จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,710.561,844.9750.3 %5.02,184.6478.8396.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,975.011,347.0066.1 %5.0576.4697.2783.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,239.8310,217.35-41.1 %0.01,279.70439.4765.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 176,709.7279,362.0055.1 %5.0348.08655.00-88.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น30,541.5221,783.2028.7 %5.0173.21193.20-11.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,235.465,141.2028.9 %5.052.62120.64-129.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น35,492.2715,563.0056.2 %5.01,389.96252.8081.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,279.841,793.0045.3 %5.0823.67144.7182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น25,510.4730,324.00-18.9 %0.05,180.511,850.2764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,718.221,833.0061.2 %5.0429.81125.2270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,566.171,123.0075.4 %5.0490.4596.3280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,742.391,509.0068.2 %5.0314.47152.1951.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,682.76574.0087.7 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,728.68553.0088.3 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,664.52381.0091.8 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,033.88567.0085.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,063.54388.0090.5 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,373.62306.0093.0 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,301.40682.0084.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,568.15615.0086.5 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,219.79424.0090.0 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,012.96376.0090.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,231.21624.0085.3 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,744.111,280.0073.0 %5.0369.0073.3380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,898.901,146.0076.6 %5.0460.3284.8281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,519.36446.0090.1 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,047.761,026.0079.7 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,414.12615.0086.1 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,000.33524.0086.9 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,900.523,993.50-2.4 %0.01,070.94664.1938.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,748.951,023.0062.8 %5.0531.58128.1875.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,792.41790.0071.7 %5.0467.61129.6572.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,701.85510.0081.1 %5.0428.08146.7265.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,647.48552.0079.1 %5.0414.38144.7165.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,356.782,184.0034.9 %5.0671.54272.6259.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,764.015,276.00-10.7 %0.01,375.131,286.306.5 %3.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,833.112,130.0044.4 %5.01,740.54343.0280.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,080.022,676.0034.4 %5.01,255.41651.2348.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,956.2158,552.00-155.1 %0.07,909.994,866.0538.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,203.591,102.0065.6 %5.0747.61317.4457.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,533.394,107.6825.8 %5.01,660.373,781.23-127.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,750.313,634.0062.7 %5.03,333.782,801.8916.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,578.0820,601.29-140.2 %0.02,765.941,752.5936.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,033.758,620.3269.3 %5.0972.54179.0581.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,508.936,595.30-46.3 %0.02,006.26307.6284.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,254.565,644.3022.2 %5.02,268.891,284.7343.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,895.303,659.4625.2 %5.01,318.09513.0061.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,833.942,593.0032.4 %5.01,337.692,432.12-81.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)15,707.6115,297.742.6 %1.05,273.413,536.5532.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,854.309,185.0645.5 %5.02,367.95156.7593.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,393.6310,381.99-136.3 %0.01,514.57736.3651.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,227.123,423.0072.0 %5.01,127.9365.7694.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)56,275.8212,512.4577.8 %5.021,854.351,137.3994.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,080.9215,422.70-153.6 %0.02,320.612,089.2810.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,017.663,038.1562.1 %5.03,058.921,663.5645.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,967.1413,238.0739.7 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,644.03634.0061.4 %5.071.0048.6431.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,222.572,597.0038.5 %5.0937.7797.3189.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น6,049.341,463.0075.8 %5.0804.65551.0631.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,143.585,378.97-29.8 %0.01,108.91377.3366.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,756.7238,179.00-336.0 %0.02,268.892,217.252.3 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,166.9010,335.50-67.6 %0.01,850.531,492.0419.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,097.6521,330.00-92.2 %0.02,135.83146.3993.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,807.741,271.0083.7 %5.02,516.094,832.05-92.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,382.522,865.0015.3 %5.0804.65391.4051.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,982.322,671.0032.9 %5.01,051.86336.7768.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,748.165,697.80-20.0 %0.01,280.05590.5153.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,707.194,273.9025.1 %5.01,396.10718.0348.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,778.994,944.00-30.8 %0.012,036.4996.1699.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น17,048.721,203.0092.9 %5.0820.51755.517.9 %3.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,590.6013,356.0024.1 %5.0530.71321.9239.3 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,697.156,969.0082.4 %5.0945.25465.4950.8 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,665.908,471.6012.4 %5.03,203.002,191.4831.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,903.521,522.0047.6 %5.0633.51161.7274.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น30,210.9127,060.0010.4 %5.01,979.87308.4284.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,570.072,913.0018.4 %5.0899.73475.4147.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น9,100.588,958.001.6 %0.51,850.53486.3573.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,054.343,151.0022.3 %5.01,089.89397.2163.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,878.361,327.0072.8 %5.01,741.83493.7471.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,623.316,774.23-46.5 %0.01,184.97510.0657.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น25,410.256,719.7373.6 %5.01,650.84496.8969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 433,375.6315,929.9252.3 %5.01,691.991,016.3239.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,604.2419,144.17-99.3 %0.0734.990.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 538,783.6630,130.8022.3 %5.0821.231,047.64-27.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1121,876.4819,139.0084.3 %5.01,009.01725.8228.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 362,264.8515,292.3575.4 %5.01,356.91491.1563.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,325.318,941.7367.3 %5.02,578.781,170.8954.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,614.4217,266.56-161.0 %0.0406.40432.67-6.5 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น4,701.0811,142.00-137.0 %0.0375.74314.8316.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล39,494.6919,160.0051.5 %5.01,008.30594.9041.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น90,953.4966,780.0026.6 %5.01,946.241,804.557.3 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น165,129.5561,562.8862.7 %5.01,151.94706.2138.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,365.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น31,570.7719,681.1137.7 %5.0975.96246.7374.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง31,315.5526,016.0016.9 %5.01,093.63663.2339.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,638.7217,088.0066.3 %5.0942.20821.6012.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,289.0432,772.00-252.8 %0.02,570.602,734.97-6.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,141.28160,381.83-737.9 %0.04,828.403,704.7223.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น22,654.4341,755.20-84.3 %0.01,293.51497.3561.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,133.661,219.0061.1 %5.01,082.15264.4575.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น155,279.6754,242.0065.1 %5.02,159.78390.5081.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,874.693,372.0013.0 %5.0994.81149.1285.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,776.1310,680.00-84.9 %0.02,191.4892.1595.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,400.661,430.0040.4 %5.01,378.7324.7198.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,394.402,125.0037.4 %5.0823.67291.9364.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4107,677.4995,516.8911.3 %5.034,646.082,917.5091.6 %5.0
รวม 1,940,635 1,339,944 30.95 % 201,264 76,366 62.06 %