จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,710.561,844.9750.3 %5.02,184.6478.8396.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,975.011,347.0066.1 %5.0576.4697.2783.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น30,541.5221,783.2028.7 %5.0173.21193.20-11.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,235.465,141.2028.9 %5.052.62120.64-129.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 176,709.7279,362.0055.1 %5.0348.080.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,757.0015,563.00-170.3 %0.01,698.41252.8085.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,279.841,793.0045.3 %5.0823.67144.7182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น23,923.6830,324.00-26.8 %0.04,417.691,850.2758.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,483.831,833.0059.1 %5.0429.81125.2270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,764.711,509.0068.3 %5.0314.47152.1951.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,682.76574.0087.7 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,728.68553.0088.3 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,664.52381.0091.8 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,566.171,123.0075.4 %5.0490.4595.9680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,373.62306.0093.0 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,047.761,026.0079.7 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,301.40682.0084.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,231.21624.0085.3 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,744.111,280.0073.0 %5.0369.0073.3380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,898.901,146.0076.6 %5.0460.3284.8281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,519.36446.0090.1 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,568.15615.0086.5 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,414.12615.0086.1 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,219.79424.0090.0 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,167.75524.0087.4 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,012.96376.0090.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,033.88567.0085.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,063.54388.0090.5 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,900.523,993.50-2.4 %0.01,070.94664.1938.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,701.85510.0081.1 %5.0428.08146.7265.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,792.41790.0071.7 %5.0467.61129.6572.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,647.48552.0079.1 %5.0414.38144.7165.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,748.951,023.0062.8 %5.0531.58128.1875.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,956.2158,552.00-155.1 %0.07,909.994,866.0538.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,203.591,102.0065.6 %5.0747.61317.4457.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,750.313,000.0069.2 %5.03,333.781,817.1545.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 40.004,107.680.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,578.0820,601.29-140.2 %0.02,765.940.000.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,508.930.000.0 %0.02,006.26307.6284.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,895.300.000.0 %0.01,318.09513.0061.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 40.000.000.0 %0.00.002,432.120.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)15,707.6115,297.742.6 %1.05,273.413,536.5532.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,854.309,185.0645.5 %5.02,367.95156.7593.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,227.123,423.0072.0 %5.01,127.930.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,393.6310,381.99-136.3 %0.01,514.57380.0074.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)56,275.8212,512.4577.8 %5.021,854.351,137.3994.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.0015,422.700.0 %0.00.002,089.280.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,017.663,038.1562.1 %5.03,058.921,663.5645.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,967.1413,238.0739.7 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,644.03634.0061.4 %5.071.0048.6431.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,222.572,597.0038.5 %5.0937.7797.3189.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น6,049.341,463.0075.8 %5.0804.65551.0631.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,756.7238,179.00-336.0 %0.02,268.892,217.252.3 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,166.900.000.0 %0.01,850.531,492.0419.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,097.6521,330.00-92.2 %0.02,135.83146.3993.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น0.001,271.000.0 %0.00.004,832.050.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,382.522,865.0015.3 %5.0804.65391.4051.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.00336.770.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,860.150.000.0 %0.01,280.050.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,707.194,273.9025.1 %5.01,396.10718.0348.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,778.990.000.0 %0.012,036.4996.1699.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,590.6013,356.0024.1 %5.0530.71321.9239.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,697.156,969.0082.4 %5.0945.25465.4950.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,665.908,471.6012.4 %5.03,203.001,897.1140.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,903.521.00100.0 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น30,210.9127,060.0010.4 %5.01,979.870.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,570.072,913.0018.4 %5.0899.73475.4147.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น9,100.588,958.001.6 %0.51,850.53486.3573.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,054.343,151.0022.3 %5.01,089.89397.2163.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,878.361,327.0072.8 %5.01,741.83493.7471.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,623.310.000.0 %0.01,184.970.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น25,410.256,719.7373.6 %5.01,650.84496.8969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1121,876.4819,139.0084.3 %5.01,009.01725.8228.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20.0019,144.170.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 362,264.8515,292.3575.4 %5.01,356.91491.1563.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 433,375.6315,929.9252.3 %5.01,691.991,016.3239.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,325.318,941.7367.3 %5.02,578.781,170.8954.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,614.4217,266.56-161.0 %0.0406.40432.67-6.5 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น4,701.0811,142.00-137.0 %0.0375.74314.8316.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.002,365.200.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น31,570.770.000.0 %0.0975.960.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น90,953.4966,780.0026.6 %5.01,946.241,804.557.3 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง31,315.550.000.0 %0.01,093.630.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น165,129.5561,562.8862.7 %5.01,151.94706.2138.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,638.7217,088.0066.3 %5.0942.20821.6012.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล39,494.6919,160.0051.5 %5.01,008.30594.9041.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,289.0432,772.00-252.8 %0.02,570.602,734.97-6.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น19,141.28160,381.83-737.9 %0.04,828.393,704.7223.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,133.661,219.0061.1 %5.01,082.15264.4575.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,874.693,372.0013.0 %5.0994.81149.1285.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,919.7310,680.00-80.4 %0.02,248.5292.1595.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,400.660.000.0 %0.01,378.730.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,394.402,125.0037.4 %5.0823.67291.9364.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4107,677.490.000.0 %0.034,646.080.000.0 %0.0
รวม 1,374,411 942,471 0.00 % 129,824 45,838 0.00 %