จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,722.031,337.0050.9 %5.0532.55121.9177.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์58,651.805,681.3090.3 %5.0390.5964.2083.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์0.004,120.000.0 %0.00.00145.790.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,502.17344.0090.2 %5.0719.3081.3788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์0.0015,424.400.0 %0.00.001,107.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์0.001,171.000.0 %0.00.0038.860.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ0.00700.000.0 %0.00.0065.610.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,616.811,296.0071.9 %5.0237.0065.2672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย0.00865.000.0 %0.00.0063.740.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์0.00553.000.0 %0.00.0064.740.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,314.32538.0087.5 %5.0420.5467.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง0.00254.000.0 %0.00.0064.940.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก0.00376.000.0 %0.00.0050.710.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,296.72529.0087.7 %5.0377.009.7097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์0.00611.000.0 %0.00.0010.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง0.00712.000.0 %0.00.0049.130.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์0.006,141.120.0 %0.00.001,135.430.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,209.550.000.0 %0.01,080.60388.6864.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.004,104.250.0 %0.00.00540.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์0.00712.000.0 %0.00.00590.100.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,689.513,502.0025.3 %5.01,164.51122.7489.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,028.0914,946.91-148.0 %0.01,403.950.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.003,312.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,312.9074.0097.8 %5.0643.31226.4164.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,783.223,198.5015.5 %5.0814.38310.6061.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.0061,523.000.0 %0.00.001,978.020.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,617.48334.0092.8 %5.01,194.69664.0044.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,422.5412,643.92-96.9 %0.01,403.95161.5188.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,188.860.000.0 %0.0890.420.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์0.003,013.500.0 %0.00.00380.920.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,851.582,617.0055.3 %5.01,257.61556.2455.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์36,345.093,295.0090.9 %5.0838.420.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 48,989.780.000.0 %0.0896.430.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,275.201,873.1042.8 %5.0491.10132.6273.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,042.443,479.7042.4 %5.0814.81489.5739.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,102.93898.5071.0 %5.0565.89387.3931.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์0.004,889.370.0 %0.00.00612.360.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,996.3621,545.9754.2 %5.02,078.83476.1177.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2278,653.3410,613.6196.2 %5.0998.28668.4333.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)0.000.000.0 %0.00.00961.630.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.0010,512.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง0.009,736.000.0 %0.00.003,994,239.300.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.0012,273.700.0 %0.00.00644.100.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง50,564.6811,540.0077.2 %5.0795.01382.1851.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์0.0023,075.000.0 %0.00.003,167.580.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,460.103,550.60-2.6 %0.0757.32519.3631.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 541,249 103,838 0.00 % 16,737 5,896 0.00 %