จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,596.483,596.010.0 %0.52,062.66158.5292.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,821.9621.0099.3 %5.0768.17136.1082.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 360,162.9946,604.4922.5 %5.0214.40326.37-52.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่64,916.9346,604.4928.2 %5.0271.37332.04-22.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,871.327,059.8040.5 %5.063.2232.5448.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,220.745,051.5591.9 %5.0152.53164.20-7.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่38,012.7531,226.7017.9 %5.0144.0193.3235.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่20,593.8519,071.557.4 %3.52,023.23407.1679.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,441.062,764.6119.7 %5.01,535.2545.0397.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,621.394,066.00-12.3 %0.01,072.4369.7593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 827,444.8518,751.9631.7 %5.03,646.03501.6086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 118,671.6618,161.172.7 %1.04,735.241,212.2074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,948.548,250.0017.1 %5.02,739.57589.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,086.91390.0090.5 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,552.65427.0090.6 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,682.27421.0075.0 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,843.321,484.1069.4 %5.0304.1482.8172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง5,074.361,244.0075.5 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,640.28312.0091.4 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,017.49402.0090.0 %5.0708.2559.7391.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,443.92162.0096.4 %5.0259.8653.1079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,360.004,247.0042.3 %5.0336.6992.4672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,243.80650.0084.7 %5.0295.9892.3268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,540.511,714.0062.3 %5.0255.7281.1568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง872.911,058.00-21.2 %0.0300.3591.9169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,953.65557.0085.9 %5.0479.82123.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,156.3393.0097.8 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,521.076,321.0025.8 %5.0393.74122.5668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,419.97544.0087.7 %5.0389.0180.0179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,424.66666.0087.7 %5.0384.0196.7174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,214.20434.0089.7 %5.0229.3691.4160.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,995.01262.0093.4 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,168.86999.0076.0 %5.0232.2795.6658.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,685.911,136.0069.2 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,366.081,122.0074.3 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,125.381,197.0071.0 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 37,277.924,415.5839.3 %5.01,476.04147.5490.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,327.392,270.0031.8 %5.0803.15288.5164.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,343.882,997.2710.4 %5.01,044.2055.6894.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,810.996,979.35-2.5 %0.01,479.261,037.4029.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,706.4111,950.50-37.3 %0.02,650.752,824.04-6.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,914.923,717.705.0 %2.51,165.05236.3779.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,541.901,690.0069.5 %5.01,329.04838.0536.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,371.773,555.0018.7 %5.01,953.60239.9887.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,739.082,165.0042.1 %5.0859.871,043.75-21.4 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 135,900.9343,684.00-21.7 %0.013,128.085,544.8557.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,928.961,618.5058.8 %5.01,067.811,785.66-67.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,408.17495.0064.8 %5.01,072.43641.7940.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,713.753,991.7730.1 %5.02,448.02787.6567.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,071.923,887.0023.4 %5.01,681.843,800.00-125.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,284.1516,294.30-159.3 %0.02,449.45675.1772.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 43,686.8829,047.4833.5 %5.02,360.66632.3073.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,184.364,127.2820.4 %5.02,702.16488.6381.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,091.885,593.17-36.7 %0.0795.521,432.11-80.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,406.448,606.0617.3 %5.03,373.361,763.4247.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,354.59889.0079.6 %5.01,357.67308.1377.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,810.822,715.3043.6 %5.01,010.353,228.08-219.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,264.52119,029.44-517.9 %0.03,620.57792.9078.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,789.0929,612.00-87.5 %0.05,682.136,695.00-17.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,338.978,277.01-30.6 %0.02,447.68864.5064.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,487.40924.0079.4 %5.01,015.38161.5084.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,825.244,419.0024.1 %5.01,700.00281.9783.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,104.1722,928.00-89.4 %0.04,168.43191.8495.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ25,364.5715,214.6940.0 %5.0427.41150.7764.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,128.412,200.8029.7 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,907.151,287.0067.1 %5.0641.0159.1990.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,294.741,976.0062.7 %5.0570.96408.4528.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,711.24370.0090.0 %5.0882.27476.1346.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,631.0391,236.01-389.7 %0.02,289.451,201.4147.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,872.796,330.00-63.4 %0.01,890.11422.5277.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,975.143,040.0056.4 %5.01,262.59539.5557.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,240.0718,271.00-6.0 %0.04,025.8664.6098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16,572.512,695.0083.7 %5.01,452.75797.4345.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,607.984,993.95-8.4 %0.01,300.62279.1678.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,926.813,124.0047.3 %5.01,936.59149.4592.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,077.223,489.9350.7 %5.02,099.29531.1574.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,330.158,745.00-102.0 %0.01,376.6895.0993.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่42,959.7218,253.9157.5 %5.01,214.74857.7929.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,285.1512,097.9933.8 %5.0845.37530.5037.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 150,992.73151,449.98-0.3 %0.02,636.362,924.95-10.9 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 53,591.6844,940.8116.1 %5.01,532.61558.2163.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,952.2917,202.90-7.8 %0.03,222.601,360.0357.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,962.061,160.0060.8 %5.0825.22280.7866.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่6,055.381,710.0071.8 %5.01,357.67630.2553.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,741.46580.0084.5 %5.01,167.51513.9556.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,794.248,080.008.1 %4.02,821.901,128.6060.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,089.131,215.0070.3 %5.01,225.4658.3295.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,184.506,338.15-22.3 %0.01,680.94822.6351.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,488.529,648.32-115.0 %0.01,300.62995.3023.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 144,436.371,203.6397.3 %5.02,674.72429.8583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,287.298,963.7632.5 %5.04,545.102,233.7150.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 494,775.6920,382.6678.5 %5.01,039.11419.7459.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 565,552.2617,224.4073.7 %5.02,933.651,365.5353.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 239,301.05123.4299.7 %5.01,591.371,307.4817.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,716.155,249.0021.8 %5.04,399.27569.6087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 692,943.599,612.4889.7 %5.01,720.98747.3756.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,080.379,670.42-137.0 %0.0501.12257.7848.6 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร18,011.2314,347.0020.3 %5.0503.52147.4570.7 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,069.4110,198.9415.5 %5.0437.89417.584.6 %2.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,255.4322,548.0034.2 %5.0474.95604.90-27.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่95,576.1275,516.0021.0 %5.02,107.70783.8562.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง51,402.6210,437.0079.7 %5.01,148.56555.9351.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,132.541,798.0042.6 %5.0844.23432.6848.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,174.201,000.0095.7 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่64,504.0937,872.0041.3 %5.01,463.991,890.45-29.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่185,191.5060,000.0067.6 %5.01,396.45463.6066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่34,774.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,223.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง73,733.608,991.0387.8 %5.01,518.88833.3345.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,947.5633,804.998.5 %4.02,889.161,454.4549.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่37,033.6249,070.36-32.5 %0.010,675.516,169.6442.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่45,040.9037,232.0017.3 %5.02,134.61591.7572.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,254.691,046.0067.9 %5.01,535.22175.5388.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่101,811.3173,240.4528.1 %5.04,104.183,319.6919.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,637.566,316.00-12.0 %0.01,357.67871.3235.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,860.5434,028.00-396.0 %0.02,581.13396.5084.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,329.095,934.00-37.1 %0.01,902.90161.5091.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,972.59732.0075.4 %5.01,756.3262.3296.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,427.861,380.0059.7 %5.0939.31526.8243.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 564,830.5728,596.9855.9 %5.019,641.428,312.1057.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่90,510.5927,533.2569.6 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,437,938 1,632,652 33.03 % 234,138 105,382 54.99 %