จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,466.54372.0084.9 %5.0445.43161.6863.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,294.414,448.0046.4 %5.046.41208.72-349.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,169.351,716.0045.9 %5.0470.1083.6782.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,324.821,106.9066.7 %5.0673.6259.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,810.7410,800.000.1 %0.51,833.59685.2762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,029.61613.0084.8 %5.0249.8764.0374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,946.92524.0086.7 %5.0295.2496.2967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,987.05391.0090.2 %5.0448.5393.6579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,918.47395.0089.9 %5.0188.5981.4356.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,931.54175.0095.5 %5.0486.3677.6684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,931.782,120.0057.0 %5.0366.72112.5069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,873.40313.0091.9 %5.0479.0578.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,020.53976.0075.7 %5.0402.0770.3182.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,439.102,765.7049.2 %5.01,206.07986.1018.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,333.401,524.0064.8 %5.01,092.481,020.326.6 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,982.031,350.0054.7 %5.0654.60241.7763.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,750.281,520.0044.7 %5.0521.49484.077.2 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,495.632,171.0037.9 %5.0863.781,097.63-27.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,304.624,542.48-97.1 %0.0572.021,045.00-82.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,018.137,158.8420.6 %5.01,434.26973.1132.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,838.722,821.0026.5 %5.0996.89296.2470.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,288.6610,154.75-9.3 %0.01,377.2192.9093.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,377.763,960.969.5 %4.51,164.28469.3059.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,602.67869.0045.8 %5.057.7650.7312.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,398.40909.0073.3 %5.0787.7145.7594.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,071.341,147.0062.7 %5.0673.62392.0741.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,686.371,674.0054.6 %5.0844.76342.1659.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,865.2222,540.00-363.3 %0.01,377.212,847.77-106.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,110.723,915.894.7 %2.01,110.99444.3760.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,227.331,200.0062.8 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,315.398,842.18-40.0 %0.01,263.11100.9392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,127.931,898.0039.3 %5.0404.32664.16-64.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,783.6712,977.87-243.0 %0.0958.86541.5043.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,712.102,451.0034.0 %5.0787.71320.3059.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,571.991,651.0053.8 %5.0863.77148.6782.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,945.102,030.0031.1 %5.0533.2466.8587.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,380.952,364.0079.2 %5.0677.05550.6018.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,252.72700.0097.6 %5.0762.14285.0062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,630.99480.0081.8 %5.0559.52218.5060.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา4,301.903,212.0525.3 %5.0673.62217.2967.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,916.07703.0075.9 %5.0578.5485.1585.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,694.614,074.3913.2 %5.01,187.05651.6145.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา4,335.782,384.0045.0 %5.0768.7078.6389.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,553.773,413.004.0 %2.0749.6860.7891.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 160,937.9510,148.8383.3 %5.01,191.51606.9549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2209,254.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,101.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,691.503,413.007.5 %3.5319.54100.0068.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา30,606.1239,000.00-27.4 %0.0892.75370.5058.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ไม่ครบ6,871.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ803.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,865.56800.0072.1 %5.01,159.471,064.008.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,395.771,471.0056.7 %5.0730.67601.2617.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,697.28835.0069.0 %5.0483.46314.9134.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 323,213 197,022 39.04 % 37,415 19,960 46.65 %