จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,543.431,679.0052.6 %5.0439.0771.7983.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,809.618,256.1272.3 %5.081.05219.23-170.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,597.702,094.0041.8 %5.0515.13105.4479.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร4,024.29800.0080.1 %5.0724.3142.0494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,707.2518,648.00-5.3 %0.02,568.83532.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,834.721.00100.0 %5.0394.94116.6470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,148.95380.0090.8 %5.0226.2084.3362.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,089.25469.0088.5 %5.0232.8363.6472.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,118.47496.0088.0 %5.0314.7463.6679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,017.81246.0093.9 %5.0266.5051.4480.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร23,854.5244,508.93-86.6 %0.01,841.99299.1283.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,217.543,070.0027.2 %5.01,028.571,023.670.5 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,871.957,582.69-164.0 %0.0458.0833.6492.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,431.882,177.0050.9 %5.01,009.55367.5163.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,255.043,176.002.4 %1.0426.99396.027.3 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,175.601,158.0063.5 %5.0572.18351.9738.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,746.473,053.0018.5 %5.0800.351,311.21-63.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร0.002,261.000.0 %0.00.00565.250.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร13,119.542,966.7077.4 %5.01,127.22244.1578.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 5,177.022,560.0050.6 %5.0895.45243.6472.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,745.039,126.4528.4 %5.01,142.66339.2270.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร0.00637.000.0 %0.00.00401.660.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,620.17980.0039.5 %5.049.9130.4439.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,553.93493.0086.1 %5.0686.2766.8590.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,007.82699.0076.8 %5.0515.13332.2035.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,741.474,475.00-19.6 %0.0781.36148.2081.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,807.7422,003.74-278.9 %0.01,256.751,635.67-30.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31383.6949.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,727.9813,627.71-188.2 %0.01,104.63227.0579.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,455.371,795.00-23.3 %0.0730.64532.0027.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,520.242,340.0033.5 %5.0705.2583.2288.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,150.65927.0077.7 %5.0933.46496.0846.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,952.522,216.0024.9 %5.0477.0761.2887.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร385.332,309.00-499.2 %0.0657.10485.8826.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,803.9629,394.8931.3 %5.0789.02313.5060.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,047.372,214.0027.3 %5.0439.07210.0552.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,851.571,984.0048.5 %5.0819.36615.1724.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,015.641,383.0054.1 %5.0515.13218.6657.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร0.0017,331.980.0 %0.00.00439.850.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,353.88821.0075.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร19,714.308,680.4556.0 %5.03,065.78400.4886.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,865.252,345.5081.8 %5.01,347.14402.6770.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร56,487.7410,773.6580.9 %5.01,671.91601.8264.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,174.8523,526.60-354.6 %0.0250.9291.2063.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,691.607,197.12-325.5 %0.0334.730.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร0.0014,302.640.0 %0.00.00350.550.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย0.0017,440.000.0 %0.00.00808.970.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร0.0016,747.200.0 %0.00.002,042.510.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,625.382,001.5044.8 %5.0667.23406.6339.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,461.06909.0073.7 %5.0458.090.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร21,284.5310,050.5052.8 %5.03,981.473,013.0024.3 %5.0
รวม 373,786 265,595 28.94 % 37,732 16,717 55.69 %