จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,594.861,102.0076.0 %5.0490.56420.3614.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,294.1814,622.00-10.0 %0.0169.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,131.071,673.0046.6 %5.0509.58159.4668.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,781.471,342.0064.5 %5.0566.6297.8582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,594.8813,640.0012.5 %5.01,593.47746.7053.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,967.021,477.0070.3 %5.0365.85129.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,887.84523.0091.1 %5.0294.8481.9672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,307.58844.0035.5 %5.0343.6079.9876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,386.40325.0094.0 %5.0302.5577.6774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,693.17775.0083.5 %5.0262.2979.4669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,090.22434.0089.4 %5.0218.5974.3366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,150.340.000.0 %0.0284.730.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,477.623,779.10-8.7 %0.0680.70313.9653.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.58110.2059.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ765.54348.0054.5 %5.0479.99216.6054.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,629.24679.5074.2 %5.0380.68215.6543.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,145.581,315.0068.3 %5.0870.870.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร0.001,241.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,064.872,670.0034.3 %5.0851.881,113.94-30.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,825.684,657.32-155.1 %0.0401.50531.66-32.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,161.713,124.2539.5 %5.01,270.23609.2852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร0.004,593.570.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,812.361,989.0058.7 %5.0737.77168.4977.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,950.061,485.0062.4 %5.0547.59590.12-7.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,289.311.00100.0 %5.01,308.232,095.33-60.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.00186.250.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,987.849,528.00-91.0 %0.0980.9257.7294.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,137.492,217.0046.4 %5.0737.77268.3863.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร0.002,564.000.0 %0.00.00206.900.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.ยโสธร0.002,354.000.0 %0.00.00489.730.0 %0.0
รจจ.ยโสธร36,517.5024,352.1833.3 %5.0738.37477.0535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,833.20112.0096.0 %5.0433.51106.7875.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,692.832,665.0027.8 %5.0661.70443.1933.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,002.82910.0069.7 %5.0471.54290.0438.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,163.244,417.11-6.1 %0.0813.8213,900.36-1,608.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร0.001,595.000.0 %0.00.0028.460.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,056.240.000.0 %0.03,837.32371.4990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,494.3917,980.56-227.3 %0.01,595.61643.5459.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,171.310.000.0 %0.01,307.980.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,501.8934,791.3262.4 %5.01,692.5510,744.22-534.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.0023,174.100.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,495.95148.4095.8 %5.0661.68646.212.3 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร0.00480.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,745.0616,352.0057.8 %5.03,879.222,617.2532.5 %5.0
รวม 302,423 170,279 0.00 % 28,382 38,479 0.00 %