จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,008.941.00100.0 %5.0503.61130.5674.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,372.425,381.3062.6 %5.0145.92161.95-11.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด47,027.944,250.0091.0 %5.0118.0385.5027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,143.624,183.0018.7 %5.0678.95189.2372.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,812.872,379.0037.6 %5.0490.2850.6589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,501.768,704.9361.3 %5.03,375.041,073.5068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,438.01748.0083.1 %5.0231.2865.2471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,751.67521.0086.1 %5.0290.8762.5978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,440.80317.0090.8 %5.0265.6261.9176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ372.97492.00-31.9 %0.0211.1266.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,380.34491.0088.8 %5.0312.2864.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,734.43273.0092.7 %5.0177.2515.1291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,562.28496.0089.1 %5.0185.6661.7566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,372.892,210.0049.5 %5.0250.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,530.84423.0088.0 %5.0235.0548.5879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,225.82280.0093.4 %5.0123.8142.1066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,190.60709.0083.1 %5.0254.3665.4674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,365.41230.0093.2 %5.0161.0415.0890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,833.36326.0091.5 %5.0346.0165.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,733.24382.0091.9 %5.0349.7319.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,418.71307.0091.0 %5.0239.2147.8280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,980.62115.0096.1 %5.0287.132.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,800.325,672.09-49.3 %0.0998.031,449.86-45.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,632.691,068.3059.4 %5.0320.59285.0011.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,675.5914.0099.5 %5.0524.39228.0056.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,745.82965.0064.9 %5.0517.16256.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด643.515,672.09-781.4 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,644.36472.0089.8 %5.0841.98570.0032.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,667.192,265.0038.2 %5.0450.78627.07-39.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,619.22874.0081.1 %5.0807.87520.3635.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด4,104.384,186.00-2.0 %0.01,563.382,284.95-46.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,305.427,141.81-209.8 %0.0585.43802.08-37.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,944.095,979.00-0.6 %0.01,100.141,435.85-30.5 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,482.554,692.00-4.7 %0.01,058.01154.8985.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,284.843,709.0079.7 %5.01,781.33229.9087.1 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด30,804.2577,808.00-152.6 %0.0131.260.9599.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,554.702,379.9033.0 %5.0857.38237.5072.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,133.141,658.0022.3 %5.067.990.9598.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,789.71725.0059.5 %5.043.4040.107.6 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,427.221,071.0068.8 %5.0826.8864.2692.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,037.90400.0086.8 %5.0674.76332.5050.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,494.683,460.001.0 %0.5845.91482.5243.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,459.4139,041.77-423.4 %0.02,852.401.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,454.624,278.0021.6 %5.01,226.23443.1063.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,646.083,089.0068.0 %5.03,127.822,167.0530.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,166.784,692.0023.9 %5.01,128.23190.0083.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,909.151,772.0085.1 %5.01,055.080.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,708.234,223.0010.3 %5.01,226.231,187.503.2 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,058.394,355.00-7.3 %0.0704.06570.0019.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,981.034,299.0013.7 %5.01,283.24977.3323.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,719.944,172.00-12.2 %0.0541.9880.1485.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด16,312.754,528.0072.2 %5.0505.83403.7520.2 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 52,923.07158,762.70-200.0 %0.0997.6126.3097.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,832.083,774.00-33.3 %0.0386.5855.1085.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด633.49667.00-5.3 %0.0238.96165.2030.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,177.171,571.0050.6 %5.0750.83321.6657.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,237.092,944.009.1 %4.5693.78336.1051.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,929.516,280.14-27.4 %0.01,169.18283.2075.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,312.842,117.0050.9 %5.01,074.10449.1858.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,511.8313,326.56-26.8 %0.0919.60251.9372.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 185,196.0719,628.0077.0 %5.01,159.38427.5063.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 292,533.4512,524.0086.5 %5.01,170.73760.0035.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,631.8211,046.1956.9 %5.01,445.89285.0080.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,825.3011,978.37-213.1 %0.02,272.66774.8365.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,392.335,331.00-122.8 %0.0173.30373.13-115.3 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,514.469,873.50-3.8 %0.0188.52340.48-80.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,193.1440,333.014.4 %2.01,133.80249.8578.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,854.427,044.0070.5 %5.0905.30684.9624.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร30,090.836,264.0079.2 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง196,100.481.00100.0 %5.0916.671.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด89,055.6423,197.0074.0 %5.0760.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด146,674.9266,219.0154.9 %5.01,567.262,727.31-74.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด142,409.7335,928.0074.8 %5.0876.94950.00-8.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,142.6828,544.00-212.2 %0.02,007.201.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,438.461,756.0048.9 %5.0731.80748.60-2.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,344.401,016.0069.6 %5.0655.75147.2577.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด48,095.8019,065.7260.4 %5.08,233.831.00100.0 %5.0
รวม 1,374,459 727,072 47.10 % 68,119 29,924 56.07 %