จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,849.05607.0078.7 %5.0461.9898.5478.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่11,246.973,979.0064.6 %5.061.68121.73-97.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,864.269,773.54-10.3 %0.093.4564.6430.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,351.771,369.0059.2 %5.0431.8879.9681.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,493.68685.0080.4 %5.0709.1832.8795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,660.8112,022.0035.6 %5.01,983.26638.0867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,011.86614.0084.7 %5.0232.9347.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,003.25378.0090.6 %5.0510.4657.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,750.80364.0090.3 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,223.09602.0085.7 %5.0260.3847.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,223.64524.0087.6 %5.0370.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,159.91763.0081.7 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,486.81787.0085.7 %5.0399.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,879.231,475.0069.8 %5.0288.033.0299.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,358.746,214.8949.7 %5.01,070.502,436.75-127.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,099.632,053.0049.9 %5.0994.42457.5454.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,018.12936.0069.0 %5.0690.15266.9561.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,773.234,129.41-48.9 %0.0519.01423.4218.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,473.243,370.0060.2 %5.01,317.683,293.39-149.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,467.523,235.00-31.1 %0.0513.73662.08-28.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่121,424.992,692.0097.8 %5.04,610.521,017.8677.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่16,257.599,214.9343.3 %5.01,393.75668.9252.0 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่49,015.0124,108.0050.8 %5.0478.7485.5082.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,863.4123,158.20-95.2 %0.03,960.926,126.55-54.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,708.703,075.8117.1 %5.0823.28620.2424.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,290.5521,192.00-72.4 %0.04,132.06592.0185.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,806.70300.0089.3 %5.066.6532.2151.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,165.60949.0070.0 %5.0747.2332.0695.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,192.53528.0083.5 %5.0595.09303.3349.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,616.842,254.7337.7 %5.0842.3055.7093.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,562.3524,682.13-82.0 %0.01,393.761,255.259.9 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,993.754,877.002.3 %1.01,279.65356.2572.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,587.491,836.0060.0 %5.0785.25151.8980.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,351.838,193.961.9 %0.52,496.6755.3197.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,934.621,393.0088.3 %5.0861.31920.80-6.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,255.232,605.5038.8 %5.0861.30301.8765.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,928.932,462.0050.1 %5.0809.35493.0539.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,932.583,992.0019.1 %5.01,013.44340.6466.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,371.202,875.0014.7 %5.0633.1239.5693.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,815.182,679.0077.3 %5.0823.29200.5675.6 %5.0
รจจ.แพร่ 38,058.2022,836.9740.0 %5.0875.77440.9349.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,125.98864.0059.4 %5.0557.06204.1863.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,495.171,139.0067.4 %5.0785.25307.7960.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,627.121,317.0063.7 %5.0576.07168.2470.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่9,485.446,772.8028.6 %5.01,089.50558.6048.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,573.673,165.2611.4 %5.0823.28204.8975.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,789.6324,794.13-554.3 %0.0804.25279.5865.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 245,372.1311,328.6775.0 %5.01,575.361,034.4934.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)7,399.6312,046.75-62.8 %0.03,246.55186.2594.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 86,008.8615,950.3581.5 %5.01,457.98282.8580.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,494.223,528.94-41.5 %0.0324.10248.9323.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่28,559.4719,296.9132.4 %5.0891.87267.6870.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่32,855.4911,163.9066.0 %5.0790.37404.7648.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง38,217.388,975.9176.5 %5.0729.76653.3610.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง36,159.887,556.0079.1 %5.0754.79548.5027.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่106,592.0371,614.0032.8 %5.01,555.59454.1070.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่122,598.6934,671.0071.7 %5.0861.53455.5647.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,234.983,493.0077.1 %5.01,876.601,925.48-2.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,758.044,052.35-7.8 %0.0842.31440.8047.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,796.73665.0091.5 %5.0538.04207.6361.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่41,951.6217,725.2057.7 %5.04,203.765,554.25-32.1 %0.0
รวม 1,055,625 479,906 54.54 % 65,025 37,250 42.71 %