จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,594.86589.0087.2 %5.0490.56109.8877.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,294.1814,622.00-10.0 %0.0169.00114.0032.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,131.071,673.0046.6 %5.0509.58159.4668.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,781.471,342.0064.5 %5.0566.6297.8582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,594.8813,640.0012.5 %5.01,593.47746.7053.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,887.84523.0091.1 %5.0294.8481.9672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,307.58844.0035.5 %5.0343.6079.9876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,386.40325.0094.0 %5.0302.5577.6774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,090.22434.0089.4 %5.0218.5974.3366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,967.021,477.0070.3 %5.0365.85129.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,693.17775.0083.5 %5.0262.2979.4669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,150.34394.0092.4 %5.0284.739.6996.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,477.623,779.10-8.7 %0.0680.70313.9653.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ765.54348.0054.5 %5.0479.99216.6054.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,629.24679.5074.2 %5.0380.68215.6543.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.58110.2059.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,145.581,315.0068.3 %5.0870.87468.8546.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,072.491,866.0039.3 %5.0497.78329.8333.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,438.431,241.0063.9 %5.0547.59844.56-54.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,064.872,670.0034.3 %5.0851.881,113.94-30.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,825.684,657.32-155.1 %0.0401.50531.66-32.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,161.713,124.2539.5 %5.01,270.23609.2852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,522.234,593.57-1.6 %0.0889.88230.2374.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,998.4213,104.80-227.7 %0.0927.91259.8772.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,812.361,989.0058.7 %5.0737.77168.4977.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,338.35861.0074.2 %5.0680.7138.4794.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,950.061,485.0062.4 %5.0547.59590.12-7.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,289.311.00100.0 %5.01,308.232,095.33-60.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,363.152,437.00-3.1 %0.01,118.07186.2583.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,848.125,903.0013.8 %5.01,859.70229.2687.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,987.849,528.00-91.0 %0.0980.9257.7294.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,137.492,217.0046.4 %5.0737.77268.3863.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,922.732,564.0034.6 %5.0832.83206.9075.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,497.964,969.00-10.5 %0.0691.29386.7144.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร7,297.8511,371.29-55.8 %0.01,061.02234.5377.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,061.762,542.1617.0 %5.0490.5632.3493.4 %5.0
สพ.ยโสธร11,532.202,354.0079.6 %5.0642.67489.7323.8 %5.0
รจจ.ยโสธร36,517.5024,352.1833.3 %5.0738.37477.0535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,833.20112.0096.0 %5.0433.51106.7875.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,692.832,665.0027.8 %5.0661.70443.1933.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,002.82910.0069.7 %5.0471.54290.0438.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,163.244,417.11-6.1 %0.0813.82477.5841.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,039.651,595.0047.5 %5.0604.6490.5485.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,056.244,332.1969.2 %5.03,837.32371.4990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,171.3191.2898.7 %5.01,307.98654.0050.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,494.3917,980.56-227.3 %0.01,595.61643.5459.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,230.694,972.50-53.9 %0.0264.25129.4251.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,501.8934,791.3262.4 %5.01,692.5510,744.22-534.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ23,174.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,317.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ101.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,005.4222,696.00-183.5 %0.01,555.431,355.7512.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,495.95148.4095.8 %5.0661.68646.212.3 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบ480.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ322.12ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,745.0616,352.0057.8 %5.03,879.222,617.2532.5 %5.0
รวม 400,970 257,654 35.74 % 43,679 31,037 28.94 %