จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,767.23731.0073.6 %5.0635.03126.8580.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,659.648,821.9959.3 %5.067.0399.10-47.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด21,639.2428,857.19-33.4 %0.082.6888.23-6.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก8,498.5011,811.91-39.0 %0.034.8432.476.8 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,304.782,708.0018.1 %5.0882.24590.8833.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,421.532,743.0019.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก22,278.7811,436.0048.7 %5.03,278.251,492.0954.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด15,437.4321,939.70-42.1 %0.02,573.221,167.2054.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,771.932,593.0055.1 %5.01,186.491,699.55-43.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,413.873,312.0025.0 %5.01,205.51929.5122.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,466.141,931.0044.3 %5.0901.25292.2167.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,435.971,489.0056.7 %5.0882.231,291.82-46.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,876.023,602.007.1 %3.51,167.481,884.80-61.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,231.082,904.99-30.2 %0.0586.96507.3013.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,378.474,430.0017.6 %5.01,604.85676.4057.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,875.9212,845.800.2 %0.5953.401.8599.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,646.914,645.5079.5 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด69,473.4773,628.60-6.0 %0.01,160.21336.2571.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,996.611,934.0051.6 %5.01,148.46939.3218.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,976.579,473.0540.7 %5.05,314.29320.1594.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,308.46684.0079.3 %5.097.2369.6228.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,787.17450.0074.8 %5.038.1724.7235.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,787.17175.0090.2 %5.086.9058.0333.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,339.021,181.0064.6 %5.0977.3332.3696.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,194.39531.0083.4 %5.0806.17335.7158.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,037.344,188.28-3.7 %0.01,110.43604.7145.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,887.7526,835.00-125.7 %0.01,795.012,920.78-62.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,237.579,107.0040.2 %5.02,137.29399.9481.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,558.192,394.0032.7 %5.0939.29415.4955.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก6,091.859,634.86-58.2 %0.04,632.41189.9795.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,652.852,270.0037.9 %5.0958.29590.5238.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,136.132,469.1951.9 %5.01,091.41536.2550.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,525.842,156.0038.9 %5.0920.23363.6160.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,433.991,594.2653.6 %5.0668.14399.2840.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,477.022,373.9047.0 %5.0920.2636.1796.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,429.382,400.0067.7 %5.0417.92590.29-41.2 %0.0
เรือนจำกลางตาก 9,575.2842,135.94-340.0 %0.0851.83725.3214.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,042.811,107.0063.6 %5.0692.0764.3390.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,512.433,422.0047.5 %5.01,890.06595.3868.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,314.491,190.0064.1 %5.0586.84477.1018.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,787.855,434.56-13.5 %0.01,015.35523.0248.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,823.944,221.20-10.4 %0.0977.31184.4281.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก24,449.915,008.2079.5 %5.08,697.82448.2494.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 140,111.5818,351.2254.2 %5.01,856.79738.4060.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,937.630.000.0 %0.02,759.321,223.4455.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก11,505.266,897.8740.0 %5.02,394.041,049.5056.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,886.079,244.44-4.0 %0.0395.16834.68-111.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก26,413.3826,471.00-0.2 %0.01,170.982,643.68-125.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก43,091.130.000.0 %0.01,276.730.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด115,245.2126,042.0077.4 %5.01,215.250.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก17,135.8521,091.92-23.1 %0.01,306.092,095.39-60.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 8,043.623,460.8057.0 %5.01,281.57940.3026.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก3,019.50810.0073.2 %5.0692.07184.3073.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก45,675.3517,352.0062.0 %5.06,433.733,824.6940.6 %5.0
รวม 665,977 472,521 29.05 % 75,359 36,598 51.44 %