จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4653,524.136,319.4499.0 %5.03,089.18319.3989.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,966.020.000.0 %0.0141.740.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก240,277.8318,958.3092.1 %5.0286.73119.8458.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,446.730.000.0 %0.069.621.0098.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก25,515.4622,318.6112.5 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,260.476,358.68-49.2 %0.01,088.52108.5290.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,879.472,631.608.6 %4.0518.04110.1578.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,574.342,784.0022.1 %5.0494.4477.5584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 727,517.8831,296.00-13.7 %0.04,108.52544.9986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,294.208,397.60-1.2 %0.01,754.081,267.7727.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก0.002,832.000.0 %0.00.00198.060.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,536.652,258.0050.2 %5.01,126.54847.3024.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,580.440.000.0 %0.0496.48420.2015.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,040.95106,298.55-458.3 %0.06,745.455,545.7017.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 60.001,511.000.0 %0.00.00606.670.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,405.291,008.0070.4 %5.0784.25318.1159.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,572.934,742.0014.9 %5.01,601.961,391.2813.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,450.523,962.0027.3 %5.01,544.89142.9990.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 35,824.9833,291.167.1 %3.52,206.891,683.4423.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,033.925,383.00-164.7 %0.0378.75552.18-45.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก0.002,232.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,743.083,379.0028.8 %5.01,849.173,108.15-68.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,475.4924,243.44-7.9 %0.01,922.77589.0769.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก347,823.81228,705.7734.2 %5.0835.39868.30-3.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,177.5417,727.00-34.5 %0.04,657.203,380.5027.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.00436.960.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,722.4713,616.00-27.0 %0.03,955.83419.9089.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก0.001,480.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก771,128.750.000.0 %0.0249.200.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,719.60692.0081.4 %5.0860.32109.3987.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,936.56793.0073.0 %5.0651.14311.2652.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,098.234,794.00-17.0 %0.0681.04289.6657.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.001,941.550.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.00404.990.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,421.930.000.0 %0.02,077.360.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,589.964,000.0012.9 %5.01,202.602.8599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก0.004,889.570.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.พิษณุโลก27,079.057,213.0073.4 %5.0547.98527.213.8 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 71,172.65108,327.00-52.2 %0.01,549.041.0099.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 69,266.5657,403.0017.1 %5.01,360.591,142.5516.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก28,154.1026,151.247.1 %3.5874.12852.352.5 %1.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,988.9611,870.0025.8 %5.03,180.511,172.2363.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,021.152,260.0043.8 %5.0936.38534.6842.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,068.3921,894.000.8 %0.52,143.63821.6561.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,581.861,340.0062.6 %5.0727.20383.5247.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,073.564,650.0034.3 %5.01,487.84710.6652.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,139.644,284.00-3.5 %0.0879.330.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 191,108.6314,329.0084.3 %5.01,169.44600.7648.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 352,249.000.000.0 %0.02,019.83376.2281.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,335.9311,304.1538.3 %5.03,319.20945.3071.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 70.000.000.0 %0.00.00361.540.0 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,015.2017,285.9646.0 %5.0435.321,619.01-271.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก0.0075,303.470.0 %0.00.00255.880.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,167.4718,625.0019.6 %5.0887.71348.7060.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก144,473.0677,492.2546.4 %5.01,033.23213.5579.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก427,428.9734,940.0091.8 %5.05,475.95903.1983.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,961.253,319.2888.9 %5.0963.91709.5226.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย0.00120.510.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,230.661,525.0052.8 %5.01,257.35244.0180.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,290.3111,919.7264.2 %5.02,084.101,470.1229.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,626.893,125.0013.8 %5.0898.36618.5431.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,961.968,422.00-69.7 %0.01,174.5034.9897.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,698.79609.0077.4 %5.01,272.3517.2598.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 657,241.100.000.0 %0.011,492.790.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,593.6621,206.0065.0 %5.012,221.423,832.7268.6 %5.0
รวม 2,583,435 1,023,452 0.00 % 90,039 40,612 0.00 %