จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,186.16485.0088.4 %5.0592.85104.4782.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,079.157,430.9432.9 %5.071.34124.30-74.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,740.352,670.0028.6 %5.0568.152.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ16,061.3713,600.0015.3 %5.02,665.59985.5663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,949.071,920.5061.2 %5.0413.16125.2969.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,351.84565.0087.0 %5.0307.54100.0467.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,266.51624.0085.4 %5.0223.0037.7283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,243.75439.0089.7 %5.0381.2931.3591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,451.39626.0085.9 %5.0461.9464.8286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,065.63419.0089.7 %5.0319.7185.7373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,215.32794.0081.2 %5.0422.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,135.54545.0089.4 %5.0372.7965.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,005.32346.0091.4 %5.0260.6137.6985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,203.95500.0088.1 %5.0346.9396.6772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,086.67456.0088.8 %5.0463.2165.4885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,051.68442.0089.1 %5.0507.4359.8588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,666.87450.0092.1 %5.0392.0061.9084.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,608.574,573.680.8 %0.5859.071,233.14-43.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,050.551.00100.0 %5.0531.36611.80-15.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,902.101,130.0061.1 %5.0490.76284.0542.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,790.69934.0066.5 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,828.795,272.32-9.2 %0.01,030.22811.8221.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,318.821,646.0050.4 %5.0840.06659.5921.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,357.761,598.0052.4 %5.0649.89492.1024.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,950.395,862.0034.5 %5.03,102.962,658.1014.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,393.835,191.76-116.9 %0.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,331.562,335.0056.2 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,851.064,630.80-20.2 %0.0935.14100.5789.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,277.0713,597.43-86.9 %0.01,293.87174.1386.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,564.142,131.6853.3 %5.01,049.23149.1485.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,688.29814.0051.8 %5.075.8381.89-8.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,400.591,650.0051.5 %5.0897.1096.3089.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,041.95989.0067.5 %5.0707.13343.2851.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,645.072,219.0039.1 %5.0565.29521.347.8 %3.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,534.2129,089.00-345.2 %0.01,695.782,726.44-60.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,612.832,096.0042.0 %5.0935.32258.0172.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,891.6613,584.36-249.1 %0.0954.15103.2789.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,818.9914.0099.6 %5.01,011.20440.7256.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,306.512,869.3633.4 %5.01,201.36438.4763.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,295.491,314.0075.2 %5.01,106.28514.1453.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,554.442,973.9634.7 %5.01,049.20612.1541.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,385.22360.0691.8 %5.0725.96137.8881.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,613.064,146.00-14.8 %0.0916.12610.1633.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ38,040.512,343.0093.8 %5.01,029.14669.4135.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,540.01972.0061.7 %5.0592.85110.7681.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,784.534,071.0014.9 %5.01,315.45552.8958.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,878.12934.8367.5 %5.0725.96175.2575.9 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,795.725,150.8911.1 %5.01,277.42421.7767.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ11,575.883,208.0072.3 %5.0973.17472.2651.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,506.576,520.8013.1 %5.01,144.31250.1578.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ16,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ542.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,312.9011,249.588.6 %4.01,762.00911.8548.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 334,173.9910,114.2670.4 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,615.782,522.803.6 %1.5250.57225.2110.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ30,024.861,882.6093.7 %5.0951.14692.8627.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์24,869.1111,190.8955.0 %5.0877.23278.6368.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,767.9662,700.0019.4 %5.01,675.001,256.2725.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ25,364.5314,329.0043.5 %5.01,029.841,092.50-6.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,517.7316,700.0034.6 %5.0973.96368.7762.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,208.6512,701.05-104.6 %0.02,399.702,782.90-16.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,652.882,126.0041.8 %5.0859.07657.5023.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,267.90655.0080.0 %5.0470.19620.36-31.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ48,701.4722,547.8453.7 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 569,373 335,254 41.12 % 58,997 31,222 47.08 %