จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,716.10905.0075.6 %5.0234.54102.9756.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,822.032,030.0046.9 %5.0437.3797.3377.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,500.741,874.0046.5 %5.0500.7781.1383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 418,190.5943,000.00-136.4 %0.04,531.93687.9084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 243,449.8830,210.0030.5 %5.02,575.51883.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 148,041.1434,000.0029.2 %5.03,475.28991.8071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 28,013.032,414.0069.9 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,333.79854.0080.3 %5.0259.73109.2557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,991.613,940.0056.2 %5.0356.6495.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,957.823,644.0047.6 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่6,367.942,207.0065.3 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,201.792,083.0060.0 %5.0333.36103.5568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,386.231,570.0078.7 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,575.85831.0076.8 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,261.3515,000.00-106.6 %0.01,432.551,310.018.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,801.342,793.000.3 %0.51,072.92883.7717.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,546.082,580.0043.2 %5.0900.13475.0047.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,975.211,280.0057.0 %5.0405.69102.2074.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,156.301,493.0052.7 %5.0355.73154.8056.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,197.702,270.0045.9 %5.0713.80705.781.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,417.512,978.00-23.2 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,911.561,829.0062.8 %5.0957.15577.9039.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,656.1326,274.00-79.3 %0.01,679.7912.6599.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,690.622,079.0043.7 %5.0493.59292.7840.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,008.418,935.00-78.4 %0.01,240.56556.2455.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,702.071,189.0067.9 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,918.45998.0065.8 %5.0329.62164.8550.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,885.724,108.0015.9 %5.0715.87254.5664.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,563.6029,225.00-152.7 %0.01,965.021,834.786.6 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,115.694,722.007.7 %3.5786.03574.8826.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,838.892,751.0028.3 %5.0633.90314.1550.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,164.0713,354.00-86.4 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,207.291,119.0090.8 %5.0571.03113.3880.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,692.932,010.0045.6 %5.0482.44288.7940.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,748.072,620.0054.4 %5.0671.91267.1560.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,458.335,656.0012.4 %5.01,194.22527.3555.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,813.1111,599.00-99.5 %0.01,242.3986.3093.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,394.117,029.0038.3 %5.0359.30610.55-69.9 %0.0
รจก.บางขวาง 179,067.59174,711.002.4 %1.02,008.40575.1071.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี61,069.3849,907.0018.3 %5.0852.96790.947.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,888.39873.0069.8 %5.0272.5757.1179.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,967.561,806.0063.6 %5.0976.17501.4848.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,641.391,556.0057.3 %5.0500.77210.4958.0 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,655.3012,522.00-17.5 %0.01,584.68484.5069.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,435.041,246.0063.7 %5.0481.78105.3278.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,848.824,357.0010.1 %5.0566.57359.1036.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 168,335.6714,386.0078.9 %5.0339.29329.972.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)35,942.5418,916.0047.4 %5.01,410.48304.8778.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 229,765.7317,020.0042.8 %5.0617.64399.8435.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,002.7013,185.00-88.3 %0.0288.54443.08-53.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,350.544,079.006.2 %3.0318.59188.7340.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี61,750.6423,256.0062.3 %5.0424.44616.29-45.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,174.9919,474.00-20.4 %0.02,308.201,217.4247.3 %5.0
สถาบันทันตกรรม131,652.0571,000.0046.1 %5.0199.51172.2713.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ248,898.31127,111.0048.9 %5.0352.80630.17-78.6 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก756,130.75588,300.0022.2 %5.011,782.991,105.0090.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,448.760.10100.0 %5.0539.4080.0485.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,865.502,967.0023.2 %5.0656.77596.849.1 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,896.38630.0078.2 %5.0272.57151.0444.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี117,236.6633,000.0071.9 %5.051,168.6414,350.0072.0 %5.0
รวม 2,069,698 1,463,755 29.28 % 112,680 37,458 66.76 %