จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ731.57480.0034.4 %5.0380.79129.2666.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ21,262.4516,756.6021.2 %5.088.06204.22-131.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,173.631,327.0058.2 %5.0532.9198.8281.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,324.691,412.0057.5 %5.0589.9749.1291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,353.107,686.008.0 %4.01,673.88989.2640.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,729.08623.0083.3 %5.0212.0963.7669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,080.49412.0089.9 %5.0196.9763.6967.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,998.52544.0086.4 %5.0239.8863.9673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,565.551,273.0077.1 %5.0212.8052.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,465.08424.0087.8 %5.0356.1447.9286.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,195.202,470.0041.1 %5.0913.24872.544.5 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,903.721,643.0057.9 %5.0818.16735.0110.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,220.901,344.0058.3 %5.0412.78440.43-6.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,005.501,132.5062.3 %5.0418.83409.622.2 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,947.213,030.5038.7 %5.01,179.47940.7920.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ10,876.352,900.0073.3 %5.02,295.47570.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,509.481,568.0055.3 %5.0666.03692.55-4.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,225.622,918.0230.9 %5.0799.15127.0984.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,659.098,183.03-6.8 %0.01,673.88295.8082.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,792.432,203.5041.9 %5.0685.05190.0072.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,701.301,650.0055.4 %5.0685.0549.3192.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,180.56500.0084.3 %5.0494.89397.4519.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,474.592,370.0031.8 %5.0647.02251.5561.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,659.162,275.1359.8 %5.01,502.742,323.76-54.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,041.331,265.0082.0 %5.0881.33508.9242.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,102.32886.0071.4 %5.0551.94246.8855.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,008.4018,217.20-7.1 %0.01,806.9958.1296.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,809.811,557.0044.6 %5.0475.87658.22-38.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,980.423,857.003.1 %1.5799.15640.6219.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,729.692,082.0044.2 %5.0704.07173.1975.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,006.671,373.3565.7 %5.0856.19323.9562.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,862.011,170.0059.1 %5.0437.8466.7384.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,845.241,737.0085.3 %5.0659.07330.7549.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,776.7939,108.25-0.9 %0.0733.48839.70-14.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,671.22424.0084.1 %5.0380.7994.8475.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,330.332,009.7039.7 %5.0513.91303.7440.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,837.07531.0081.3 %5.0399.81201.8349.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,076.773,056.9039.8 %5.0818.16466.4643.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,958.901,423.0071.3 %5.0551.9499.2982.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,493.453,664.0018.5 %5.0875.21228.0073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ89,452.1912,816.0085.7 %5.01,449.381,034.0228.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,866.642,562.7510.6 %5.0330.18180.3045.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ121,959.2115,392.9787.4 %5.0739.531,218.09-64.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,868.698,232.0083.2 %5.0572.431,177.68-105.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,857.1716,554.53-19.5 %0.01,675.292,580.20-54.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,842.822,667.0030.6 %5.0570.95407.2128.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ4,179.481,076.0074.3 %5.0437.87161.5763.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,072.0613,238.0126.7 %5.04,521.172,276.6249.6 %5.0
รวม 544,664 220,026 59.60 % 39,418 24,335 38.26 %