จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,811.521,022.0063.6 %5.0493.19280.6143.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,744.167,738.2028.0 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,048.333,531.0030.1 %5.0702.37186.9973.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,694.501,644.0055.5 %5.0721.37208.2071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์27,465.5217,398.8436.7 %5.04,125.23611.9685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,149.12603.0085.5 %5.0344.4795.8172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,152.86397.0090.4 %5.0595.7696.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,142.37561.0086.5 %5.0470.5295.1579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,167.36667.0084.0 %5.0305.8356.3681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,911.14611.0087.6 %5.0211.7751.3075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,135.98831.0079.9 %5.0182.4729.7483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,156.11556.0086.6 %5.0293.8381.7972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,098.63279.0093.2 %5.0264.4063.6875.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,736.036,046.8359.0 %5.01,501.041,712.03-14.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด3,550.57926.0073.9 %5.0617.40272.6555.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,803.412,512.0034.0 %5.0987.60470.3952.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,818.012,210.0042.1 %5.01,524.96628.8558.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,460.711,942.0043.9 %5.0740.40389.1947.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,776.231,661.0040.2 %5.0436.14633.68-45.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,408.462,792.0056.4 %5.0798.761,215.43-52.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,398.863,422.00-0.7 %0.0529.00493.916.6 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,831.445,203.0033.6 %5.02,413.80797.4867.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์8,202.452,653.6467.6 %5.01,107.79335.3369.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์12,154.2914,635.00-20.4 %0.01,559.40254.6083.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,353.507,670.8242.6 %5.02,268.491,011.7555.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,413.952,820.0017.4 %5.0740.38693.506.3 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,830.88359.0080.4 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,399.781,278.0062.4 %5.0825.0043.8994.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,153.041.00100.0 %5.0626.31380.9539.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,331.343,673.1070.2 %5.0873.52738.8615.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,347.754,888.0063.4 %5.01,272.831,283.31-0.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,106.346,703.005.7 %2.51,101.71461.9758.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,203.303,696.0069.7 %5.0854.50500.5941.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,168.7710,109.0028.7 %5.01,577.11131.0291.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,151.341,706.0058.9 %5.01,006.61345.5665.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,131.093,302.0020.1 %5.0987.61535.8845.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,512.342,784.0049.5 %5.01,310.88368.0771.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,173.491,680.0059.7 %5.0987.59269.9372.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,439.034,900.009.9 %4.5270.4151.8380.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,965.892,880.0075.9 %5.0778.44611.8121.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 42,512.6632,406.4323.8 %5.0883.99332.0962.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,913.411,346.0053.8 %5.0531.22318.6740.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,886.742,900.0025.4 %5.0778.44467.5839.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,677.341,581.0040.9 %5.0588.28223.7262.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,519.044,319.194.4 %2.0969.90594.3538.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,399.751,378.0059.5 %5.0798.69183.8977.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,003.773,957.0073.6 %5.0359.01230.3735.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,413.566,013.486.2 %3.0987.61542.1045.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 215,866.418,415.8847.0 %5.01,878.71730.1961.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1105,257.7918,416.6282.5 %5.01,408.75291.6079.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์2,018.285,322.40-163.7 %0.0271.12207.3723.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์313,230.1614,692.6295.3 %5.0736.59789.99-7.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย41,536.4010,952.0073.6 %5.0773.40410.9446.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์105,543.4833,790.0168.0 %5.0888.38491.6744.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์64,860.2551,468.0020.6 %5.01,319.20952.1927.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์31,974.7417,606.8244.9 %5.02,454.162,020.1717.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,784.263,629.0024.1 %5.0797.45553.1030.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,269.32908.0072.2 %5.0626.3156.0591.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์45,729.3913,608.0070.2 %5.06,119.922,861.2053.2 %5.0
รวม 1,088,897 371,003 65.93 % 59,709 28,751 51.85 %