จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,844.70663.0076.7 %5.01,579.9858.2896.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,687.3213,273.0035.8 %5.077.53158.61-104.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,321.8812,490.51-70.6 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,350.593,116.0028.4 %5.01,067.04270.6474.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,163.361,997.0036.9 %5.0800.840.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย25,865.2511,755.6054.6 %5.02,911.581,224.9057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,797.682,297.7052.1 %5.0389.03137.4864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,316.801,156.0078.3 %5.0335.1189.1573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,996.271,106.0077.9 %5.0399.8983.3979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,384.99420.0087.6 %5.0177.1186.2751.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,094.67531.0087.0 %5.0544.25103.2081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,857.65498.0087.1 %5.0344.9873.1678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย539.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0280.2867.3876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,746.88383.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,309.161,033.0076.0 %5.0418.1183.2180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,944.12456.0088.4 %5.0571.0282.5385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,094.67149.0096.4 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,094.67444.0089.2 %5.0419.3373.1282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,837.14740.0080.7 %5.0393.2576.2880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,816.34707.0081.5 %5.0263.4353.0679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,094.67722.0082.4 %5.0267.0670.7673.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,895.677,882.0038.9 %5.01,335.16656.1450.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย61,736.6644,058.9028.6 %5.02,551.76565.3777.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,720.4327,641.00-916.1 %0.01,189.67484.7459.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,076.056,853.0024.5 %5.02,036.852,732.20-34.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,809.022,272.0052.8 %5.0743.76302.8659.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,702.253,242.00-20.0 %0.0610.65884.51-44.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,563.622,015.0043.5 %5.0914.90334.3963.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,309.362,004.0039.4 %5.0857.85526.2538.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,518.821,893.0082.0 %5.03,805.341,724.1754.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,093.784,563.75-47.5 %0.0723.73995.47-37.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,967.832,411.7359.6 %5.01,918.251,682.7912.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,957.972,971.2640.1 %5.01,485.38500.6266.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,207.2614,079.00-170.4 %0.01,390.31322.5076.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,474.103,329.004.2 %2.0852.171,881.02-120.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,406.2714,082.65-35.3 %0.03,797.591,092.5071.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,864.467,227.00-87.0 %0.090.4562.5530.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,119.69503.0095.0 %5.0477.5363.3086.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,518.29530.0084.9 %5.0952.94126.0786.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,054.831,241.0059.4 %5.0743.76246.0166.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,173.833,620.0013.3 %5.01,105.07439.5260.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,232.7939,183.70-441.8 %0.02,341.112,045.5812.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,157.435,974.00-15.8 %0.01,599.48726.6054.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,534.173,101.0044.0 %5.0606.86260.5357.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,700.8211,896.4032.8 %5.02,864.07175.8093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,546.5735,780.00-239.3 %0.0781.79317.2259.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,451.272,961.8033.5 %5.01,200.15646.5546.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,829.813,021.0021.1 %5.01,067.04355.5866.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,378.945,186.0029.7 %5.01,960.79560.9971.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,414.613,934.24-15.2 %0.0819.83123.5084.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,900.039,032.0039.4 %5.0604.49443.5026.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,907,013.30108,370.0096.3 %5.026,264.161,082.5595.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,571.87881.2075.3 %5.0591.63180.3569.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,125.026,390.8330.0 %5.01,390.30548.1560.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,464.871,562.0054.9 %5.0781.79384.0050.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,817.278,330.48-22.2 %0.01,675.55338.5879.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,181.975,913.4935.6 %5.01,276.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,073.353,618.9060.1 %5.01,567.36149.0090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 462,194.0915,768.7074.6 %5.01,561.891,212.6122.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 150,293.8716,734.5366.7 %5.02,674.45856.1468.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 227,670.0512,331.8055.4 %5.01,695.251,093.2535.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,088.3311,182.53-23.0 %0.01,336.881,300.132.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)81,967.202,488.2197.0 %5.03,264.041,087.6466.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,095.734,397.8774.3 %5.0398.54922.23-131.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย28,979.9713,440.0053.6 %5.0951.15507.9146.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย130,499.2166,200.0049.3 %5.01,100.531,208.73-9.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย37,410.4710,619.0071.6 %5.0829.06610.6126.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง96,197.326,730.3793.0 %5.0778.62508.5134.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,010.4839,340.00-145.7 %0.0808.91784.803.0 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,933.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0851.18420.1950.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,012.2917,266.52-1.5 %0.02,308.082,639.01-14.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,436.543,258.005.2 %2.5914.90617.5032.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,012.201,443.0552.1 %5.0743.76236.4268.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 49,812.8213,889.1372.1 %5.04,880.413,162.4635.2 %5.0
รวม 3,950,864 696,584 82.37 % 110,580 43,938 60.27 %