จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,365.3414,008.2334.4 %5.090.19173.85-92.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,647.352,382.0034.7 %5.0775.641.9099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี0.001,960.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,861.785,156.5552.5 %5.02,486.521,234.1150.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช4,513.59645.0085.7 %5.0327.8595.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า0.001,552.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,540.99946.0079.2 %5.0231.1468.4270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,571.131,753.0061.7 %5.0403.3770.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,847.19973.0079.9 %5.0309.0526.6091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,306.94837.0084.2 %5.0297.5176.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ4,180.39686.0083.6 %5.0323.0647.0985.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี0.006,121.850.0 %0.00.001,345.350.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,257.821.00100.0 %5.0623.51179.1971.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,529.241,594.0064.8 %5.0789.76901.15-14.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,109.472,083.0033.0 %5.0566.46461.7018.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,536.823,914.0013.7 %5.01,041.861,959.34-88.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี18,375.604,219.0077.0 %5.0623.96865.98-38.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,074.072,847.0043.9 %5.01,308.091,220.046.7 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,423.703,182.4028.1 %5.01,003.83324.4667.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,217.1017,977.00-26.4 %0.01,517.2665.5495.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง19,937.5713,332.5833.1 %5.04,304.685,984.50-39.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี10,566.016,995.0033.8 %5.03,304.771,529.2553.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,967.451,431.0063.9 %5.0851.7031.7096.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,619.81865.0076.1 %5.0604.49465.6423.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,980.754,231.90-6.3 %0.0594.06489.8517.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,692.506,518.0052.4 %5.01,289.071,559.26-21.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,815.921,671.0065.3 %5.0908.75228.8674.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี11,359.8112,800.77-12.7 %0.0732.41292.0060.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9.762,170.00-22,133.6 %0.0300.24538.65-79.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,860.265,641.003.7 %1.51,155.96260.4577.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,478.482,932.0046.5 %5.01,346.12701.1947.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.สุพรรณบุรี8,406.9210,090.00-20.0 %0.0433.79685.00-57.9 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,021.82755.0075.0 %5.0433.3597.8577.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,243.2721,136.0036.4 %5.01,996.611,141.3942.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,050.271,407.0065.3 %5.0585.48407.1530.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,835.044,413.008.7 %4.0889.73725.2718.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,046.412,209.0045.4 %5.0495.9585.5082.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,749.223,762.00-0.3 %0.0870.721,094.00-25.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,881.775,358.02-9.8 %0.0536.84200.2562.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,764.990.000.0 %0.02,135.280.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1274,144.5019,237.9393.0 %5.0951.04496.7347.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 20.0014,470.120.0 %0.00.00384.550.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 327,939.6913,549.0851.5 %5.01,408.49924.6134.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,790.350.000.0 %0.0354.70613.87-73.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี122,826.2829,946.4175.6 %5.0825.461,312.17-59.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,187.660.000.0 %0.0946.570.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,358.4121,288.9916.0 %5.0747.11546.0526.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง68,614.3912,163.3282.3 %5.0698.390.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,150.6824,707.00-22.6 %0.01,806.491,894.70-4.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,674.094,327.377.4 %3.5782.73751.963.9 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,444.0711,115.00-72.5 %0.02,205.910.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,256.951,229.0062.3 %5.0623.51290.9053.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,651.2813,391.0067.1 %5.03,854.233,959.70-2.7 %0.0
รวม 864,942 321,878 0.00 % 45,708 35,079 0.00 %