จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,722.031,337.0050.9 %5.0532.55121.6077.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์58,651.805,681.3090.3 %5.0390.5964.2083.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,291.204,120.004.0 %2.0776.32145.7981.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,502.17344.0090.2 %5.0719.3081.3788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์23,131.6215,424.4033.3 %5.07,089.731,107.6084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,288.93700.0083.7 %5.0304.2865.6178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,616.811,296.0071.9 %5.0237.0065.2672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,278.42865.0079.8 %5.0200.6963.7468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,231.02553.0086.9 %5.0387.3864.7483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,103.51611.0085.1 %5.0147.4210.0093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,270.87712.0083.3 %5.0312.7249.1384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,169.66254.0093.9 %5.0402.0964.9483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,296.72529.0087.7 %5.0377.009.7097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,861.241,171.0075.9 %5.0312.8538.8687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,314.32538.0087.5 %5.0420.5467.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,145.06376.0090.9 %5.0248.3950.7179.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์5,015.026,141.12-22.5 %0.01,308.771,135.4313.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,209.55144.0097.2 %5.01,080.60388.6864.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,465.304,104.2564.2 %5.01,533.56540.0064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,857.993,794.561.6 %0.5852.48439.6948.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,047.18712.0076.6 %5.0548.13590.10-7.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,096.551,698.9366.7 %5.01,289.851,091.6915.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,783.325,970.06-234.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,636.432,756.3051.1 %5.01,575.09675.2257.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,689.513,502.0025.3 %5.01,164.51122.7489.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์7,084.5514,774.23-108.5 %0.01,403.95153.9489.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,978.123,312.0016.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,131.92241.0078.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,566.3952.7198.5 %5.0719.2743.1194.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,312.9074.0097.8 %5.0643.31226.4164.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,783.223,198.5015.5 %5.0814.45310.6061.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,838.9061,523.00-953.7 %0.01,565.121,978.02-26.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,617.48334.0092.8 %5.01,194.69664.0044.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,886.513,593.0026.5 %5.0852.39781.538.3 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,422.5412,643.92-96.9 %0.01,403.95161.5188.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,188.862,598.3138.0 %5.0890.42789.4511.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,227.203,013.5028.7 %5.0890.52380.9257.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,604.383,279.8041.5 %5.01,080.59323.0070.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,851.582,617.0055.3 %5.01,257.61556.2455.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,377.353,620.0017.3 %5.0700.9880.1588.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์36,345.093,295.0090.9 %5.0838.60641.1823.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 98,238.5043,492.3655.7 %5.01,164.171,302.74-11.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,275.201,873.1042.8 %5.0491.10132.6273.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,042.443,479.7042.4 %5.0814.45489.5739.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,102.93898.5071.0 %5.0565.89387.3931.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,057.634,889.3719.3 %5.01,274.17612.3651.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,339.0112.2499.6 %5.0662.25298.0555.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,678.797,600.24-13.8 %0.0909.46232.1574.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,996.3621,545.9754.2 %5.02,078.83476.1177.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 231,558.3410,613.6166.4 %5.0998.28668.4333.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 352,738.016,966.0986.8 %5.01,304.60453.1865.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)54,858.538,315.2084.8 %5.02,057.48961.6353.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,593.347,985.0036.6 %5.0374.63327.5612.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง42,159.7211,540.0072.6 %5.0795.01382.1851.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง31,953.1212,648.0060.4 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง38,131.219,736.0074.5 %5.0865.80401.3653.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์82,634.9035,136.0057.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,183.3615,220.0052.7 %5.0888.80592.1633.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี41,655.6112,273.7070.5 %5.0817.32644.1021.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,550.4323,075.00-24.4 %0.02,021.043,167.58-56.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,464.723,550.60-2.5 %0.0757.32519.3631.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,963.631,429.0051.8 %5.0510.10332.8134.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,474.2015,587.5869.1 %5.07,244.854,927.1532.0 %5.0
รวม 960,543 439,372 54.26 % 64,112 32,403 49.46 %