จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,366.11855.0074.6 %5.0206.94196.065.3 %2.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,792.9212,649.74-7.3 %0.084.4959.1830.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,963.963,924.8060.6 %5.070.36137.91-96.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,947.5211,844.00-99.1 %0.01,223.75377.7769.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,681.231,562.0057.6 %5.0786.3834.4795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์79,829.4041,703.1147.8 %5.04,608.592,715.0941.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,445.482,853.1517.2 %5.0560.93680.05-21.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,063.80576.0081.2 %5.0495.80190.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,722.93682.0075.0 %5.0432.00247.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,710.87532.0080.4 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,135.362,800.1610.7 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,760.462,507.0047.3 %5.01,147.681,133.921.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,357.331,971.0041.3 %5.0370.146.1198.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,568.191,414.0060.4 %5.0786.38734.316.6 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,100.265,452.0010.6 %5.01,851.272,568.28-38.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,573.364,415.8820.8 %5.02,058.062,908.47-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,917.496,381.00-118.7 %0.0667.711,099.15-64.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,315.824,953.936.8 %3.01,492.93347.4676.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,965.106,021.00-21.3 %0.01,006.38216.7978.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,972.7626,064.00-137.5 %0.01,775.21189.0089.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,658.867,561.901.3 %0.52,635.00584.3577.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,084.691,456.1964.4 %5.0957.51212.9677.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)90,127.728,059.0091.1 %5.04,619.90672.1685.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,490.4711,341.9926.8 %5.05,516.801,841.1966.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,597.651,098.0069.5 %5.04,562.4547.4199.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,638.051,417.0061.1 %5.0772.54188.5775.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,829.743,868.69-1.0 %0.0919.49510.2344.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,628.5035,809.00-369.4 %0.01,908.323,053.15-60.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,420.447,487.0039.7 %5.03,890.83453.6188.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,724.7410,697.02-22.6 %0.02,649.951,281.6351.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,635.6215,132.53-98.2 %0.01,597.71109.2093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,153.091,605.0061.4 %5.01,052.59478.4154.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,774.162,991.82-68.6 %0.0995.54759.5923.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์6,155.363,961.0035.6 %5.01,394.88456.5167.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,179.644,693.009.4 %4.51,280.80872.6731.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,918.175,019.00-28.1 %0.0862.45185.5678.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์417,933.0922,645.9794.6 %5.0899.64891.500.9 %0.5
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์56,961.1514,396.0074.7 %5.0735.58245.9866.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 85,759.1083,317.002.8 %1.01,480.001,245.6715.8 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,141.8614,440.00-9.9 %0.0619.22991.72-60.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,672.644,947.10-85.1 %0.0351.952.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,185.881,167.0063.4 %5.0422.39378.1810.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,532.383,541.0021.9 %5.0938.51418.3455.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,151.9421,608.0023.2 %5.01,903.35490.0574.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,683.182,442.0033.7 %5.01,257.81496.2460.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,579.589,241.20-158.2 %0.01,381.39731.0147.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,709.302,508.8932.4 %5.0881.44254.8271.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,867.414,627.00-19.6 %0.0843.41426.5049.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์25,450.527,081.0072.2 %5.01,204.76465.0561.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)35,012.1214,545.5758.5 %5.04,044.32320.0292.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 120,057.3329,468.07-46.9 %0.01,328.32961.8827.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 228,361.5814,186.1750.0 %5.01,483.23984.2033.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3106,421.3310,618.4690.0 %5.01,702.34506.6670.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,196.856,413.7610.9 %5.0273.40489.53-79.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,595.2735,879.99-30.0 %0.0934.771,572.14-68.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,635.3612,593.0046.7 %5.01,050.67708.3632.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์109,265.2768,777.9937.1 %5.01,110.64933.2916.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์83,346.6384,229.00-1.1 %0.01,844.09765.1158.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย59,266.8018,736.0068.4 %5.0817.29740.009.5 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์79,964.4918,436.0076.9 %5.0865.45673.4522.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,522.9922,560.93-80.2 %0.02,233.773,076.42-37.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,602.2125,592.60-141.4 %0.03,757.973,278.9312.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29,815.9627,408.008.1 %4.01,224.70564.4053.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,323.111,702.0048.8 %5.0848.66390.4554.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์160,508.7897,471.0039.3 %5.02,087.831,748.1816.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,058.403,792.876.5 %3.01,033.59495.0352.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,037.972,102.0030.8 %5.0615.23494.8819.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์44,727.1343,203.003.4 %1.54,760.501,423.2670.1 %5.0
รวม 1,864,555 991,039 46.85 % 100,865 53,016 47.44 %