จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,993.931,449.0063.7 %5.0466.46130.5972.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,332.132,377.0028.7 %5.0543.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,331.872,120.0036.4 %5.0412.9547.3388.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร26,706.4317,934.0032.8 %5.02,710.35642.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,645.421.00100.0 %5.0219.9852.2576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,300.871,289.0070.0 %5.0273.3196.5264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,651.651,311.0071.8 %5.0368.7797.6473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,267.89636.0085.1 %5.0222.3881.8463.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,068.56460.0088.7 %5.0246.9880.8767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,341.00570.0086.9 %5.0178.6679.1755.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,184.75965.0076.9 %5.0333.2695.3771.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,086.18983.0075.9 %5.0201.3381.2659.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,373.87541.0089.9 %5.0221.1778.7364.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,486.133,425.0023.7 %5.01,017.93920.619.6 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,776.163,238.0014.3 %5.0633.11585.217.6 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,464.152,278.0034.2 %5.0656.6291.1386.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,801.661,351.0051.8 %5.0313.32567.85-81.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,529.502,132.0061.4 %5.01,412.642,119.91-50.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,407.714,379.00-81.9 %0.0515.231,019.06-97.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,875.081,131.0076.8 %5.01,151.04911.4820.8 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,295.222,771.0015.9 %5.0760.47201.7173.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,361.6311,592.00-57.5 %0.01,309.17231.3382.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,837.541,296.0066.2 %5.0441.7371.3283.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,320.14296.0077.6 %5.046.2546.090.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,535.871,191.0066.3 %5.0732.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร4,244.121,053.0075.2 %5.0542.53626.24-15.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,958.173,594.009.2 %4.5770.72548.1328.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร14,514.882,569.0082.3 %5.01,284.152,076.37-61.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,763.476,891.00-1.9 %0.01,246.12882.5729.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,712.022,952.0020.5 %5.0732.69358.6351.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,542.4210,829.98-65.5 %0.01,417.26112.9692.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,496.973,005.0014.1 %5.0697.77311.8155.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร5,763.023,947.0031.5 %5.0865.80322.8062.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,619.933,776.0018.3 %5.01,074.97787.4626.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,596.752,259.0050.9 %5.0846.78485.4642.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,293.634,147.00-25.9 %0.0580.56129.3277.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,705.842,422.0079.3 %5.0732.69554.8024.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 39,395.1031,463.1020.1 %5.0742.81690.057.1 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,974.071,365.0054.1 %5.0447.45159.9264.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,789.931,675.0455.8 %5.0713.67190.9173.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,671.98949.8091.9 %5.0504.49207.4558.9 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,698.335,570.43-18.6 %0.0884.81544.8138.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,858.873,162.0018.1 %5.0789.76263.2466.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร5,062.955,964.46-17.8 %0.0808.75136.5883.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 232,061.9513,227.8758.7 %5.01,310.28455.4665.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 119,038.1815,963.5616.1 %5.01,197.96251.9579.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร596.394,400.97-637.9 %0.0206.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร159,744.3937,460.0076.6 %5.0887.76978.75-10.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,466.2128,537.00-16.6 %0.0740.561,300.70-75.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร41,107.0712,208.1670.3 %5.0601.701,014.12-68.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,988.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0687.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,107.542,985.503.9 %1.5618.62458.9625.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,318.446,651.99-25.1 %0.01,494.52808.7445.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,078.87565.0081.6 %5.0492.42219.6255.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร19,159.9419,347.01-1.0 %0.03,499.353,691.18-5.5 %0.0
รวม 576,317 304,658 47.14 % 41,373 26,899 34.98 %