จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,336.61982.0070.6 %5.0533.82165.5269.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,351.2814,643.4231.4 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์8,921.285,533.1438.0 %5.0144.3773.8848.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,364.522,512.2642.4 %5.0895.13246.2872.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,347.812,478.0026.0 %5.0819.4222.7297.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,343.2611,520.0013.7 %5.02,929.831,303.0755.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0441.45152.8065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,610.181,102.0069.5 %5.0385.24100.5373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,302.171,000.0076.8 %5.0285.9297.3765.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,150.27771.0081.4 %5.0416.3533.2592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,726.45705.0085.1 %5.0345.3359.7982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่0.00699.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ0.00645.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,729.36648.0086.3 %5.0326.8296.9570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,222.09163.0096.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ19,485.98107.0099.5 %5.07,874.93101.1598.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,996.82659.0083.5 %5.0329.69186.8043.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,716.184,675.0018.2 %5.01,427.57641.5055.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,369.521,724.0048.8 %5.0838.08394.3752.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,784.581,416.0062.6 %5.0704.97769.68-9.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,484.723,357.0064.6 %5.02,131.171,726.4219.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,067.014,028.00-94.9 %0.0517.108,064.27-1,459.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,824.243,061.5047.4 %5.01,503.64850.2643.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,959.163,879.0021.8 %5.01,098.92454.0258.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,637.9116,349.00-19.9 %0.01,373.23356.6174.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์74,798.7420,704.6072.3 %5.0678.74196.4571.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,525.1616,398.00-21.2 %0.04,635.274,644.45-0.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,233.621,833.6043.3 %5.0819.06261.6568.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,773.651,012.0042.9 %5.075.5967.6910.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,767.161,406.0062.7 %5.0952.1754.7694.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,963.921,188.0070.0 %5.0781.03373.1652.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,484.835,100.78-13.7 %0.0952.17716.4624.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,417.924,905.1847.9 %5.01,617.731,379.2214.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,082.223,104.0038.9 %5.0815.20281.9365.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,371.830.000.0 %0.01,161.71197.3183.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,508.2814,535.00-7.6 %0.01,145.05216.6081.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,256.592,602.0076.9 %5.0723.98239.6066.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,516.583,184.0029.5 %5.0990.21389.0860.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,859.006,651.003.0 %1.51,902.97641.6066.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,534.883,962.0012.6 %5.0598.25101.2283.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,844.313,677.0069.0 %5.02,604.11894.9065.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์57,014.1839,802.8130.2 %5.01,278.231,155.229.6 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,908.421,632.0043.9 %5.0609.89198.9067.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,090.633,065.5139.8 %5.0879.72530.2139.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์0.002,336.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,031.234,066.1019.2 %5.0708.87546.8822.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,461.971,500.0066.4 %5.0971.19434.3155.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,969.7611,941.0025.2 %5.05,363.89858.3084.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 228,119.8113,792.0051.0 %5.01,787.60511.3871.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 355.571.0098.2 %5.0225.990.9599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)31,316.198,643.2072.4 %5.02,723.46493.5681.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,516.583,980.0011.9 %5.0343.24555.12-61.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์211,372.4544,412.9879.0 %5.01,824.671,589.2212.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,180.1622,956.8812.3 %5.01,115.851,557.25-39.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์41,575.0416,405.0060.5 %5.0834.57244.1570.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,300.8014,063.2039.6 %5.01,100.501,020.037.3 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.003,186.420.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,845.090.000.0 %0.0895.480.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,698.831,247.0053.8 %5.0685.94270.3560.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,781.000.0 %0.00.003,944.420.0 %0.0
รวม 784,910 359,085 54.25 % 66,312 36,633 44.76 %