จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,844.70663.0076.7 %5.01,579.9858.2896.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,687.3213,273.0035.8 %5.077.53158.61-104.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.0012,490.510.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,350.593,116.0028.4 %5.01,067.04270.6474.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,163.361,997.0036.9 %5.0800.840.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย25,865.2511,755.6054.6 %5.02,911.580.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,797.682,297.7052.1 %5.0389.03137.4864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,316.801,156.0078.3 %5.0335.1189.1573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,996.271,106.0077.9 %5.0399.8983.3979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,309.161,033.0076.0 %5.0418.1183.2180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,944.12456.0088.4 %5.0571.0282.5385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,837.14740.0080.7 %5.0393.2576.2880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00722.000.0 %0.00.0070.760.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย539.980.000.0 %0.0280.2867.3876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.00383.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,384.99420.0087.6 %5.0177.1186.2751.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย61,736.6644,058.9028.6 %5.02,551.76565.3777.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,895.677,882.0038.9 %5.01,335.16656.1450.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ0.0027,641.000.0 %0.00.00484.740.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย6,271.390.000.0 %0.02,036.850.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย0.002,272.000.0 %0.00.00302.860.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.003,242.000.0 %0.00.00884.510.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,563.622,015.0043.5 %5.0914.90334.3963.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,967.832,411.7359.6 %5.01,918.251,682.7912.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,957.972,971.2640.1 %5.01,485.38500.6266.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.0014,079.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,474.103,329.004.2 %2.0852.171,881.02-120.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,406.2714,082.65-35.3 %0.03,797.591,092.5071.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย0.007,227.000.0 %0.00.0062.550.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,119.69503.0095.0 %5.0477.5363.3086.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย0.001,241.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,173.833,620.0013.3 %5.01,105.07439.5260.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.0039,183.700.0 %0.00.002,045.580.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.005,974.000.0 %0.00.00726.600.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,534.170.000.0 %0.0606.860.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,700.8211,896.4032.8 %5.02,864.07175.8093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย1,176.5635,780.00-2,941.1 %0.0781.79317.2259.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,451.272,961.8033.5 %5.0760.64646.5515.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.003,021.000.0 %0.00.00355.580.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,378.945,186.0029.7 %5.01,521.28560.9963.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,414.613,934.24-15.2 %0.0819.83123.5084.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,900.039,032.0039.4 %5.0604.49443.5026.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,907,013.30108,370.0096.3 %5.026,264.161,082.5595.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,125.026,390.8330.0 %5.01,390.30548.1560.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,464.871,562.0054.9 %5.0781.79384.0050.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.00338.580.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.005,913.490.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.0016,734.530.0 %0.00.00856.140.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 20.0012,331.800.0 %0.00.001,093.250.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,088.3311,182.53-23.0 %0.01,336.881,300.132.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 48,880.0915,768.70-77.6 %0.01,561.891,212.6122.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)81,967.202,488.2197.0 %5.03,264.041,087.6466.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.004,397.870.0 %0.00.00922.230.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.0039,340.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย0.0013,440.000.0 %0.00.00507.910.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย0.0066,200.000.0 %0.00.001,208.730.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย37,410.4710,619.0071.6 %5.0829.06610.6126.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.000.000.0 %0.00.00420.190.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.006,730.370.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,436.543,258.005.2 %2.5914.90617.5032.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,012.201,443.0552.1 %5.0743.76236.4268.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 3,317,213 348,760 0.00 % 65,366 17,757 0.00 %