จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,563.01568.0077.8 %5.0366.7495.0074.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู15,215.2213,537.4411.0 %5.0228.22126.6644.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,931.601,887.0035.6 %5.0518.87227.5056.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,196.122,319.0027.4 %5.0575.9246.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,037.475,493.6121.9 %5.01,469.67614.4958.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,157.521,321.0068.2 %5.0255.6046.9281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�4,067.59547.0086.6 %5.0277.1663.9776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,805.80450.0088.2 %5.0280.5471.8674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,776.77222.0094.1 %5.0237.2421.2991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,962.15412.0089.6 %5.0268.4979.5570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,814.41406.0089.4 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,908.872,210.0043.5 %5.0918.21717.8121.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,910.692,114.0045.9 %5.0861.16483.7243.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,185.721,162.0063.5 %5.0575.92164.8571.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,034.89896.6070.5 %5.0556.90342.0038.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,652.032,560.0045.0 %5.01,222.46900.6026.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,343.131,214.4963.7 %5.0772.61560.9027.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,456.683,254.8227.0 %5.01,089.35722.0033.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,524.641,527.8766.2 %5.01,127.3883.6092.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,190.9210,420.3514.5 %5.02,154.25386.4182.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,208.771,768.0044.9 %5.0632.97470.4225.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,605.37351.0078.1 %5.047.5424.6848.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,497.16874.0075.0 %5.0709.0378.8588.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,741.96541.0080.3 %5.0433.81255.8341.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,334.282,465.0026.1 %5.0671.0045.7593.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,978.5554,240.77-989.5 %0.01,355.571,177.2913.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,014.813,006.0040.1 %5.01,317.54561.9357.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู10,232.392,303.0077.5 %5.0886.75120.0986.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู12,522.5514,066.92-12.3 %0.02,534.5989.0296.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,808.361,793.0083.4 %5.0556.90324.3141.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,980.254,035.00-1.4 %0.0766.08453.9540.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,774.032,994.0020.7 %5.0861.16486.6743.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,664.161,770.0062.1 %5.0610.70101.7083.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,936.172,928.000.3 %0.5499.8571.0385.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,973.022,280.0092.9 %5.0626.04318.0749.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�45,997.1027,788.4239.6 %5.0806.19840.80-4.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,664.891,112.0058.3 %5.0404.78103.5574.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,281.852,762.0015.8 %5.0651.98159.4775.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,944.94840.0071.5 %5.0480.84230.8952.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,241.763,743.0011.8 %5.0785.09450.9442.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,339.142,007.0039.9 %5.0632.97169.1073.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,477.833,043.0512.5 %5.0709.03578.5518.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 217,968.2613,091.0827.1 %5.01,075.14532.3250.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 51,347.6118,180.0064.6 %5.01,095.58625.6742.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,637.963,754.77-42.3 %0.0315.59237.5024.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู37,303.2727,759.0025.6 %5.0896.83385.7057.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง57,197.2312,872.0077.5 %5.0622.15380.9538.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,378.9715,348.96-83.2 %0.01,581.33173.1189.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,684.352,120.0042.5 %5.0690.01537.3822.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,709.46745.0072.5 %5.0385.7697.7874.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,462.487,544.0056.8 %5.04,062.314,186.36-3.1 %0.0
รวม 467,644 290,649 37.85 % 41,806 20,159 51.78 %