จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,765.701,030.0062.8 %5.0452.83174.4661.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,058.992,646.3034.8 %5.0700.03106.4284.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,359.851,520.0054.8 %5.0681.0367.0390.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี25,199.9113,970.0044.6 %5.02,356.991,156.2150.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,332.39664.0084.7 %5.0245.1223.7590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,200.74665.0084.2 %5.0524.0988.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,279.08846.0080.2 %5.0346.9332.4990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,770.94955.0085.9 %5.0240.5444.9581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,880.40399.0093.2 %5.0159.4864.5359.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,924.44466.0092.1 %5.0197.0361.6668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,129.62407.0090.1 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,246.37460.0089.2 %5.0236.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,570.214,803.7926.9 %5.01,004.29849.6715.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,099.672,286.0067.8 %5.0947.24801.9315.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,400.211,132.0066.7 %5.0941.55444.2052.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,490.061,001.0077.7 %5.0642.96642.640.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,216.952,294.2072.1 %5.01,917.051,057.9844.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี29,009.974,702.8483.8 %5.0700.58682.002.7 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,734.334,426.426.5 %3.01,194.441,178.491.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,548.783,301.0049.6 %5.0897.91144.6683.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,001.6510,783.00-19.8 %0.01,349.40156.4788.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,161.452,441.0060.4 %5.0795.60946.07-18.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,907.612,329.0040.4 %5.0776.0974.4190.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,979.991,063.0073.3 %5.0585.94416.4928.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,296.103,710.4313.6 %5.0985.2466.7293.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,695.642,680.0069.2 %5.01,275.601,919.07-50.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,518.564,280.0022.4 %5.01,099.37654.9540.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,220.472,634.0037.6 %5.0757.08130.6382.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,263.769,521.70-2.8 %0.01,703.65108.8693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,925.462,518.0078.9 %5.0757.08488.4635.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,739.882,653.0029.1 %5.0814.13444.5145.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,403.391,842.0045.9 %5.0700.03409.8041.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,794.731,879.4550.5 %5.0863.26288.2466.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,551.542,183.0014.4 %5.0547.9032.6794.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,868.812,289.0080.7 %5.01,017.43251.9775.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี27,504.3925,629.346.8 %3.0712.30455.5636.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,655.43905.0075.2 %5.0733.83143.4680.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,485.141,347.0061.4 %5.0674.19402.9140.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,295.081,761.0088.5 %5.05,282.89208.4896.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,510.955,185.435.9 %2.5852.16407.5552.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,864.663,146.0018.6 %5.0681.01167.2675.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,297.23274.1896.2 %5.01,289.53177.7186.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 150,384.7315,843.4668.6 %5.02,045.14769.5062.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,457.0015,248.00-33.1 %0.01,599.601,418.9411.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,459.674,370.7019.9 %5.0295.06117.5060.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,534.5834,987.204.2 %2.0823.611,960.55-138.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี16,995.639,995.8641.2 %5.0671.21463.4231.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี64,159.8969,960.00-9.0 %0.01,219.85505.1658.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,100.4618,055.82-49.2 %0.01,838.191,813.171.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,750.941,767.3062.8 %5.0883.17488.4344.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,401.481,603.0070.3 %5.0490.86295.4539.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,766.1113,844.0026.2 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 530,171 324,705 38.75 % 53,023 25,475 51.95 %