จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,061.8224,510.0065.5 %5.0262.29327.85-25.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,904.01960.0066.9 %5.0719.8163.3491.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.0468.9060.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,525.6313,564.30-28.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,690.8824,764.40-48.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี12,032.492,323.0080.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,031.382,800.0030.5 %5.0668.78185.2572.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,569.771,204.0066.3 %5.0928.9846.3695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,267.0819,412.82-27.2 %0.02,697.461,755.4334.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1680.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,885.551,521.0068.9 %5.0341.4781.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,395.64963.0078.1 %5.0250.1380.5167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,076.50691.0083.0 %5.0304.1932.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,271.34705.0083.5 %5.0415.5781.2580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,489.94661.0085.3 %5.0914.8776.2391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,339.26623.0085.6 %5.0452.2279.6182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,841.341,870.0061.4 %5.0340.2034.4889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,304.23464.0089.2 %5.0690.3992.1586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,961.01282.0094.3 %5.0454.7380.7582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,684.14463.0087.4 %5.0286.8481.7971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,413.27335.0092.4 %5.0357.7681.7677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,296.87756.0082.4 %5.0340.1281.9075.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,777.613,276.0013.3 %5.01,861.89664.9064.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,852.847,503.12-9.5 %0.01,746.671,740.310.4 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,940.202,998.0039.3 %5.01,024.0627.4097.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,330.652,074.0052.1 %5.01,911.32386.0279.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,527.411,496.0057.6 %5.0948.00181.7480.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13259,304.06273,407.78-5.4 %0.096,563.8741,893.0556.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,397.981,350.0060.3 %5.0833.764,107.66-392.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,716.413,707.0044.8 %5.02,214.531,946.0012.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,325.804,077.71-75.3 %0.0617.64511.0017.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,394.785,123.0019.9 %5.01,610.74741.9553.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,283.934,766.00-11.3 %0.0716.45503.2229.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,274.6917,849.00-184.5 %0.01,385.3716.0398.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,719.242,161.0041.9 %5.0516.36108.5679.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,943.421,367.0065.3 %5.01,062.0963.2494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,431.971,612.0053.0 %5.0909.97336.5763.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,217.125,254.50-24.6 %0.0677.95297.4356.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,466.333,241.0040.7 %5.01,632.43634.6661.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,852.607,192.28-5.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,074.753,387.0016.9 %5.01,252.26193.4684.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,593.208,239.04-79.4 %0.01,314.5286.7293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,376.652,935.0076.3 %5.01,061.95911.0514.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,401.014,603.95-4.6 %0.01,271.27460.7863.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,598.273,831.0016.7 %5.01,351.11242.9782.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี6,547.634,327.5833.9 %5.01,499.46572.5861.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,470.975,346.74-54.0 %0.0463.3093.3879.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,294.4310,457.0014.9 %5.0593.87760.03-28.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี146,508.9136,095.4075.4 %5.01,569.58827.4147.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,030.681,071.0064.7 %5.0719.81189.8473.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,865.693,882.2220.2 %5.01,427.17136.6890.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,338.872,285.5131.5 %5.0902.43400.9155.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,639.636,443.443.0 %1.5655.71420.1935.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,931.113,078.0021.7 %5.01,080.96148.6386.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี79,619.536,556.0591.8 %5.0959.47210.7478.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,933.127,301.0061.4 %5.06,455.10374.6194.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,285.883,302.5070.7 %5.0238.87232.382.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,630.3963,640.99-169.3 %0.01,927.17426.4777.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,038.958,201.0025.7 %5.02,548.68570.0077.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,050.0915,228.6015.6 %5.01,391.34623.1055.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 225,405.6028,416.00-11.8 %0.010,738.55591.3594.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี908.794,729.85-420.5 %0.0321.98290.319.8 %4.5
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,609.123,982.3272.7 %5.0408.83648.85-58.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,445.076,456.4455.3 %5.0981.2455.4094.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,540.8136,521.002.7 %1.01,341.163,366.18-151.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี105,377.4719,423.0081.6 %5.01,159.71601.3548.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,879.5549,325.146.7 %3.01,422.444,702.82-230.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี35,188.5520,131.0042.8 %5.01,186.39189.0584.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,927.8314,818.0055.0 %5.01,209.08749.8938.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี49,129.7416,067.0067.3 %5.02,563.321,942.8224.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,037.193,686.008.7 %4.01,176.19836.0028.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,601.9511,659.6329.8 %5.03,483.25959.1172.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี5,344.182,267.4257.6 %5.0871.93315.4063.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี26,753.6919,582.0026.8 %5.05,566.446,489.83-16.6 %0.0
รวม 1,333,179 884,606 33.65 % 188,280 87,192 53.69 %