จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,420.64112.0097.5 %5.0356.8764.3382.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,568.1425,844.36-9.7 %0.072.85178.35-144.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,499.633,058.0012.6 %5.0667.69219.2367.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,265.891,603.0050.9 %5.0572.6157.3690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,441.2212,696.0034.7 %5.02,600.76598.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,673.68608.0087.0 %5.0303.6262.7879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,510.49251.0094.4 %5.0442.2065.4685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,586.14635.0086.2 %5.0343.4564.8181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,150.33533.0089.7 %5.0306.4465.2978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,439.46357.0092.0 %5.0430.6863.7685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,508.69472.0089.5 %5.0355.0864.2281.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,468.364,213.615.7 %2.5965.38294.4569.5 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย19,420.6147,751.48-145.9 %0.02,055.74644.0668.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,443.865,661.87-4.0 %0.01,219.16790.4035.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,845.2531,970.06-559.8 %0.0794.24176.8977.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,858.864,328.00-12.2 %0.0794.24772.512.7 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,239.051,335.0058.8 %5.0884.32583.6334.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,622.72582.0089.6 %5.0534.59291.3945.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,539.432,923.0061.2 %5.01,668.99698.3658.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,181.442,187.0031.3 %5.0710.611,464.90-106.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,153.384,441.73-6.9 %0.0914.89653.0928.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,852.254,348.2610.4 %5.0815.20113.9786.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,780.234,588.0032.3 %5.01,231.61261.6578.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย4,595.901,593.0065.3 %5.0775.22131.8983.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,634.30570.0065.1 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,463.251,489.0057.0 %5.0642.0767.9989.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,355.901,130.1166.3 %5.0547.03494.909.5 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,202.385,948.00-41.5 %0.0870.30425.9551.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย5,128.6935,275.00-587.8 %0.01,231.611,577.20-28.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,266.1612,122.68-130.2 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,051.854,967.0017.9 %5.01,478.81509.2265.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,547.932,983.5046.2 %5.03,093.3196.8196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,421.702,668.0022.0 %5.0547.03426.0822.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,816.313,080.4019.3 %5.0737.19510.3630.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,440.752,675.5250.8 %5.0889.32385.1356.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,067.682,037.1566.4 %5.0699.16246.9664.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,042.983,838.32-26.1 %0.0451.9539.6991.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,638.823,392.0070.9 %5.0667.69293.6756.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 62,053.1632,453.9447.7 %5.0682.38417.0838.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,775.561,319.0052.5 %5.0375.8754.6785.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย5,083.043,936.3822.6 %5.0899.48521.1242.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,920.731,568.0046.3 %5.0470.97367.1722.0 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,635.175,033.70-8.6 %0.0832.27399.9751.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,578.563,920.00-9.5 %0.0699.1650.2992.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,237.994,832.00-14.0 %0.0775.22958.19-23.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 142,869.4522,316.4247.9 %5.01,440.62742.3248.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)15,123.6011,026.0027.1 %5.02,098.85592.3571.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 277,362.5118,940.0075.5 %5.01,541.481,602.65-4.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,223.953,385.82-5.0 %0.0259.0958.4377.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย28,903.4512,500.0056.8 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,406.1045,982.9944.2 %5.01,273.59725.5743.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย72,702.5523,714.9967.4 %5.0601.22276.7954.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,848.9618,456.10-70.1 %0.01,585.221,886.31-19.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,490.612,000.0042.7 %5.0604.08679.10-12.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,687.73901.0066.5 %5.0432.93184.5057.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย41,413.3811,254.0072.8 %5.02,946.434,339.60-47.3 %0.0
รวม 694,461 467,809 32.64 % 50,897 28,304 44.39 %