จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4963.9065.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน61,817.6253,637.0013.2 %5.0103.60128.99-24.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,469.473,466.4722.4 %5.0753.46229.6069.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,366.861,971.0041.5 %5.0639.39475.0025.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน13,881.8113,254.004.5 %2.03,035.41661.9478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,422.72543.0084.1 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,506.61636.0085.9 %5.0193.4664.3066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,083.73903.0077.9 %5.0276.9943.3384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,158.69474.0090.8 %5.0491.6439.9591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,823.44218.0095.5 %5.0180.9632.1482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,805.26262.0094.5 %5.0394.5160.8184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,417.472,168.0060.0 %5.0322.36100.5568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ15,151.93449.0097.0 %5.0223.4728.9687.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,275.354,764.00-45.5 %0.0436.4665.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,189.445,551.17-7.0 %0.01,038.72920.9711.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,161.292,653.0036.2 %5.0943.62415.1756.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,476.591,699.0062.0 %5.0696.41466.5833.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,064.26825.0073.1 %5.0328.82334.19-1.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,147.002,671.0035.6 %5.0544.311,270.58-133.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,273.863,184.00-40.0 %0.0443.19440.080.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,606.462,753.2240.2 %5.01,133.78819.7927.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,784.041,478.0069.1 %5.0943.65308.0067.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน9,057.1110,943.93-20.8 %0.01,609.2069.0495.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,128.572,671.0014.6 %5.0525.29300.9442.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,970.023,823.00-94.1 %0.050.6649.881.5 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,419.91863.0074.8 %5.0693.1561.7591.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,096.591,300.0058.0 %5.0563.32441.0421.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,538.823,733.0017.8 %5.0634.12385.9839.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,514.852,353.2557.3 %5.01,323.961,265.794.4 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,502.121,798.0067.3 %5.01,133.81268.3976.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,520.544,220.006.6 %3.0696.44158.4877.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,927.5912,747.96-158.7 %0.01,266.9185.7293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,395.082,299.0047.7 %5.0696.41264.1062.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,987.574,166.39-4.5 %0.0848.57228.0073.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,068.534,081.00-0.3 %0.0962.66280.5170.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,431.561,979.3155.3 %5.0810.35669.8217.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,774.223,696.002.1 %1.0677.4271.6589.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,368.813,495.0069.3 %5.0458.37306.8533.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,745.4850,527.9914.0 %5.01,015.07967.404.7 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,963.08105.0096.5 %5.0287.83143.7550.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,791.044,461.0023.0 %5.0753.48365.7551.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน4,253.152,191.0048.5 %5.0402.90295.1626.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,034.126,928.00-14.8 %0.01,171.84380.1567.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,439.601,827.3346.9 %5.0696.4385.5087.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,596.003,103.0013.7 %5.0772.50120.2384.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 242,397.2014,276.4366.3 %5.01,446.42719.5750.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 166,412.5714,783.3877.7 %5.01,069.67408.5061.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน4,503.585,461.00-21.3 %0.0463.95293.2836.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน66,544.4138,306.4442.4 %5.01,324.23394.2570.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 25,233.037,890.0068.7 %5.0621.17760.14-22.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,159.108,644.7286.5 %5.0775.801,601.56-106.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,379.639,596.0044.8 %5.0604.17223.2563.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,820.3114,781.00-36.6 %0.01,419.6045.2996.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,968.163,956.4060.3 %5.0772.50336.5056.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,275.00791.0075.8 %5.0449.20251.3444.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,544.8913,473.0165.9 %5.03,664.872,671.2827.1 %5.0
รวม 679,646 368,832 45.73 % 44,185 21,942 50.34 %