จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี0.00380.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,473.672,534.0027.1 %5.0692.51108.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี59,334.6025,881.0056.4 %5.02,963.971,375.6053.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,075.381,642.0067.6 %5.0312.5397.6068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,418.121,774.0059.8 %5.0374.7559.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,082.771,228.0079.8 %5.0377.3162.7083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,389.15786.0082.1 %5.0314.2350.7383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,289.69724.0083.1 %5.0263.6357.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ6,648.78459.0093.1 %5.0223.4355.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,170.42437.0089.5 %5.0476.60116.8575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,652.94435.0090.7 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,806.114,736.1646.2 %5.01,605.27823.7648.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,651.072,033.0056.3 %5.0882.67625.2029.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,459.79761.0078.0 %5.0692.53357.0748.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,543.901,455.0058.9 %5.0426.29226.9146.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,249.715,167.0017.3 %5.01,719.361,278.2825.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,757.379,896.00-46.4 %0.01,977.63653.7566.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี4,042.133,075.0023.9 %5.0596.92722.00-21.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.0067.500.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,366.352,469.7354.0 %5.01,415.12803.3743.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,897.612,295.0041.1 %5.0825.620.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,118.8317,532.53-73.3 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,142.393,142.3224.1 %5.0939.72342.9563.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,994.438,292.28-38.3 %0.01,569.21946.6939.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,662.0316,654.750.0 %0.55,357.441,858.2665.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,010.4212,044.73-0.3 %0.04,410.081,414.5567.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,887.641,231.0068.3 %5.0787.5865.3591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,764.172,612.8030.6 %5.0616.45524.4014.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,556.364,436.0020.2 %5.01,013.73372.3363.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี0.0028,712.000.0 %0.00.002,125.200.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี0.001,512.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี12,481.6815,138.30-21.3 %0.02,157.1149.0297.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,665.972,233.0080.9 %5.0654.47511.4221.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,058.893,359.0017.2 %5.0863.66175.7579.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,202.331,432.0072.5 %5.0958.74467.8351.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,690.833,703.0044.7 %5.01,567.25433.1272.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,501.773,788.8915.8 %5.0825.610.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,149.776,289.0079.1 %5.01,030.83767.5025.5 %5.0
สพ.ราชบุรี51,745.4828,492.8444.9 %5.01,044.80222.7578.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 0.000.000.0 %0.00.002,250.000.0 %0.0
รจก.เขาบิน 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,726.131,030.0062.2 %5.0445.30118.6473.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี31,928.8142,921.20-34.4 %0.01,865.12565.0069.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,643.073,033.9054.3 %5.0673.50335.5150.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี0.001,632.800.0 %0.00.004.100.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,190.903,149.0024.9 %5.01,032.73668.0035.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี40,795.8217,388.3457.4 %5.04,789.97632.1586.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 184,656.3412,162.5185.6 %5.01,615.09917.7043.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 247,499.3111,248.5676.3 %5.0984.31608.6438.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,899.8710,200.00-3.0 %0.03,794.50872.7777.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม50,103.0347,706.764.8 %2.01,054.08629.0040.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,389.9516,780.00-47.3 %0.01,742.221,500.0513.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี57,810.1010,607.0981.7 %5.022,228.0735.2899.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,219.891,521.0052.8 %5.0618.3995.6684.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี202,325.3116,179.3592.0 %5.01,482.18311.9679.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,386.633,850.0012.2 %5.01,105.06666.9839.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 895,518 395,948 0.00 % 84,299 23,633 0.00 %