จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,776.90816.0070.6 %5.0510.42164.2467.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,366.124,032.0057.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,372.672,497.0026.0 %5.0738.63278.0062.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,211.09162.0096.2 %5.0757.6471.8090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร10,592.7512,968.00-22.4 %0.02,583.18784.7069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,601.941,681.0070.0 %5.0389.32117.0169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,248.76713.0083.2 %5.0341.83162.6552.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,172.811,248.0070.1 %5.0410.4664.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,144.00480.0088.4 %5.0253.3153.8278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,177.25919.0078.0 %5.0303.05129.6357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,035.97349.1391.3 %5.0326.51122.5262.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,923.561,182.0069.9 %5.0249.9379.9368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,887.56485.0087.5 %5.0379.4497.6074.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,769.106,931.50-45.3 %0.01,271.071,345.44-5.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,059.002,719.0033.0 %5.01,004.85586.2941.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,635.342,291.0037.0 %5.0795.6699.4987.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 435,208.7537,417.14-6.3 %0.06,784.403,815.2043.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,861.631,036.0063.8 %5.0225.71766.19-239.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,685.764,000.0029.6 %5.01,315.161,045.0020.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,474.604,200.00-69.7 %0.0600.69921.50-53.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,528.022,405.0056.5 %5.01,575.321,377.5012.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,912.284,947.00-0.7 %0.01,290.09731.7743.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,484.6917,000.00-48.0 %0.05,808.10294.5094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,901.382,316.8040.6 %5.01,068.58110.8389.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,159.27569.0073.6 %5.068.9233.6751.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,702.51948.0074.4 %5.0871.7465.0192.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,162.43926.0070.7 %5.0662.56511.2222.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,640.743,499.463.9 %1.5525.40380.0527.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,508.167,750.00-40.7 %0.01,271.071,671.32-31.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,173.406,050.50-45.0 %0.01,042.88788.5224.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,810.12499.1086.9 %5.0833.71108.7487.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,077.4825,485.29-49.2 %0.02,088.76394.1181.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,817.2416,372.00-10.5 %0.02,200.393,316.55-50.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,718.192,036.0082.6 %5.0757.64661.5012.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,572.593,969.00-11.1 %0.0814.70476.9041.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,282.503,020.0029.5 %5.01,080.91586.6445.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,644.552,674.0342.4 %5.01,080.90652.1739.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,830.083,687.0046.0 %5.0719.6196.8186.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,879.432,936.0075.3 %5.0795.67393.6050.5 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 56,714.2840,680.0028.3 %5.01,089.11753.5030.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,878.621,281.0055.5 %5.0548.4760.6188.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร4,310.072,642.0038.7 %5.0814.6999.2887.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,127.701,274.1859.3 %5.0605.51304.9649.6 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,110.545,790.68-13.3 %0.01,156.97469.9359.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,376.771,878.0044.4 %5.0738.62266.0064.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,567.784,960.00-8.6 %0.0947.80313.0567.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,555.519,150.5064.2 %5.02,814.24801.0071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,265.9315,656.00-18.0 %0.01,776.861,182.8533.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 132,870.3618,318.6144.3 %5.01,631.92699.4957.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร869.78678.0022.0 %5.0275.18122.1255.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร76,336.6445,500.0040.4 %5.01,510.61739.8551.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร24,368.121,720.0092.9 %5.0906.09369.5559.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,202.688,900.0073.2 %5.0814.65579.5028.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,811.621,260.0095.5 %5.0835.56438.0047.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,870.6119,482.822.0 %1.01,876.352,213.03-17.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,417.623,464.14-1.4 %0.0757.64276.5563.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,201.124,941.6171.3 %5.02,268.842,015.0011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,961.981,511.0049.0 %5.0586.50142.7975.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,413.408,577.9158.0 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 628,242 390,883 37.78 % 71,609 36,985 48.35 %