จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน507.89691.00-36.1 %0.0587.7478.8086.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,795.7323,194.42-81.3 %0.083.04109.54-31.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,726.6411,317.92-16.4 %0.076.3764.3115.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,381.742,530.0042.3 %5.0891.99234.7373.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,393.061,544.0054.5 %5.0777.9031.4596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน19,408.7314,039.0127.7 %5.02,487.85644.8074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,043.78448.0088.9 %5.0336.88106.3168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,928.71576.0088.3 %5.0451.5195.2078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,435.66151.0095.6 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,492.50431.0087.7 %5.0288.3761.0378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,220.14666.0084.2 %5.0329.4963.1780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,600.821,194.0074.0 %5.0318.9879.7275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,201.03907.0094.7 %5.0373.6763.8882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,327.51284.0093.4 %5.0381.1480.4378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น382.51538.00-40.6 %0.0360.5895.8673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,951.02329.0091.7 %5.0176.7861.3465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,368.04317.0092.7 %5.0375.1347.9887.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,824.286,529.50-12.1 %0.01,064.95744.4530.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,755.235,974.28-25.6 %0.01,386.411,604.01-15.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,969.202,455.00-24.7 %0.0737.621,025.59-39.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,422.031,851.0045.9 %5.0834.94226.1972.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,925.751,383.0052.7 %5.0644.78886.57-37.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,058.871,873.0069.1 %5.01,467.551,698.61-15.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบ4,126.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน4,439.453,923.5011.6 %5.0614.861,362.14-121.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,895.384,008.8632.0 %5.01,619.682,007.65-24.0 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,513.512,396.5931.8 %5.01,775.781,383.2822.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร72,314.2497,377.99-34.7 %0.0873.14403.7053.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,038.592,330.0053.8 %5.01,348.38516.6061.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,175.971,268.0041.7 %5.076.8893.29-21.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,602.281,039.0071.2 %5.0911.0159.7893.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,154.201,335.0057.7 %5.0682.82424.8537.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,757.882,604.0030.7 %5.0949.82251.7773.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,656.874,817.5627.6 %5.01,785.731,299.4327.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,472.114,491.8352.6 %5.02,907.67173.7394.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,875.561,118.5371.1 %5.0968.06393.1059.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบ8,656.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ116.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,251.741,910.5083.0 %5.0701.83219.5368.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,619.312,641.6042.8 %5.0780.60606.0122.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,196.822,418.0061.0 %5.0910.99640.9229.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,336.821,821.0058.0 %5.01,063.13558.4547.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,994.061,612.0046.2 %5.0644.786.3499.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,551.222,107.0081.8 %5.01,044.28435.4058.3 %5.0
รจจ.น่าน 25,399.6519,202.8924.4 %5.0850.92858.05-0.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน4,011.891,057.0073.7 %5.0606.75321.9646.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน4,415.481,972.5055.3 %5.0583.97213.7463.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,927.55827.0071.8 %5.0644.78145.3977.5 %5.0
สปส.จ.น่าน6,016.785,447.429.5 %4.51,291.31213.3883.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,234.193,196.0024.5 %5.01,158.22166.3085.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,975.40775.0074.0 %5.01,199.06249.9679.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,455.177,377.30-65.6 %0.01,101.17348.7868.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ22,014.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ472.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ4,167.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ464.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,644.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,047.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ6,446.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน87,054.6971,860.0017.5 %5.01,753.50907.4048.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว58,979.6014,145.0076.0 %5.01,075.40931.6613.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,860.4315,600.45-76.1 %0.02,171.832,173.55-0.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,248.102,188.0032.6 %5.0801.99421.8047.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,287.831,933.0041.2 %5.0701.81209.0770.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,495.7815,144.0032.7 %5.04,712.681,486.1568.5 %5.0
รวม 533,329 379,170 28.91 % 53,241 27,669 48.03 %