จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,022.50797.0073.6 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,131.513,429.0933.2 %5.0922.05235.0674.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,359.201,708.0049.2 %5.0503.7046.7490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,247.2217,948.73-10.5 %0.02,633.49742.7671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 236,582.9834,009.607.0 %3.54,664.511,377.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,698.512,591.0054.5 %5.0380.38106.3472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,640.621,697.0069.9 %5.0248.5761.0675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,703.001,501.0068.1 %5.0185.45113.6638.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 19,266.964,334.4053.2 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,750.551,927.0059.4 %5.0277.8476.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,346.042,686.0049.8 %5.0372.1595.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,997.92680.0086.4 %5.0217.1538.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,907.431,626.0072.5 %5.0398.69114.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,372.076,225.41-15.9 %0.0960.08442.7753.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,248.221,306.7575.1 %5.01,276.08498.0361.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,999.272,523.0049.5 %5.0865.01893.34-3.3 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,934.853,202.2246.0 %5.0881.60524.0440.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,959.491,197.0069.8 %5.0503.65363.9527.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,474.321,031.0070.3 %5.0332.56619.03-86.1 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,461.296,620.0059.8 %5.01,895.211,413.6525.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,589.516,418.352.6 %1.01,913.27712.8162.7 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,258.07175,524.00-766.4 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,895.704,279.7512.6 %5.0845.99604.0628.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 16,259.779,361.00-49.5 %0.06,441.302,556.8660.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,038.612,065.00-1.3 %0.0369.68667.82-80.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,167.445,734.85-11.0 %0.0975.41764.2621.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,960.832,043.0048.4 %5.0697.33396.0743.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,513.9723,311.09-145.0 %0.01,188.27231.6980.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,872.664,514.0042.7 %5.02,229.87193.9991.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,409.393,485.0021.0 %5.0807.96454.6543.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,216.21975.0076.9 %5.0617.7526.5495.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,851.231,624.0057.8 %5.0480.99419.7812.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,571.855,746.68-25.7 %0.0712.87198.3372.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,441.9324,279.00-276.9 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,990.7918,472.04-270.1 %0.0731.84373.0449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,240.471,629.0061.6 %5.0446.60127.2271.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,944.5917,369.38-150.1 %0.01,644.66131.1492.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,385.3612,752.004.7 %2.01,342.461,009.1524.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,335.37304.0097.3 %5.0503.65303.3439.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,922.683,305.0032.9 %5.0693.40290.7958.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,493.152,298.0058.2 %5.0750.91301.6959.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,147.471,661.2767.7 %5.0693.81320.6753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,648.054,722.00-1.6 %0.0541.7340.2392.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,990.607,884.0043.6 %5.0568.03508.2510.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,348.95303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 56,493.8055,878.401.1 %0.5813.67581.4228.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 134,970.77100,236.3125.7 %5.01,205.03487.3959.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,637.1618,070.9120.2 %5.0412.06745.55-80.9 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,016.8828,829.9937.3 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,976.171,423.0064.2 %5.0351.57228.4335.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี8,423.227,120.6215.5 %5.01,283.36318.6975.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,204.834,526.2813.0 %5.0769.87151.6380.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,715.4517,313.0012.2 %5.02,481.37702.2471.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,792.802,486.5057.1 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,836.654,173.00-8.8 %0.0465.6765.9385.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,444.48107,910.00-204.4 %0.01,998.99532.9073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 139,697.4514,348.0063.9 %5.0995.09245.8775.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)30,732.7216,761.3645.5 %5.01,778.88561.1168.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,589.0411,074.6551.0 %5.01,073.64633.9940.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,476.905,958.00-140.5 %0.0151.80373.14-145.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 81,727.4123,963.0070.7 %5.01,419.38417.0070.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,003.9431,774.36-58.8 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี83,702.9221,204.0074.7 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,989.7019,520.00-389.3 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี361,514.19164,540.0054.5 %5.09,255.101,242.5186.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,889.4532,202.80-558.6 %0.0731.89439.5139.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,415.76610.0082.1 %5.0313.5499.5468.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี19,819.548,576.1656.7 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,365,670 1,135,602 16.85 % 87,980 36,425 58.60 %