จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,186.16485.0088.4 %5.0592.85104.4782.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,079.157,430.9432.9 %5.071.34124.30-74.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,740.352,670.0028.6 %5.0568.152.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ16,061.3713,600.0015.3 %5.02,665.590.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,949.071,920.5061.2 %5.0413.16125.2969.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,203.95500.0088.1 %5.0346.9396.6772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,065.63419.0089.7 %5.0319.7185.7373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,086.67456.0088.8 %5.0463.2165.4885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,215.32794.0081.2 %5.0422.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,351.84565.0087.0 %5.0307.54100.0467.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,266.51624.0085.4 %5.0223.0037.7283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,243.75439.0089.7 %5.0381.2931.3591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,451.39575.0087.1 %5.0461.9475.5483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,135.54545.0089.4 %5.0372.7965.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,051.68442.0089.1 %5.0507.430.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,005.32346.0091.4 %5.0260.6137.6985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,666.87450.0092.1 %5.0392.0061.9084.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,608.574,573.680.8 %0.5859.071,233.14-43.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,050.551.00100.0 %5.0531.36611.80-15.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,902.101,130.0061.1 %5.0490.76284.0542.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,790.69934.0066.5 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,828.795,272.32-9.2 %0.01,030.22811.8221.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,318.82850.0074.4 %5.0840.06659.5921.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,357.761,598.0052.4 %5.0649.89492.1024.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,950.395,862.0034.5 %5.03,102.962,658.1014.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,393.835,191.76-116.9 %0.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,331.562,335.0056.2 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,851.064,630.80-20.2 %0.0935.14100.5789.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,688.29814.0051.8 %5.075.8381.89-8.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,400.591,650.0051.5 %5.0897.1096.3089.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,041.95500.0083.6 %5.0707.13570.0019.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,645.072,219.0039.1 %5.0565.29521.347.8 %3.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,891.6613,584.36-249.1 %0.0954.15103.2789.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,818.9914.0099.6 %5.01,011.20440.7256.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.002,869.360.0 %0.00.00438.470.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,295.491,314.0075.2 %5.01,106.28514.1453.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,554.440.000.0 %0.01,049.200.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,613.064,146.00-14.8 %0.0916.12610.1633.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ38,040.512,343.0093.8 %5.01,029.14669.4135.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,784.534,071.0014.9 %5.01,315.45552.8958.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,878.12934.8367.5 %5.0725.96175.2575.9 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,795.725,150.8911.1 %5.01,277.42421.7767.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ11,575.880.000.0 %0.0973.170.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,506.570.000.0 %0.01,144.310.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 10.0016,568.000.0 %0.00.00542.990.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,312.900.000.0 %0.01,762.00911.8548.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,767.9662,700.0019.4 %5.01,675.001,256.2725.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ30,024.861,882.6093.7 %5.0951.14692.8627.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์24,869.1111,190.8955.0 %5.0877.23278.6368.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,208.6512,701.05-104.6 %0.02,399.702,782.90-16.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,652.882,126.0041.8 %5.0859.07657.5023.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ0.00709.000.0 %0.00.00620.360.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ48,701.4722,547.8453.7 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 409,264 214,529 0.00 % 44,054 22,723 0.00 %