จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,611.65669.0074.4 %5.0570.36255.9755.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย25,289.108,703.9065.6 %5.091.89183.99-100.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,663.458,135.8923.7 %5.051.7356.25-8.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,766.994,495.625.7 %2.5105.8546.9055.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,849.411,961.0031.2 %5.0665.4498.4085.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,438.061,830.0046.8 %5.0434.3870.9083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,616.2513,136.0020.9 %5.03,061.46943.0769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,263.58632.0085.2 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,864.52477.0087.7 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ0.000.000.0 %0.00.0057.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,785.48443.0088.3 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว668.8321.0096.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,856.89549.0085.8 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,931.86882.0077.6 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,891.4812,930.70-45.4 %0.01,460.16878.3339.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน0.006,042.600.0 %0.00.00420.260.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,714.794,586.602.7 %1.01,426.091,195.2016.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,738.331,311.0052.1 %5.01,548.34399.8774.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,797.241,592.5058.1 %5.01,045.77496.7852.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,959.81393.8086.7 %5.01,586.38517.7567.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,525.661,618.0064.2 %5.0988.93825.7816.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,986.951,742.0012.3 %5.0541.07257.2852.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,452.812,547.1653.3 %5.01,673.29787.7952.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,612.152,186.0052.6 %5.01,311.98171.4486.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,567.6712,335.90-121.6 %0.01,330.99188.1085.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย0.00695.000.0 %0.00.0061.750.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,166.17235.0079.8 %5.068.2466.502.5 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,300.861,088.0067.0 %5.0855.1332.9096.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,941.06514.0082.5 %5.0703.47263.5362.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,497.742,348.3732.9 %5.0568.33258.1154.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,819.593,150.0045.9 %5.01,547.202,740.00-77.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,924.382,453.0037.5 %5.01,102.79748.9032.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,277.092,074.0036.7 %5.0950.68579.4439.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,976.218,410.55-69.0 %0.01,388.05183.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย0.002,035.000.0 %0.00.00527.920.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,331.842,325.2930.2 %5.0501.31158.4468.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,471.461,579.9864.7 %5.01,197.91290.0475.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,345.742,237.0080.3 %5.0931.66481.5848.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย37,949.7214,628.9261.5 %5.01,000.89370.3563.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,957.71490.0083.4 %5.01,489.8194.9093.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย802.07626.0022.0 %5.0703.47248.7964.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,728.454,070.0029.0 %5.0988.720.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,700.692,102.8955.3 %5.0558.33876.99-57.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 128,901.2614,341.6550.4 %5.01,697.82548.7267.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)140,692.257,728.3494.5 %5.0367.301,280.06-248.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 342,202.848,464.4779.9 %5.01,631.091,122.2031.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย89,712.1638,613.4957.0 %5.0991.02594.5040.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.0010,086.000.0 %0.00.00753.230.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย22,753.2113,848.8039.1 %5.02,162.722,943.86-36.1 %0.0
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,585.382,927.0018.4 %5.0950.68409.6256.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,914.261,961.0032.7 %5.0646.41293.1554.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 562,805 219,397 0.00 % 41,619 22,278 0.00 %