จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,051.06743.0075.6 %5.0686.1838.4094.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,309.108,832.1838.3 %5.074.24252.14-239.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,097.014,268.0071.7 %5.092.49149.92-62.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,970.351.00100.0 %5.0105.95693.65-554.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,245.942,765.00-121.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน3,374.251,403.0058.4 %5.0309.30172.4844.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,248.121,858.0056.3 %5.0762.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน11,063.859,648.0012.8 %5.01,095.644.7599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,230.31724.0082.9 %5.0699.6695.8486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,864.87573.0088.2 %5.0319.4386.0173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,197.36217.0094.8 %5.0432.9361.1185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,117.93455.0089.0 %5.0552.7693.9983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,076.51475.0088.3 %5.0697.7878.9488.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,776.003,312.0042.7 %5.01,192.55715.0640.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,138.583,493.0032.0 %5.0544.95382.8629.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน12,297.964,675.6862.0 %5.01,009.45831.2517.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,753.922,324.4015.6 %5.0869.28167.7680.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,600.342,372.0034.1 %5.0895.36174.8980.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,254.42912.0072.0 %5.0762.25569.7325.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,003.552,529.0049.5 %5.01,408.78936.6133.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,999.653,741.00-87.1 %0.0387.0831.4691.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,030.102,707.0010.7 %5.0667.17274.1458.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,859.995,432.00-40.7 %0.0933.39118.4887.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 72,803.4548,740.0033.1 %5.0447.45620.90-38.8 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 12,582.296,158.0051.1 %5.0628.45239.5061.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน895.493,090.08-245.1 %0.0743.23105.4585.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,383.291,523.4055.0 %5.058.6832.3644.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,544.48856.0075.8 %5.0876.3430.4096.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,572.26292.0088.6 %5.0667.17336.0849.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,797.553,454.009.0 %4.5562.24259.8353.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,788.682,387.0058.8 %5.01,149.221,430.41-24.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,407.954,244.833.7 %1.5952.41175.4981.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,491.823,445.00-130.9 %0.0563.97636.50-12.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,885.993,749.003.5 %1.5990.43652.0834.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,435.811.00100.0 %5.0876.3481.2590.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,729.901,619.0056.6 %5.0914.37199.6578.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,029.37977.0067.7 %5.0554.86119.2278.5 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,640.462,333.0049.7 %5.0341.00308.889.4 %4.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23,484.1918,386.1021.7 %5.0824.97281.7565.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน604.77953.00-57.6 %0.0629.13106.2783.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,229.181,526.0063.9 %5.0819.29149.0681.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,806.13780.0072.2 %5.0667.1746.1493.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,508.154,208.5235.3 %5.0933.39439.7552.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,576.661,324.0063.0 %5.0838.31129.6184.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,718.412,584.8130.5 %5.0403.4052.8286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 120,614.3718,210.5511.7 %5.02,104.22283.0586.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 230,943.1414,236.3454.0 %5.02,238.64373.5683.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,212.783,479.40-186.9 %0.0250.57294.03-17.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน0.0013,628.480.0 %0.00.00124.500.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง43,046.138,772.0079.6 %5.01,190.23480.6359.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,132.8812,443.18-142.4 %0.01,199.121,895.28-58.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,657.852,544.0030.5 %5.0914.3792.0389.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน26,912.3810,048.0062.7 %5.04,180.413,727.2510.8 %5.0
รวม 432,997 245,825 43.23 % 42,018 19,510 53.57 %