จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,083.771,006.0067.4 %5.0482.430.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,921.924,847.3145.7 %5.054.6197.10-77.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย0.002,086.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย0.002,588.000.0 %0.00.00113.270.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย17,804.6413,648.0023.3 %5.01,965.01684.8665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,262.942,014.0061.7 %5.0250.20103.6958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,929.441,384.0076.7 %5.0328.1458.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,992.43940.0081.2 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,566.98908.0080.1 %5.0468.5157.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,988.22928.0081.4 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,583.27996.0078.3 %5.0239.6095.0060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,425.47525.0088.1 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,445.40776.0082.5 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,411.19695.0084.2 %5.0345.9497.4771.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย8,258.319,390.40-13.7 %0.01,395.201,942.48-39.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,386.660.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,165.112,621.0037.1 %5.0976.171,030.72-5.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,560.441,950.0045.2 %5.0748.66418.6344.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,376.60727.0078.5 %5.0672.60499.7025.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,235.133,826.08-71.2 %0.0527.01732.48-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,392.454,350.001.0 %0.51,128.98724.8535.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,952.054,060.00-37.5 %0.0482.44231.9951.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,838.1814,876.00-154.8 %0.01,186.03136.9588.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,342.201,422.0057.5 %5.0653.5856.4391.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย0.00492.300.0 %0.00.0078.850.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,549.50742.0079.1 %5.0418.350.03100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,301.99551.0083.3 %5.0653.58455.5430.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,866.052,756.4028.7 %5.0824.72123.8485.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,200.8233,032.99-432.7 %0.01,224.061,575.59-28.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,103.423,042.0040.4 %5.0805.71427.6046.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,845.2526,628.93-449.6 %0.01,148.00111.8190.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,661.10602.0083.6 %5.0786.69684.6613.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,816.685,407.74-41.7 %0.0843.74407.1451.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,719.935,269.00-11.6 %0.01,224.06825.0832.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,506.872,251.0059.1 %5.0621.86286.0554.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,226.052,411.0025.3 %5.0615.5595.6084.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,927.282,268.0081.0 %5.0748.66467.1537.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,775.7426,210.0017.5 %5.0712.400.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,901.761,269.0056.3 %5.0501.45166.0566.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,281.564,149.673.1 %1.5767.68418.9145.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,464.181,224.6064.6 %5.0615.55421.6531.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย0.004,556.800.0 %0.00.00455.650.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,341.544,396.00-31.6 %0.0653.58265.9659.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,620.385,086.109.5 %4.51,693.651,537.009.2 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,512.465,481.60-56.1 %0.0729.64219.8969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)10,728.450.000.0 %0.03,667.67965.9673.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 134,592.8520,348.6041.2 %5.02,003.44796.4160.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 276,246.5114,910.7780.4 %5.02,105.88841.4860.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,849.215,155.00-178.8 %0.0218.992.8598.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย0.0022,960.000.0 %0.00.00413.140.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย42,544.5614,130.8466.8 %5.0825.75836.57-1.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง0.0017,148.000.0 %0.00.00766.150.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,059.9718,324.80-127.4 %0.01,418.871,271.7810.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,502.703,865.48-10.4 %0.0824.72507.3738.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,363.361,254.0062.7 %5.0211.10184.9512.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,854.6916,900.7045.2 %5.04,482.133,541.8921.0 %5.0
รวม 427,173 299,559 0.00 % 43,149 24,925 0.00 %