จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,564.28985.0061.6 %5.0467.00137.8670.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม25,165.1412,665.3049.7 %5.0140.5895.5432.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,984.721,524.0048.9 %5.0560.05189.7466.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,443.852,002.0041.9 %5.0638.1469.9289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,001.8016,402.008.9 %4.03,148.23862.0172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,109.96471.0088.5 %5.0184.6210.0894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,002.74942.0076.5 %5.0316.3874.0576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,247.18793.0084.9 %5.0277.8273.9873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,945.50653.0083.4 %5.0278.869.1596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,123.43477.0088.4 %5.0226.479.1496.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,813.361,312.0072.7 %5.0343.1181.2876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,187.80854.0079.6 %5.0393.4788.4177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,007.57584.0085.4 %5.0158.828.8294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,922.34610.0084.4 %5.0267.3365.5575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,221.28566.0086.6 %5.0267.2178.3870.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,195.49796.0081.0 %5.0321.1574.8576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,018.89164.0095.9 %5.0308.4149.3184.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,140.564,327.86-4.5 %0.0790.27406.9748.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0201.29144.9028.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,698.86688.8074.5 %5.0494.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,912.801,474.0062.3 %5.0866.33468.9045.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,345.091,912.0042.8 %5.0657.13235.8964.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,111.39871.0072.0 %5.0619.12669.25-8.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,695.654,261.2751.0 %5.02,729.901,252.2354.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,636.564,319.45-63.8 %0.0555.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,538.924,308.6022.2 %5.01,512.871,441.004.8 %2.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,149.702,341.0043.6 %5.0934.49185.8680.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,946.9714,995.75-152.2 %0.01,175.9612,008.75-921.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,171.513,573.1714.3 %5.0847.31562.9333.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,651.26734.0055.5 %5.058.1743.5525.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,834.351,178.0058.4 %5.0463.9648.4089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,856.99549.0080.8 %5.0562.0727.8395.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,211.004,359.09-3.5 %0.0961.41248.4174.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,541.2533,705.00-508.3 %0.01,360.752,199.90-61.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,482.828,612.00-92.1 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,939.791,704.0042.0 %5.0409.95247.0639.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,538.6611,133.30-47.7 %0.01,758.1695.4294.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,443.391,430.000.9 %0.5475.87477.85-0.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,352.842,308.0047.0 %5.0775.77283.4963.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,294.515,491.00-3.7 %0.01,094.52289.3473.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,527.882,270.0058.9 %5.01,018.44340.9266.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,010.983,433.6342.9 %5.0809.5167.1691.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,784.052,609.0077.9 %5.0733.22452.5838.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 43,190.1942,302.552.1 %1.0873.894,050.14-363.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,433.443,965.0010.6 %5.0657.15298.4854.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,716.804,359.00-17.3 %0.0472.68326.1831.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,165.772,476.0021.8 %5.0581.10374.4735.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม4,166.326,954.00-66.9 %0.0904.34537.2640.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,767.711,619.0057.0 %5.0828.30351.8857.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,270.695,432.40-327.5 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 282,284.0821,975.0073.3 %5.018,696.99963.0094.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 328,901.7813,641.0852.8 %5.01,055.081,257.72-19.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 149,738.0121,594.9356.6 %5.01,362.97440.9767.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)21,562.9912,153.5043.6 %5.01,797.3025.3698.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,105.653,322.0070.1 %5.0362.69206.3543.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย40,346.9917,056.0057.7 %5.0803.99499.7837.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม100,583.5616,905.6083.2 %5.0735.38426.2242.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม84,105.3173,696.0012.4 %5.01,545.651,065.4831.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,043.2437,424.79-6.8 %0.0910.652,950.15-224.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ26,602.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,871.86168.6999.1 %5.0692.21659.954.7 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,399.6126,646.00-217.2 %0.01,756.242,651.03-50.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,370.982,319.0031.2 %5.0714.21373.2147.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,248.311,215.0062.6 %5.0619.12409.2833.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,137.3515,900.4163.1 %5.05,940.503,713.8037.5 %5.0
รวม 811,184 495,515 38.91 % 72,334 46,951 35.09 %