จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,628.271.00100.0 %5.0535.56124.7276.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,449.208,256.9927.9 %5.077.58175.38-126.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี8,826.891,438.8283.7 %5.084.49181.14-114.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี119,799.906,166.9594.9 %5.04,610.52256.6894.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 492,328.271,534.7498.3 %5.04,641.7949.8598.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,827.521,546.0059.6 %5.0915.88136.5685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1014,350.9432,704.00-127.9 %0.03,658.72580.9484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,969.3026,621.57-21.2 %0.04,871.211,080.2377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,181.16302.0092.8 %5.0288.0474.2074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,068.70656.0083.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,417.20513.0090.5 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,760.294,428.4334.5 %5.0628.98117.2481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,254.20646.0084.8 %5.0251.0080.5667.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี846.801,034.00-22.1 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,487.01637.0085.8 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,967.81484.0091.9 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,929.47350.0094.1 %5.0993.45113.3888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,835.35399.0089.6 %5.0442.01107.6675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,898.74335.0093.2 %5.0298.769.1896.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,995.81384.0090.4 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด4,167.69419.0089.9 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,149.90668.0083.9 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,117.13561.0086.4 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,787.37465.0092.0 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,745.278,442.03-46.9 %0.02,401.40964.6259.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,524.764,692.51-33.1 %0.0877.84577.9134.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,732.22729.5073.3 %5.0452.26227.8349.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,611.13869.0066.7 %5.0477.57203.5157.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,613.71690.0073.6 %5.0447.08186.5258.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,257.651,712.0024.2 %5.0343.69200.4541.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,709.491,766.0052.4 %5.0934.89312.4666.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,386.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,484.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,136.871,838.0041.4 %5.0687.68985.18-43.3 %0.0
สำนักชลประทานที่ 544,368.3635,714.0019.5 %5.07,225.359,476.05-31.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,943.681,573.0060.1 %5.01,609.121,134.8029.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี642.121,273.00-98.2 %0.0630.64528.8616.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,817.085,249.0046.5 %5.03,292.882,110.9435.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,449.735,518.20-125.3 %0.0584.771,019.59-74.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,684.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,733.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,734.995,700.00-108.4 %0.01,410.30158.3088.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,436.162,582.6441.8 %5.01,741.183,265.68-87.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี15,008.4721,849.67-45.6 %0.01,961.76166.0991.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี204,200.38543,871.88-166.3 %0.0751.86395.2047.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,586.491,811.0049.5 %5.0953.91160.4683.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,244.304,855.2056.8 %5.01,155.35336.8470.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,014.7013,748.58-37.3 %0.03,704.5495.8197.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,754.7611,243.6311.8 %5.04,449.796,412.40-44.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,805.462,244.0041.0 %5.049.4461.60-24.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,502.39959.0036.2 %5.0896.87220.0975.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,193.83953.0070.2 %5.0801.79174.5178.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,518.204,831.18-6.9 %0.0899.93370.1858.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี10,839.8852,785.12-387.0 %0.01,581.442,036.79-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,354.338,264.62-54.4 %0.01,253.10969.3922.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,971.003,074.0022.6 %5.01,048.99641.1638.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,911.9922,867.05-109.6 %0.02,383.84226.1990.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,721.972,544.0046.1 %5.01,201.12444.0563.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,391.954,494.56-2.3 %0.01,163.08383.7667.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,383.137,074.00-10.8 %0.01,885.69210.9288.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,954.492,947.0040.5 %5.01,353.24566.6458.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,295.025,635.00-31.2 %0.01,144.0865.8494.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,215.788,259.0064.4 %5.0543.43498.758.2 %4.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 93,687.0554,033.6042.3 %5.01,728.85959.2244.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,941.911,702.0056.8 %5.0348.47205.1341.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,650.653,999.4229.2 %5.01,524.39810.2046.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,509.042,518.0083.8 %5.05,144.69267.7194.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,823.927,525.5914.7 %5.01,904.71555.3070.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,691.272,477.0047.2 %5.0858.83269.0968.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,282.4848,809.28-570.2 %0.01,169.99393.3166.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,344.57117.3098.2 %5.02,653.5718,834.38-609.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 469,041.6516,565.0776.0 %5.01,515.58612.3159.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 113,054.2716,438.83-25.9 %0.01,402.701,091.5522.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ไม่ครบ20,695.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 310,795.6615,186.57-40.7 %0.01,355.92520.7461.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,821.943,924.6755.5 %5.0357.80129.7363.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,295.929,634.7227.5 %5.0460.78374.5018.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี81,854.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,099.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน104,788.3463,390.1439.5 %5.01,016.54653.6435.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,688.081,189.8098.7 %5.01,821.18235.0087.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี134,615.9846,191.0065.7 %5.01,171.97600.5348.8 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี29,420.946,900.6676.5 %5.0860.59228.6273.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี69,341.2925,089.0063.8 %5.01,023.62614.1740.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,873.0415,354.0058.4 %5.01,033.78532.9548.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี72,526.9419,852.3272.6 %5.01,006.54836.8016.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ74,796.6715,857.8278.8 %5.01,017.80628.7538.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี28,794.3336,418.30-26.5 %0.04,199.782,785.4333.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี55,935.9132,868.0041.2 %5.01,343.32447.1066.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,802.40917.0067.3 %5.01,209.29461.7261.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,956.162,903.0041.4 %5.01,119.00486.2856.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,604.336,466.00-15.4 %0.01,896.66435.1277.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,375.081,867.0044.7 %5.01,308.41359.8172.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,803.603,832.7464.5 %5.02,693.24610.0677.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,406.63265.0092.2 %5.0839.82228.1272.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,781,307 1,355,506 23.90 % 122,821 74,805 39.09 %