จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,948.49588.0080.1 %5.0379.34212.7243.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,237.856,078.69-16.1 %0.0968.88227.9176.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,509.683,303.005.9 %2.5940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,368.271,931.0042.7 %5.0531.4372.1986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา116,833.6719,320.00-14.8 %0.02,736.401,044.5861.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา227,636.9021,776.0021.2 %5.04,361.13737.6483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,103.531,972.0061.4 %5.0223.2385.5061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,373.61652.0085.1 %5.0244.6158.7676.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,086.46504.0087.7 %5.0198.1010.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,167.26686.0083.5 %5.0250.6947.5881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,348.18627.0085.6 %5.0305.2264.3178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,342.53881.0079.7 %5.0148.7861.9858.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,578.40771.0083.2 %5.0193.3948.9774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,183.22293.0093.0 %5.0186.6551.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,235.81680.0087.0 %5.0222.2892.0958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,183.79309.0092.6 %5.0259.4276.5370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,205.34475.0088.7 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,729.342,629.0060.9 %5.0283.8628.1090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,525.212,270.0058.9 %5.0262.7962.4276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,488.64882.0080.4 %5.0370.5737.0390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,311.41674.0084.4 %5.0173.0258.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,912.691,574.0068.0 %5.0322.8580.7675.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,509.897,803.60-73.0 %0.0947.99698.4326.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,948.062,616.0033.7 %5.0649.091,322.39-103.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,421.962,306.0032.6 %5.0550.48290.5847.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,666.672,027.0056.6 %5.0892.77604.5832.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,513.862,260.0035.7 %5.0588.48358.7739.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,037.161,630.0059.6 %5.0855.771,598.01-86.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,321.001,306.0060.7 %5.0474.42442.406.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,510.863,783.0031.4 %5.01,327.64359.4072.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,516.6911,721.53-1.8 %0.02,126.461,219.5242.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,131.942,946.2742.6 %5.01,349.121,270.785.8 %2.5
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา4,292.571,889.0056.0 %5.0835.72257.8369.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,688.0126.9699.4 %5.01,337.50105.4592.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,872.7128,277.00-381.5 %0.01,368.17314.6577.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,372.883,385.0022.6 %5.0892.76697.3921.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,906.951,120.0071.3 %5.0730.0455.4192.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,325.491,715.5048.4 %5.0524.01451.3513.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,042.763,693.008.7 %4.0743.16148.4480.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,568.642,914.0047.7 %5.01,330.14316.8476.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,275.876,601.00-5.2 %0.01,101.95797.2427.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,597.833,090.0053.2 %5.01,063.88423.9660.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,629.3713,684.32-58.6 %0.01,801.9365.5896.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,400.883,455.0072.1 %5.0721.61595.5017.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,689.604,908.00-4.7 %0.0797.68331.6558.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,677.765,185.0032.5 %5.01,292.09190.7385.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,450.573,770.1230.8 %5.01,158.96500.4656.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,085.595,113.00-0.5 %0.0702.6597.3586.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,112.436,546.0019.3 %5.0355.80381.96-7.4 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,786.0210,556.0023.4 %5.0535.91195.6063.5 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 46,539.9533,774.0027.4 %5.0604.44227.9862.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 43,198.5962,932.64-45.7 %0.0657.22471.7528.2 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 83,950.4579,252.005.6 %2.51,195.681,520.40-27.2 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 35,058.7426,130.3525.5 %5.0607.29105.9582.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,540.761,112.0068.6 %5.0263.48206.3921.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,791.371,070.0077.7 %5.0905.9832.2396.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,622.133,100.0032.9 %5.0721.59431.0240.3 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,384.431.00100.0 %5.01,596.360.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,048.25216.0094.7 %5.0835.8484.7989.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,760.747,323.6073.6 %5.01,360.08918.7532.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา20,060.653,991.8780.1 %5.0756.29312.8958.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,816.8017,038.704.4 %2.05,190.39404.2592.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑15,797.0516,457.09-4.2 %0.02,069.99733.5364.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,479.6615,075.6062.8 %5.02,643.911,007.1361.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,034.575,666.006.1 %3.0267.50896.43-235.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,286.6182,344.00-9.4 %0.01,417.802,100.09-48.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา11,230.2526,356.48-134.7 %0.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา153,546.8822,225.0085.5 %5.0523.85319.8838.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,286.6815,552.0038.5 %5.0601.37285.5252.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 100,013.8946,779.7753.2 %5.0647.90341.8747.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 69,291.8417,667.0074.5 %5.0530.001,205.37-127.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,929.8419,248.00-20.8 %0.0602.301,140.00-89.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 26,127.5511,617.3255.5 %5.0471.93498.90-5.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,926.6921,739.3455.6 %5.09,750.231,493.3684.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,830.051,553.0059.5 %5.0702.611,409.80-100.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,733.901,645.0055.9 %5.0436.39322.2226.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40,263.2521,752.1646.0 %5.03,081.532,617.6115.1 %5.0
รวม 1,232,216 774,824 37.12 % 79,654 37,013 53.53 %