จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,742.13638.0076.7 %5.0454.5465.4385.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม310,252.1616,664.0094.6 %5.02,040.59275.8686.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,588.712,688.0025.1 %5.0382.96190.8650.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,580.132,220.0038.0 %5.0625.2573.8088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม19,293.7313,232.0031.4 %5.02,488.81959.6161.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,957.79264.0093.3 %5.0313.7020.1993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,875.97310.0093.6 %5.0399.18130.0167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,401.27609.0086.2 %5.0270.4799.3463.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,509.98628.0086.1 %5.0351.7483.0876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,980.75167.0095.8 %5.0261.4221.0492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,597.55324.0093.0 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,040.42230.0094.3 %5.0281.6221.6092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,269.71350.0095.2 %5.0542.6376.9585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,343.30440.0091.8 %5.0285.1287.1169.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม14,359.4715,866.00-10.5 %0.01,310.23338.9674.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,246.715,319.30-25.3 %0.0644.261,045.95-62.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,859.091.00100.0 %5.0397.02223.2543.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,929.471,328.5054.7 %5.0401.6381.7079.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม3,008.24708.6076.4 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,156.081,510.0063.7 %5.0986.54226.9677.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม7,204.081,094.0084.8 %5.0644.26494.3323.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,351.431,246.0076.7 %5.0342.76237.0930.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม8,014.732,466.9169.2 %5.01,842.271,038.6743.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,758.423,763.00-0.1 %0.0718.61959.25-33.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,558.7510,776.43-64.3 %0.02,381.041,171.8250.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,800.741,397.0070.9 %5.0748.88144.8980.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,702.2514,102.80-83.1 %0.01,024.57264.2074.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม73,515.88100,211.94-36.3 %0.0370.43629.92-70.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,724.621,496.0059.8 %5.0834.421.8099.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,651.05961.0041.8 %5.054.28356.54-556.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,071.471.0099.9 %5.024.9180.79-224.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,352.51864.0074.2 %5.0739.3449.0693.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,789.041,373.0063.8 %5.0568.20342.0639.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,126.453,038.0026.4 %5.0815.41556.3531.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม50,863.5846,708.008.2 %4.018,272.083,095.8283.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,048.583,938.002.7 %1.01,005.56296.4070.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,786.182,359.0059.2 %5.01,032.07671.4034.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,417.3012,790.80-22.8 %0.01,880.30196.8589.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,607.91694.0094.0 %5.0663.28442.2033.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,921.473,946.00-0.6 %0.0853.41199.4776.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,974.923,956.0020.5 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,312.372,321.9356.3 %5.0967.53249.3274.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,318.264,317.74-30.1 %0.0549.1840.9592.5 %5.0
สพ.นครพนม40,022.049,605.0076.0 %5.0697.28630.089.6 %4.5
รจก.นครพนม 92,214.8298,120.80-6.4 %0.01,380.531,583.30-14.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,928.394,160.66-5.9 %0.0796.3962.0192.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,923.614,830.001.9 %0.51,195.73694.1441.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,248.171,539.0052.6 %5.0549.17315.1042.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,788.374,574.704.5 %2.0796.39691.5013.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,783.362,510.0033.7 %5.0720.33161.9877.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,886.623,095.6920.4 %5.0623.03439.1429.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)26,376.2812,464.6152.7 %5.01,410.23944.9333.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 114,247.8914,010.221.7 %0.5953.14819.1814.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 251,405.006,641.7387.1 %5.01,522.241,101.5627.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม2,094.224,758.00-127.2 %0.0220.19316.66-43.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม56,386.2751,350.008.9 %4.01,147.68798.5930.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,800.0216,618.00-113.1 %0.01,510.462,252.35-49.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,184.332,644.0017.0 %5.0663.27515.6622.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,822.071,546.0059.6 %5.01,319.35124.9390.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม33,174.9726,164.6321.1 %5.05,198.122,627.7949.4 %5.0
รวม 1,004,151 551,953 45.03 % 71,395 30,563 57.19 %