จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,061.8224,510.0065.5 %5.0262.29327.85-25.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,904.01960.0066.9 %5.0719.8163.3491.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.0013,564.300.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,364.1824,764.40-51.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.00294.500.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.002,323.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,026.652,800.0030.5 %5.0668.78185.2572.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,569.771,204.0066.3 %5.0928.9846.3695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,267.0819,412.82-27.2 %0.02,697.461,755.4334.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1680.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,841.341,870.0061.4 %5.0340.2066.7880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,885.551,521.0068.9 %5.0341.4781.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,395.64963.0078.1 %5.0250.1380.5167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,076.50691.0083.0 %5.0304.1932.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,271.34705.0083.5 %5.0415.5781.2580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ0.00464.000.0 %0.00.0092.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,489.94661.0085.3 %5.0914.8776.2391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.00112.000.0 %0.00.0080.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ0.00376.000.0 %0.00.0085.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย0.00356.000.0 %0.00.0083.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,413.27335.0092.4 %5.0357.7681.7677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา0.00593.000.0 %0.00.0087.400.0 %0.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.003,276.000.0 %0.00.00664.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,852.847,503.12-9.5 %0.01,746.671,740.310.4 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,940.202,614.0047.1 %5.01,024.0627.4097.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,330.652,074.0052.1 %5.01,911.32386.0279.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,527.411,496.0057.6 %5.0948.00181.7480.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 130.00273,407.780.0 %0.00.0041,893.050.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.001,350.000.0 %0.00.004,107.660.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี23.173,707.00-15,899.1 %0.0598.171,386.57-131.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,325.804,077.71-75.3 %0.0617.64511.0017.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,394.785,123.0019.9 %5.01,610.74741.9553.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,264.684,238.000.6 %0.5703.59503.2228.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี0.0017,849.000.0 %0.00.0016.030.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี0.002,161.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,943.421,367.0065.3 %5.01,062.0963.2494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,431.971,612.0053.0 %5.0909.97336.5763.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,217.125,254.50-24.6 %0.0677.95297.4356.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0.003,241.000.0 %0.00.00509.010.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,852.607,192.28-5.0 %0.01,575.531,122.9028.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี63.672,105.00-3,206.1 %0.0567.68261.7353.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,593.208,239.04-79.4 %0.01,314.5286.7293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,376.652,935.0076.3 %5.01,061.95598.2943.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,401.014,603.95-4.6 %0.01,271.27460.7863.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,598.273,831.0016.7 %5.01,351.11242.9782.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี6,547.634,327.5833.9 %5.01,499.46572.5861.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,470.975,346.74-54.0 %0.0463.3093.3879.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี0.0010,457.000.0 %0.00.00760.030.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.0036,095.400.0 %0.00.00827.410.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.001,071.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2,340.733,882.22-65.9 %0.01,427.17136.6890.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,338.872,285.5131.5 %5.0902.43400.9155.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี0.004,363.260.0 %0.00.00483.670.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.003,078.000.0 %0.00.00148.630.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,933.127,301.0061.4 %5.06,455.10374.6194.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี0.003,735.240.0 %0.00.00210.740.0 %0.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"0.003,302.500.0 %0.00.00232.380.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,630.3963,640.99-169.3 %0.01,927.17426.4777.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 225,405.6028,416.00-11.8 %0.010,738.55591.3594.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.008,201.000.0 %0.00.00570.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,609.124,975.9765.9 %5.0408.83843.60-106.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี879.714,729.85-437.7 %0.0164.07290.31-76.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี0.0032,242.010.0 %0.00.00470.250.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.0020,131.000.0 %0.00.00189.050.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.0036,521.000.0 %0.00.00942.400.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.0025,147.000.0 %0.00.001,088.700.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี105,377.4735,378.0066.4 %5.01,159.71601.3548.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,549.476,456.4452.3 %5.0981.2455.4094.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี11,737.7416,067.00-36.9 %0.02,563.321,942.8224.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,037.193,686.008.7 %4.01,176.19836.0028.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,601.9511,659.6329.8 %5.03,483.25959.1172.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี1,091.222,267.42-107.8 %0.0871.93315.4063.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.0019,582.000.0 %0.00.006,489.830.0 %0.0
รวม 473,256 348,790 0.00 % 61,709 20,348 0.00 %