จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,237.856,078.69-16.1 %0.0968.88227.9176.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 10.002,215.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,368.271,931.0042.7 %5.0531.4332.7793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา227,636.9021,776.0021.2 %5.04,361.13737.6483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,729.342,629.0060.9 %5.0283.8628.1090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,525.212,270.0058.9 %5.0262.7962.4276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.00882.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,348.18627.0085.6 %5.0305.2264.3178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.001,972.000.0 %0.00.0085.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.00652.000.0 %0.00.0058.760.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,183.22293.0093.0 %5.0186.6551.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,235.81680.0087.0 %5.0222.2892.0958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,183.79309.0092.6 %5.0259.4276.5370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,205.34475.0088.7 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,086.46504.0087.7 %5.0198.1010.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,342.53881.0079.7 %5.0148.7861.9858.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,167.26686.0083.5 %5.0250.6947.5881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,578.40771.0083.2 %5.0193.3948.9774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,311.41674.0084.4 %5.0173.0258.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,509.897,803.60-73.0 %0.0947.99698.4326.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,027.000.0 %0.00.00604.580.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,513.862,260.0035.7 %5.0588.48358.7739.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,321.001,306.0060.7 %5.0474.42442.406.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.003,783.000.0 %0.00.00359.400.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,516.6911,721.53-1.8 %0.02,126.461,219.5242.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,131.942,946.2742.6 %5.01,349.121,270.785.8 %2.5
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา4,292.571,889.0056.0 %5.0835.72257.8369.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,688.0126.9699.4 %5.01,337.50105.4592.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,372.883,385.0022.6 %5.0892.76697.3921.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,906.951,120.0071.3 %5.0730.0455.4192.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,715.500.0 %0.00.00451.350.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,042.763,693.008.7 %4.0743.16148.4480.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,568.640.000.0 %0.01,330.140.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,275.876,601.00-5.2 %0.01,101.95797.2427.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,597.833,090.0053.2 %5.01,063.88423.9660.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.005,185.000.0 %0.00.00190.730.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,450.573,770.1230.8 %5.01,158.96500.4656.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,085.595,113.00-0.5 %0.0702.650.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,298.456,546.0010.3 %5.0350.91381.96-8.8 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,786.0210,556.0023.4 %5.0535.91195.6063.5 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 0.0062,932.640.0 %0.00.00471.750.0 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 83,950.450.000.0 %0.01,195.680.000.0 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 46,539.9533,774.0027.4 %5.0604.44227.9862.3 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 35,058.7426,130.3525.5 %5.0607.29105.9582.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,112.000.0 %0.00.00206.390.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,791.371,070.0077.7 %5.0905.9832.2396.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,048.25216.0094.7 %5.0835.8484.7989.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,760.747,323.6073.6 %5.01,360.08918.7532.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.004,499.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑0.0016,457.090.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 20.0015,075.600.0 %0.00.00491.030.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,034.575,666.006.1 %3.0267.500.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,286.6182,344.00-9.4 %0.01,417.802,100.09-48.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.0015,552.000.0 %0.00.00285.520.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา0.0026,356.480.0 %0.00.00669.750.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 100,013.8946,779.7753.2 %5.0647.90341.8747.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.0011,617.320.0 %0.00.00498.900.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 69,291.8417,667.0074.5 %5.0530.001,205.37-127.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,830.051,553.0059.5 %5.0702.611,409.80-100.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,733.901,645.0055.9 %5.0436.39322.2226.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 562,321 336,581 0.00 % 30,777 15,905 0.00 %