จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน61,817.6253,637.0013.2 %5.0103.60128.99-24.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,469.473,466.4722.4 %5.0753.46229.6069.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,366.861,971.0041.5 %5.0639.39475.0025.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน13,770.9813,254.003.8 %1.53,035.41661.9478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน164.672,168.00-1,216.6 %0.094.17100.55-6.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,422.72543.0084.1 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ15,151.93449.0097.0 %5.0223.4728.9687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,506.61636.0085.9 %5.0193.4664.3066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,083.73903.0077.9 %5.0276.9943.3384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,158.69474.0090.8 %5.0491.6439.9591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,804.15218.0095.5 %5.0180.9632.1482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,805.26262.0094.5 %5.0394.5160.8184.6 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,189.445,551.17-7.0 %0.01,038.72920.9711.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,161.292,653.0036.2 %5.0943.62415.1756.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,476.591,699.0062.0 %5.0696.41466.5833.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน0.00825.000.0 %0.00.00262.250.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,147.002,671.0035.6 %5.0544.311,689.12-210.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน0.0041,613.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,606.462,753.2240.2 %5.01,133.78819.7927.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,784.041,478.0069.1 %5.0943.65308.0067.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน9,057.1110,943.93-20.8 %0.01,609.2069.0495.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,128.572,671.0014.6 %5.0525.29300.9442.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน0.003,823.000.0 %0.00.0047.980.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,419.91863.0074.8 %5.0693.1561.7591.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,096.591,300.0058.0 %5.0563.32441.0421.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,538.823,733.0017.8 %5.0634.12385.9839.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,514.852,353.2557.3 %5.01,323.961,265.794.4 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,518.641.00100.0 %5.0696.4453.4292.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,927.5912,747.96-158.7 %0.01,266.9185.7293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,395.082,299.0047.7 %5.0696.41264.1062.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,792.954,166.39-9.8 %0.0848.57228.0073.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,068.534,081.00-0.3 %0.01,179.40280.5176.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,431.561,979.3155.3 %5.0810.35669.8217.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,774.223,696.002.1 %1.0677.4271.6589.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,072.733,495.0068.4 %5.0458.37306.8533.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 0.0050,527.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน0.00105.000.0 %0.00.00143.750.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,798.574,461.00-148.0 %0.0584.97365.7537.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน0.002,191.000.0 %0.00.00295.160.0 %0.0
สปส.จ.ลำพูน5,998.246,928.00-15.5 %0.01,190.85380.1568.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,439.601,827.3346.9 %5.0696.4385.5087.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,596.003,103.0013.7 %5.0772.50120.2384.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 166,412.5714,783.3877.7 %5.01,069.67408.5061.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 242,397.2014,276.4366.3 %5.01,446.42719.5750.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,373.725,461.00-61.9 %0.0322.410.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน66,544.4138,306.4442.4 %5.01,324.230.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน0.008,644.720.0 %0.00.002,088.820.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 20,613.657,890.0061.7 %5.0621.17759.14-22.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง0.009,596.000.0 %0.00.00223.250.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน0.0014,781.000.0 %0.00.0045.290.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,275.00791.0075.8 %5.0449.20251.3444.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน0.0013,473.010.0 %0.00.0018,974.020.0 %0.0
รวม 440,074 246,944 0.00 % 30,716 14,061 0.00 %