จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,776.90816.0070.6 %5.0510.42164.2467.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,366.124,032.0057.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,372.672,497.0026.0 %5.0738.63278.0062.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,211.090.000.0 %0.0757.6471.8090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,297.7212,968.00-39.5 %0.01,936.63784.7059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,601.941,681.0070.0 %5.0389.32117.0169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,172.811,248.0070.1 %5.0410.4664.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,248.76713.0083.2 %5.0341.83162.6552.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,144.00480.0088.4 %5.0253.3153.8278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,177.25919.0078.0 %5.0303.05129.6357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,035.97349.1391.3 %5.0326.51122.5262.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,923.561,182.0069.9 %5.0249.9379.9368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,887.56485.0087.5 %5.0379.4497.6074.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,769.106,931.50-45.3 %0.01,271.071,345.44-5.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,635.342,291.0037.0 %5.0795.6699.4987.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 435,208.7537,417.14-6.3 %0.06,784.403,815.2043.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,912.284,947.00-0.7 %0.01,290.09731.7743.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,558.152,316.8034.9 %5.0935.47110.8388.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,159.27569.0073.6 %5.068.9233.6751.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,702.51948.0074.4 %5.0871.7465.0192.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร0.00926.000.0 %0.00.00511.220.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร0.003,499.460.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร0.00499.100.0 %0.00.00108.740.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,077.4825,485.29-49.2 %0.02,088.76394.1181.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,473.0616,372.00-13.1 %0.02,200.393,316.55-50.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.00586.640.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,644.552,674.0342.4 %5.01,080.90652.1739.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,830.083,687.0046.0 %5.0719.6196.8186.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,879.432,936.0075.3 %5.0795.67393.6050.5 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,878.621,281.0055.5 %5.0548.470.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร4,310.072,642.0038.7 %5.0814.6999.2887.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,127.701,274.1859.3 %5.0605.51304.9649.6 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,110.545,790.68-13.3 %0.01,156.97469.9359.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,376.771,878.0044.4 %5.0738.62266.0064.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,265.9315,656.00-18.0 %0.01,776.861,182.8533.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร869.78678.0022.0 %5.0275.18122.1255.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,202.680.000.0 %0.0814.650.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,870.6119,482.822.0 %1.01,876.352,213.03-17.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,447.343,688.0117.1 %5.01,156.98894.9522.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร0.001,511.000.0 %0.00.00142.790.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,413.408,577.9158.0 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 249,526 194,893 0.00 % 39,756 20,515 0.00 %