จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,937.61380.0087.1 %5.0445.30102.6077.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,343.197,147.0050.2 %5.052.8957.19-8.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี8,266.497,276.0712.0 %5.0825.62223.2573.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,473.672,534.0027.1 %5.0692.51108.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี29,873.9325,881.0013.4 %5.02,963.971,375.6053.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,082.771,228.0079.8 %5.0377.3162.7083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,075.381,642.0067.6 %5.0312.5397.6068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,418.121,774.0059.8 %5.0374.7559.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,416.48389.0091.2 %5.0886.8438.0095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,389.15786.0082.1 %5.0314.2350.7383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,289.69724.0083.1 %5.0263.6357.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ6,648.78459.0093.1 %5.0223.4355.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,170.42437.0089.5 %5.0476.60116.8575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,652.94435.0090.7 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,806.114,809.0045.4 %5.01,605.27810.0449.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,651.072,033.0056.3 %5.0882.67625.2029.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,459.79761.0078.0 %5.0692.53357.0748.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,543.901,455.0058.9 %5.0426.29226.9146.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,249.715,167.0017.3 %5.01,719.361,278.2825.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,757.379,896.00-46.4 %0.01,977.63653.7566.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,733.373,513.5925.8 %5.01,351.3367.5095.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี4,042.133,075.0023.9 %5.0596.92722.00-21.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,366.352,469.7354.0 %5.01,415.12803.3743.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,897.612,295.0041.1 %5.0825.62501.6039.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,118.8317,532.53-73.3 %0.01,472.53222.3084.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,994.438,292.28-38.3 %0.01,569.21946.6939.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,150.263,142.3224.3 %5.0939.72342.9563.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,662.0316,654.750.0 %0.55,357.441,858.2665.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,010.4212,044.73-0.3 %0.04,410.081,414.5567.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,887.641,231.0068.3 %5.0787.5865.3591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,764.172,612.8030.6 %5.0616.45524.4014.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,556.364,436.0020.2 %5.01,013.73372.3363.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,413.5628,712.00-347.7 %0.01,738.392,125.20-22.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,386.191,512.0065.5 %5.0977.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,024.184,958.241.3 %0.5673.48209.1169.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี12,481.6815,138.30-21.3 %0.02,157.1149.0297.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,665.972,233.0080.9 %5.0654.47511.4221.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,058.893,359.0017.2 %5.0863.66175.7579.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,202.331,432.0072.5 %5.0958.74446.5653.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,690.831,737.0074.0 %5.01,567.25281.7582.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,501.773,788.8915.8 %5.0825.610.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,149.776,289.0079.1 %5.01,030.83767.5025.5 %5.0
สพ.ราชบุรี51,498.6228,492.8444.7 %5.01,030.83222.7578.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ52,024.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,250.00ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 129,054.83202,115.00-56.6 %0.01,415.521,518.29-7.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,726.131,030.0062.2 %5.0445.30118.6473.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี31,928.8142,921.20-34.4 %0.01,865.12565.0069.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,643.073,033.9054.3 %5.0673.50335.5150.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,766.536,007.29-4.2 %0.0939.71441.7553.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,781.211,632.8056.8 %5.0768.584.1099.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,190.903,149.0024.9 %5.01,032.73668.0035.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี40,795.8217,388.3457.4 %5.04,789.97632.1586.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,226.204,491.59-6.3 %0.01,081.17488.9254.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 184,656.3412,162.5185.6 %5.01,615.09917.7043.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 247,499.3111,248.5676.3 %5.0984.31608.6438.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,899.8710,200.00-3.0 %0.03,794.50872.7777.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,514.555,254.004.7 %2.0332.3031.7390.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม50,103.0347,706.764.8 %2.01,054.08721.5031.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี33,598.4636,850.00-9.7 %0.0810.24222.0072.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง32,481.9619,692.0039.4 %5.0101.75488.74-380.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,389.9516,780.00-47.3 %0.01,742.221,500.0513.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี57,810.1010,607.0981.7 %5.022,228.0735.2899.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,219.891,521.0052.8 %5.0618.3995.6684.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี202,325.31101,756.9149.7 %5.01,482.18311.9679.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,386.633,850.0012.2 %5.01,105.06666.9839.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบ689.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ207.73ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,273.9315,454.2238.9 %5.04,483.262,689.1140.0 %5.0
รวม 1,156,037 825,017 28.63 % 101,995 32,970 67.67 %