จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี4.36797.00-18,179.8 %0.0160.0685.2346.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,667.923,429.0926.5 %5.0922.05235.0674.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,359.201,708.0049.2 %5.0503.7046.7490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,247.2216,000.001.5 %0.52,633.44742.7671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 236,582.9834,009.607.0 %3.54,664.511,377.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 19,266.964,334.4053.2 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,750.551,927.0059.4 %5.0277.8476.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,307.572,686.0049.4 %5.0353.14114.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,907.431,626.0072.5 %5.0398.69114.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,997.92680.0086.4 %5.0217.1538.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,698.512,591.0054.5 %5.0380.38106.3472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,640.621,697.0069.9 %5.0248.5761.0675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,703.001,501.0068.1 %5.0185.45113.6638.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,053.366,225.41-23.2 %0.0960.08442.7753.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,248.221,306.7575.1 %5.01,276.08498.0361.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,883.372,523.0048.3 %5.0865.01817.015.5 %2.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,934.853,202.2246.0 %5.0881.60524.0440.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,959.491,197.0069.8 %5.0503.65363.9527.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,200.320.000.0 %0.0845.990.000.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,901.056,620.0055.6 %5.01,895.211,413.6525.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 10.005,671.450.0 %0.00.00734.720.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 16,259.779,361.00-49.5 %0.06,441.302,556.8660.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,038.612,065.00-1.3 %0.0369.66667.82-80.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,167.445,734.85-11.0 %0.0975.41764.2621.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,960.832,043.0048.4 %5.0697.33396.0743.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี521.0023,311.09-4,374.3 %0.0161.41231.69-43.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,293.184,514.0038.1 %5.02,229.87193.9991.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,293.503,485.0018.8 %5.0807.96454.6543.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,520.84757.0078.5 %5.0617.7526.5495.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,851.231,624.0057.8 %5.0480.99419.7812.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,992.375,746.68-43.9 %0.0712.87198.3372.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี26.4024,279.00-91,865.9 %0.0175.091,537.87-778.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี20.0018,472.04-92,260.2 %0.0161.36373.04-131.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี12.671,629.00-12,757.1 %0.0161.36127.2221.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี0.00173.000.0 %0.00.0068.490.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,385.3612,752.004.7 %2.01,342.461,009.1524.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,335.37304.0097.3 %5.0503.65303.3439.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี48.843,305.00-6,667.0 %0.0160.95290.79-80.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,493.152,298.0058.2 %5.0750.91301.6959.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,147.471,661.2767.7 %5.0693.81320.6753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี67.584,722.00-6,887.3 %0.0161.4140.2375.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,990.607,884.0043.6 %5.0568.03508.2510.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 11,642.4052,903.10-354.4 %0.055.50433.85-681.7 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 134,970.77100,236.3125.7 %5.01,205.03487.3959.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,637.1618,070.9120.2 %5.0412.06745.55-80.9 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง1,621.6228,829.99-1,677.9 %0.088.55317.25-258.3 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 415.80303.6027.0 %5.088.55526.35-494.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,976.171,423.0064.2 %5.0351.57228.4335.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี8,423.227,120.6215.5 %5.01,283.36318.6975.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,204.834,526.2813.0 %5.0769.87151.6380.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,078.3917,576.002.8 %1.02,481.37702.2471.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี0.002,486.500.0 %0.00.00351.500.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต980.10107,910.00-10,910.1 %0.0136.64532.90-290.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี0.004,173.000.0 %0.00.0065.930.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 16,149.6813,080.00-112.7 %0.0632.83106.0383.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 25,673.1011,074.65-95.2 %0.0760.09633.9916.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)30,732.7215,854.1548.4 %5.01,778.88577.0867.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,476.905,958.00-140.5 %0.0151.80373.14-145.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี83,702.9221,204.0074.7 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 81,727.4123,963.0070.7 %5.01,419.38417.0070.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,003.9431,774.36-58.8 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,989.7019,520.00-389.3 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี361,514.19164,540.0054.5 %5.09,255.10869.0690.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,889.4532,202.80-558.6 %0.0731.89439.5139.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,155.00610.0080.7 %5.0313.54176.8243.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี25,124.888,576.1665.9 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,074,631 917,265 14.64 % 66,748 31,963 52.11 %