จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,539.35889.0065.0 %5.0531.72139.3673.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร12,079.866,626.0045.1 %5.0155.87137.3811.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,695.837,872.00-17.6 %0.0110.0870.6535.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,446.851,606.0053.4 %5.0893.02186.5279.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,337.50480.0085.6 %5.0485.0364.6586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,587.1815,312.0012.9 %5.02,661.511,391.8747.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,366.74959.0082.1 %5.0320.24103.0467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,196.39726.0088.3 %5.0414.6069.9083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว2,346.962.0099.9 %5.0141.9815.1689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์649.5462.0090.5 %5.0348.1615.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,857.16334.0091.3 %5.0172.2116.6590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว588.5737.0093.7 %5.0379.2354.3285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย542.41300.0044.7 %5.0319.2755.7582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,133.761,316.0068.2 %5.0473.22118.7374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,287.84703.0083.6 %5.0299.7571.6576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง5,162.54333.0093.5 %5.0394.5076.6480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,747.78398.0089.4 %5.0251.3963.3574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,858.86439.0091.0 %5.0401.0814.5796.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,233.13639.0084.9 %5.0317.1269.4678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,820.66374.0090.2 %5.0153.1514.9990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,001.64277.0093.1 %5.0271.3274.4572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,561.29371.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,592.623,108.1513.5 %5.0931.03847.339.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,181.182,269.0045.7 %5.01,083.18712.9134.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,410.66890.0073.9 %5.0835.97343.6958.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,484.14732.3079.0 %5.0658.96582.3511.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,487.372,872.0017.6 %5.0950.072,408.90-153.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร5,078.32850.0083.3 %5.0963.57498.7548.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,473.324,197.0023.3 %5.01,653.681,408.4514.8 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,457.072,999.1032.7 %5.01,198.26192.5283.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร25,589.379,906.7561.3 %5.07,869.92425.6094.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร50,736.3465,535.10-29.2 %0.0520.62448.7513.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,130.9915,419.91-38.5 %0.04,120.195,410.65-31.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,946.472,662.0061.7 %5.0836.70882.21-5.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,580.92938.0040.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,241.757,210.50-37.6 %0.089.21116.21-30.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,439.59889.0074.2 %5.0651.7253.0491.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,868.07750.0073.9 %5.0664.83337.2549.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,511.603,909.00-11.3 %0.0874.00873.060.1 %0.5
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,917.975,014.0054.1 %5.01,597.591,940.70-21.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,511.387,084.00-28.5 %0.01,383.86661.9452.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,079.161,214.0070.2 %5.0689.76475.0031.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,136.948,471.00-64.9 %0.01,007.85115.9588.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,614.7013,709.3612.2 %5.02,863.253,223.60-12.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,261.862,083.0081.5 %5.0797.92261.6567.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,838.943,360.6012.5 %5.01,007.1256.6594.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,763.295,091.00-35.3 %0.01,026.01368.0764.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,864.321,639.0072.1 %5.01,368.40258.0781.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,066.473,784.90-23.4 %0.0556.8086.0284.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,450.612,267.0080.2 %5.0874.00431.3150.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 69,700.5391,080.00-30.7 %0.01,172.17794.1332.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,774.50615.0077.8 %5.0569.75161.2971.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,844.443,603.2525.6 %5.0912.02551.6739.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,934.641,056.0090.3 %5.0430.64341.6220.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,808.384,384.978.8 %4.01,102.20664.1339.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,714.133,866.0032.3 %5.01,757.69261.1885.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,799.941,681.716.6 %3.0665.56119.8782.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 249,406.8821,108.3957.3 %5.02,636.39732.0272.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2352,427.926,445.0087.7 %5.02,402.91981.1759.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,498.5716,956.0033.5 %5.01,520.66680.6555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 326,869.5415,503.5642.3 %5.0340.94730.36-114.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,433.753,017.2031.9 %5.0299.79332.91-11.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร30,490.9416,214.0046.8 %5.0945.58974.13-3.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม16,766.3917,152.13-2.3 %0.0863.991,450.65-67.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน321,994.7226,669.0191.7 %5.01,159.171,571.80-35.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร95,015.9961,645.0035.1 %5.01,844.741,208.9734.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,380.7318,443.23-77.7 %0.02,165.812,956.79-36.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,506.733,612.00-3.0 %0.0874.00757.7413.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร977.321,259.00-28.8 %0.0454.90373.2318.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร46,157.8212,400.8473.1 %5.05,823.694,329.0925.7 %5.0
รวม 1,114,261 545,623 51.03 % 74,512 46,218 37.97 %