จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,366.11855.0074.6 %5.0206.94196.065.3 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,963.963,924.8060.6 %5.070.36137.91-96.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,792.9212,649.74-7.3 %0.084.4959.1830.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.00357.880.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,681.231,562.0057.6 %5.0786.3834.4795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,445.480.000.0 %0.0560.930.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,135.360.000.0 %0.0327.610.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,063.800.000.0 %0.0495.800.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,722.930.000.0 %0.0432.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,710.87532.0080.4 %5.0359.490.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,760.462,507.0047.3 %5.01,147.681,133.921.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,367.471,971.0041.5 %5.0370.146.1198.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,568.191,414.0060.4 %5.0786.38734.316.6 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,573.360.000.0 %0.02,058.060.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,917.496,381.00-118.7 %0.0517.931,099.15-112.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,315.824,953.936.8 %3.01,492.93347.4676.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,114.206,021.00-17.7 %0.01,063.43216.7979.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,972.7626,064.00-137.5 %0.01,775.21189.0089.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,084.691,456.1964.4 %5.0957.51212.9677.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)90,127.728,059.0091.1 %5.04,619.906,708.80-45.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,490.4711,341.9926.8 %5.05,516.801,841.1966.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,597.650.000.0 %0.04,562.450.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,829.743,868.69-1.0 %0.0919.49510.2344.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,628.500.000.0 %0.01,908.323,053.15-60.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,635.6215,132.53-98.2 %0.01,597.71109.2093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์0.001,605.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,774.160.000.0 %0.0995.540.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.003,961.000.0 %0.00.00456.510.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,179.644,693.009.4 %4.51,280.80872.6731.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์417,933.0922,645.9794.6 %5.0899.64891.500.9 %0.5
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์56,961.1514,396.0074.7 %5.0735.58245.9866.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 0.0083,317.000.0 %0.00.001,245.670.0 %0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,141.8614,440.00-9.9 %0.0619.22991.72-60.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์0.004,947.100.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,185.881,167.0063.4 %5.0422.39378.1810.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.003,541.000.0 %0.00.00418.340.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์0.002,442.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,579.589,241.20-158.2 %0.01,381.39731.0147.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,709.302,508.8932.4 %5.0881.44254.8271.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,867.414,627.00-19.6 %0.0449.06426.505.0 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์25,450.527,081.0072.2 %5.01,204.76465.0561.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 228,361.5814,186.1750.0 %5.01,483.23984.2033.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)9,506.2014,545.57-53.0 %0.02,329.97320.0286.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,196.850.000.0 %0.0273.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์83,346.630.000.0 %0.01,844.090.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.0012,593.000.0 %0.00.00708.360.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์109,265.2768,777.9937.1 %5.01,110.64933.2916.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,595.2735,879.99-30.0 %0.0934.7710,122.14-982.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์79,964.490.000.0 %0.0865.450.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย59,266.8018,736.0068.4 %5.0817.29740.009.5 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,522.9922,560.93-80.2 %0.02,233.7790,170.74-3,936.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,602.2125,592.60-141.4 %0.03,757.973,278.9312.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29,815.9627,408.008.1 %4.01,224.70564.4053.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,323.111,702.0048.8 %5.0848.66390.4554.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.0097,471.000.0 %0.00.001,748.180.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,058.403,792.876.5 %3.01,033.59495.0352.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.002,102.000.0 %0.00.00494.880.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์44,727.1343,203.003.4 %1.54,760.501,423.2670.1 %5.0
รวม 1,060,753 465,879 0.00 % 52,231 131,270 0.00 %