จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4653,524.136,319.4499.0 %5.03,089.18319.3989.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,966.02694.0082.5 %5.0141.7498.2530.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก240,277.8318,958.3092.1 %5.0286.73119.8458.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,446.7325,186.004.8 %2.069.62187.22-168.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก25,515.4622,318.6112.5 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,260.476,358.68-49.2 %0.01,088.52108.5290.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,879.472,631.608.6 %4.0518.04110.1578.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,624.042,784.0023.2 %5.0513.4577.5584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 714,167.4831,296.00-120.9 %0.04,019.43544.9986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก48,072.4334,492.0028.2 %5.03,617.661,670.4853.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 66,554.388,671.26-32.3 %0.02,547.051,490.4341.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,294.208,397.60-1.2 %0.01,754.081,267.7727.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,767.672,832.0040.6 %5.0342.29199.9641.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,536.652,044.0054.9 %5.01,126.54847.3024.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,580.442,505.0030.0 %5.0496.48420.2015.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,040.95106,298.55-458.3 %0.06,745.455,545.7017.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,181.661,511.0070.8 %5.01,886.41606.6767.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,405.291,008.0070.4 %5.0784.25318.1159.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,572.934,742.0014.9 %5.01,601.961,391.2813.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,540.814,944.2210.8 %5.02,166.091,735.0119.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,450.523,962.0027.3 %5.01,544.89142.9990.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 35,824.9833,291.167.1 %3.52,206.891,683.4423.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,033.925,383.00-164.7 %0.0378.75554.08-46.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,587.706,319.00-13.1 %0.01,563.921,116.8828.6 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,280.142,232.0047.9 %5.01,069.49675.5836.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,743.083,379.0028.8 %5.01,849.173,108.15-68.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,475.4924,243.44-7.9 %0.01,922.77589.0769.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก347,823.81228,705.7734.2 %5.0835.39868.30-3.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,177.5417,727.00-34.5 %0.04,657.203,566.2523.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)9,608.357,051.5026.6 %5.01,469.04167.2088.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,300.0619,535.01-12.9 %0.06,329.512,419.6161.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,722.4713,616.00-27.0 %0.03,955.83419.9089.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,142.161,480.0071.2 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก771,128.755,334.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,719.60692.0081.4 %5.0860.32109.3987.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,936.56793.0073.0 %5.0651.1487.4686.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,098.234,794.00-17.0 %0.0681.04289.6657.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ36,105.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,941.55ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,429.114,735.00-6.9 %0.0817.712.8599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,583.331,596.0071.4 %5.0483.67404.9916.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,421.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,077.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,460.4311,436.1520.9 %5.02,322.25978.5057.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,833.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ373.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,589.963,621.0021.1 %5.01,202.60787.5534.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,494.013,030.0032.6 %5.01,126.5687.4692.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,922.533,154.8635.9 %5.01,126.56517.4454.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,386.124,889.579.2 %4.5955.4082.1491.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,079.057,213.0073.4 %5.0547.98527.213.8 %1.5
รจจ.พิษณุโลก 69,266.5657,403.0017.1 %5.01,360.591,142.5516.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก28,154.1026,151.247.1 %3.5874.12852.352.5 %1.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 71,172.65108,327.00-52.2 %0.01,549.041,073.5030.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,988.9611,870.0025.8 %5.03,180.511,172.2363.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,070.23520.0083.1 %5.0651.15241.6762.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,120.552,720.0034.0 %5.0974.41534.6845.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,068.3921,894.000.8 %0.52,143.63821.6561.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,581.861,340.0062.6 %5.0727.20383.5247.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,073.564,650.0034.3 %5.01,487.84710.6652.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,754.671,249.0066.7 %5.01,040.29119.5788.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,139.644,284.00-3.5 %0.0879.33338.7161.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 237,019.0818,092.9751.1 %5.02,595.69670.9674.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 191,108.6314,329.0084.3 %5.01,169.44600.7648.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 352,249.0013,874.4073.4 %5.02,019.83376.2281.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,335.9311,304.1538.3 %5.03,319.20945.3071.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 782,074.574,977.6893.9 %5.0436.48361.5417.2 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,015.2017,285.9646.0 %5.0435.321,619.01-271.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย66,971.21120.5199.8 %5.01,043.99518.5050.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก81,010.5075,303.477.0 %3.51,776.71255.8885.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,167.4718,625.0019.6 %5.0887.71348.7060.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก144,473.0677,492.2546.4 %5.01,033.23213.5579.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก427,428.9734,940.0091.8 %5.05,475.95903.1983.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,961.253,319.2888.9 %5.0963.91709.5226.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก20,691.2740,610.00-96.3 %0.02,430.943,163.53-30.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,771.2522,152.00-126.7 %0.03,142.26130.7595.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,424.1121,207.601.0 %0.52,437.16511.7679.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,230.661,525.0052.8 %5.01,257.35245.9180.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,290.3111,919.7264.2 %5.02,084.101,470.1229.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,626.893,125.0013.8 %5.0898.36618.5431.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,961.968,422.00-69.7 %0.01,174.5034.9897.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,698.79609.0077.4 %5.01,272.3517.2598.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,178.93846.0073.4 %5.0445.56113.5174.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,241.1045,913.2019.8 %5.011,492.798,312.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,593.6621,206.0065.0 %5.012,221.423,832.7268.6 %5.0
รวม 3,965,122 1,419,814 64.19 % 146,687 69,619 52.54 %