,205.8914,240.70-173.5 %0.01,461.122,745.42-87.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,981.332,093.0029.8 %5.0414.4396.0276.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,843.971,000.0064.8 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,891.431,500.0048.1 %5.0584.83190.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,427.54500.0085.4 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,911.661,000.0065.7 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,375.631,813.2046.3 %5.0557.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,453.323,025.4312.4 %5.0895.73299.6666.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,343.303,279.4424.5 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,481.873,219.537.5 %3.5928.67576.1538.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,855.3825,000.00-19.9 %0.06,926.983,497.1049.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,660.271,729.0062.9 %5.01,479.43475.0067.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี10,264.393,000.0070.8 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,910.414,496.0049.5 %5.01,080.802,191.55-102.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,314.235,433.59-25.9 %0.01,746.932,845.27-62.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,084.3348,324.47-66.2 %0.02,449.75498.7579.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,313.687,310.14-216.0 %0.0560.991,267.15-125.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,615.482,000.0069.8 %5.02,150.78950.0055.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,245.845,446.80-3.8 %0.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี53,883.7710,000.0081.4 %5.02,316.84285.0087.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี254,091.33100,000.0060.6 %5.01,280.67950.0025.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,663.7815,000.00-40.7 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,460.0614,404.48-163.8 %0.01,764.205,048.70-186.2 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,314.077,855.84-82.1 %0.01,440.931,178.3618.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,891.861,655.8857.5 %5.01,080.80215.9480.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,948.9812,155.526.1 %3.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,095.5315,708.9517.7 %5.0380.34441.83-16.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,984.61500.0097.9 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,064.081,297.0057.7 %5.0928.6964.2493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,559.271,000.0071.9 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,898.314,956.00-27.1 %0.01,080.80677.0037.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,561.0015,000.0027.0 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,860.871,000.0074.1 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,570.081,000.0078.1 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,116.9115,000.00-145.2 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,338.612,000.0072.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,866.091,500.0061.2 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,291.713,000.0043.3 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,319.178,000.003.8 %1.52,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,393.237,000.00-106.3 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,959.5319,480.7927.7 %5.0910.86600.9334.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,556.6920,769.0071.0 %5.0626.50719.78-14.9 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 99,952.6885,845.0014.1 %5.01,913.221,217.2536.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,832.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0719.50338.9352.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,314.072,000.0053.6 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,289.9615,000.0035.6 %5.01,448.80950.0034.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,316.092,374.0028.4 %5.0519.39291.2243.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,938.356,872.001.0 %0.51,543.10573.9062.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,828.895,411.00-12.1 %0.01,461.12332.5077.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,477.426,278.20-80.5 %0.01,192.65396.1066.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี26,865.3416,607.0538.2 %5.010,018.32969.7390.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี13,391.105,000.0062.7 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5,149.1810,205.73-98.2 %0.01,764.20255.1585.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 548,694.543,640.0092.5 %5.01,848.691,038.4043.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1120,875.2230,000.0075.2 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 247,079.0216,186.4965.6 %5.01,477.91678.7654.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3304,095.4716,290.4294.6 %5.01,731.36984.8443.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4120,791.8117,789.0085.3 %5.03,086.55446.5085.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี54,899.9040,000.0027.1 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม56,970.5040,000.0029.8 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี56,970.5030,000.0047.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี104,414.5030,000.0071.3 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี63,599.9025,000.0060.7 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ77,376.3520,000.0074.2 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ77,376.3520,000.0074.2 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล89,273.6025,000.0072.0 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี29,418.8930,000.00-2.0 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,778.1232,770.90-235.1 %0.03,778.841,836.0051.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,374.3024,071.00-24.2 %0.01,111.06409.7563.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,285.833,850.00-17.2 %0.0586.95142.5075.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี35,024.2339,549.00-12.9 %0.02,939.38911.3569.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,758.723,968.00-5.6 %0.01,080.80989.908.4 %4.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,485.547,691.00-120.7 %0.0890.64202.2177.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,485.541,000.0071.3 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี70,386.2217,416.7275.3 %5.06,449.685,706.5011.5 %5.0
รวม 2,932,357 1,172,811 60.00 % 143,011 71,598 49.94 %