จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,768.811,076.0061.1 %5.0607.45161.8973.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,358.9112,883.0033.5 %5.064.61148.09-129.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,112.952,177.0030.1 %5.0740.56160.7878.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,237.021,698.0047.5 %5.0778.5954.4093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,646.4214,222.002.9 %1.03,269.691,029.8068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,956.222,441.0050.7 %5.0381.2649.4087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,125.38884.0082.8 %5.0335.0030.3290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,144.75550.0089.3 %5.0273.0681.1170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,220.36428.0089.9 %5.0260.4671.4272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,153.70481.0088.4 %5.0223.14106.7352.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,031.42708.0082.4 %5.0484.4580.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,826.62530.0086.1 %5.0478.7547.0290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,917.84260.0093.4 %5.0239.553.0698.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,998.22718.0082.0 %5.0441.2180.4281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,002.94557.0086.1 %5.0240.7361.6874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,146.03364.0091.2 %5.0450.079.9697.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,024.157,099.68-1.1 %0.01,615.302,161.25-33.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,310.242,305.5746.5 %5.01,253.99755.2039.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,358.241,905.0043.3 %5.0835.64473.4443.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,944.9922,069.00-58.3 %0.05,340.473,195.3040.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,760.081,316.0052.3 %5.0607.45657.94-8.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,373.381,575.0075.3 %5.01,577.251,312.9016.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,506.854,072.00-62.4 %0.0548.231,822.10-232.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,556.441,364.0075.5 %5.01,748.41983.2243.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,838.401,831.5052.3 %5.01,006.79439.9456.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,726.1910,975.00-25.8 %0.01,900.54118.4593.8 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง35,664.72115,515.99-223.9 %0.0144.5699.9030.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,425.593,647.0017.6 %5.01,234.98484.0160.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,215.425,823.40-38.1 %0.01,427.58230.7083.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง17,504.5712,886.0026.4 %5.06,963.865,375.3522.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,714.683,868.9417.9 %5.02,142.5447.3497.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,137.902,302.0026.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,331.08567.0083.0 %5.0873.6751.3094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,383.23934.0072.4 %5.0759.58570.0025.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,628.995,589.00-54.0 %0.0930.72270.6070.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,396.4736,555.51-471.5 %0.01,672.351,361.2018.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,967.306,819.00-14.3 %0.01,852.11511.1672.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,100.362,995.003.4 %1.5778.5974.3690.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,115.119,390.27-53.6 %0.01,332.13166.2987.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,157.6811,900.0046.3 %5.02,368.90240.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,195.7791.0097.8 %5.01,120.88425.7562.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,179.523,451.0017.4 %5.01,139.90335.9570.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,883.203,191.0017.8 %5.01,025.80338.8767.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,345.121,854.3670.8 %5.01,539.23275.9182.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,098.983,908.004.7 %2.0968.7540.9295.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,249.296,284.0076.9 %5.0621.77242.2561.0 %5.0
รจก.ลำปาง 134,011.6710,890.3591.9 %5.01,280.09741.8442.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 35,144.0230,477.7913.3 %5.0960.99503.7147.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,580.305,622.0014.6 %5.0506.63429.1215.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,939.391,004.0065.8 %5.0328.44115.9064.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,685.802,661.0027.8 %5.0548.2538.8192.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,066.1320,375.007.7 %3.51,624.53712.5056.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,708.541,634.0055.9 %5.0740.54284.4561.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,368.506,723.00-25.2 %0.01,463.16587.0359.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,974.783,548.0010.7 %5.01,025.80196.6280.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง21,132.884,147.3480.4 %5.01,527.03275.8581.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,639.465,376.00-47.7 %0.01,044.82838.5519.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,663.089,503.00-103.8 %0.02,424.17145.5094.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 135,497.8017,784.9949.9 %5.01,703.80825.2951.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 282,047.969,340.0088.6 %5.0683.66714.36-4.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 312,409.3112,752.55-2.8 %0.01,545.18701.1254.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง269.624,198.30-1,457.1 %0.0267.29385.00-44.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง57,305.8746,110.0019.5 %5.01,050.04398.0562.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง17,899.4310,912.0039.0 %5.0911.99781.6114.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ76,676.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,442.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา69,395.1215.56100.0 %5.0910.87603.2733.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน38,789.4316,721.5456.9 %5.01,029.21930.879.6 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง8,090.3319,181.00-137.1 %0.02,261.822,227.501.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 6,052.145,423.0010.4 %5.01,120.88708.0336.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,036.652,110.0030.5 %5.0702.53361.5648.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,736.618,661.0067.6 %5.07,123.027,704.46-8.2 %0.0
รวม 927,186 587,234 36.66 % 87,474 46,452 46.90 %