จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,105.88993.0075.8 %5.0384.26207.4046.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม4,056.113,814.176.0 %3.0745.93259.4565.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,329.731,990.0040.2 %5.0536.75100.1781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,951.7330,850.010.3 %0.56,012.47616.7089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม120,697.4617,489.3315.5 %5.02,476.38593.7576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,737.5727,488.00-6.8 %0.02,391.551,039.4656.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,366.571,442.0073.1 %5.0254.3165.3674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,413.043,831.0040.3 %5.0384.25144.3262.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,342.92312.2492.8 %5.0187.9287.0253.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,645.662,121.0089.2 %5.0446.9963.6585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,372.121,094.0075.0 %5.0315.7361.7580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,576.271,537.0076.6 %5.0281.0571.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,315.98749.0082.6 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,058.141,319.0092.7 %5.0275.2644.5783.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,679.338,609.1841.4 %5.02,361.441,393.3741.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,006.304,479.00-11.8 %0.0783.24583.7325.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,807.531,752.0054.0 %5.0778.16415.3046.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,071.002,092.0065.5 %5.0860.02647.0424.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,849.293,430.0010.9 %5.0651.62270.3058.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,533.571,935.0045.2 %5.0574.78129.4977.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,351.231,400.0058.2 %5.0593.78518.8112.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,185.004,260.0031.1 %5.02,304.391,325.2542.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,415.788,045.2935.2 %5.01,658.69422.3074.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,462.483,674.65-6.1 %0.0480.85769.93-60.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,239.694,008.0023.5 %5.01,164.26576.0950.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,670.292,048.0044.2 %5.0634.415.4099.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,649.0619,540.15-10.7 %0.01,905.89402.9878.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,689.341,817.0050.8 %5.0726.90788.13-8.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)16,975.6810,734.5236.8 %5.0709.22589.0116.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,670.621,336.0063.6 %5.0669.8666.0890.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,216.451,256.0061.0 %5.0441.67122.2172.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,839.493,623.00-97.0 %0.0636.48244.8861.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,930.194,180.8829.5 %5.01,281.99477.9362.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,580.966,652.00-1.1 %0.01,582.63593.5362.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,507.901,687.0074.1 %5.01,297.39251.1480.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,649.3714,328.582.2 %1.03,122.9332.2199.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,066.912,218.0081.6 %5.0707.89139.7780.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,959.132,405.5039.2 %5.0783.96284.0563.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,504.362,771.0038.5 %5.0974.1065.1393.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,813.605,840.0025.3 %5.01,562.51532.9565.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,732.577,463.003.5 %1.5936.07130.4986.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร30,259.9235,508.56-17.3 %0.01,815.442,163.04-19.1 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี19,606.2017,758.829.4 %4.51,050.88294.4172.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก19,011.6862,526.60-228.9 %0.0780.01858.74-10.1 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา38,447.9817,640.0054.1 %5.01,010.70452.8155.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,545.7918,866.0016.3 %5.01,044.74682.9834.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,594.049,429.8311.0 %5.01,123.18750.5033.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม168,463.30166,667.001.1 %0.51,724.881,254.0027.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม694.271,168.00-68.2 %0.0214.26262.29-22.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม13,699.091,957.0085.7 %5.01,259.36118.1690.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,191.491,986.0052.6 %5.0688.88380.2644.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,247.9414,137.210.8 %0.52,077.051,102.8946.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,639.913,516.003.4 %1.5650.8598.9784.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,366.084,280.00-27.2 %0.01,040.83125.4787.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,174.986,455.6447.0 %5.0602.35453.6224.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 141,266.8216,688.8359.6 %5.01,155.27272.0676.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 242,637.7210,011.5176.5 %5.0936.84383.9059.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,071.287,206.10-1.9 %0.0367.19322.8912.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม73,825.8612,495.4183.1 %5.0469.25507.30-8.1 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง32,699.3831,987.502.2 %1.0668.021,453.48-117.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,809.3218,704.0039.3 %5.0468.94367.5221.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม167,299.2347,293.0071.7 %5.0919.43874.904.8 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม17,744.4610,167.5442.7 %5.0370.32431.05-16.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม38,413.5025,864.0032.7 %5.0576.42404.2429.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)53,124.1417,796.0066.5 %5.0472.07371.6921.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,348.9424,482.78-161.9 %0.01,179.242,398.06-103.4 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)294,780.97388,371.00-31.7 %0.01,230.442,062.92-67.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,960.594,028.0018.8 %5.0566.501,001.31-76.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม3,035.481,374.0054.7 %5.0384.61211.6945.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 771,146.4950,242.9029.4 %5.018,826.5310,308.4545.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม46,935.4825,207.0046.3 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,641,069 1,280,432 21.98 % 94,542 50,375 46.72 %