จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,327.931,662.0050.1 %5.0462.4170.5384.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,371.092,189.0035.1 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 127,094.2923,297.3714.0 %5.03,037.69625.4279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,468.894,250.2834.3 %5.0279.3163.6577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,803.555,517.92-14.9 %0.01,013.851,001.791.2 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,683.732,788.0024.3 %5.0709.61425.7640.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,118.261,694.0045.7 %5.0386.34196.0849.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร0.001,460.000.0 %0.00.00265.440.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,441.082,609.0024.2 %5.0533.38366.0231.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,828.152,525.00-38.1 %0.0330.04223.7232.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร0.003,611.310.0 %0.00.00942.030.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร0.0017,543.000.0 %0.00.00556.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร0.002,020.000.0 %0.00.00204.090.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,690.451,207.0067.3 %5.0652.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,072.341,123.0063.4 %5.0367.33310.2115.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร0.001,491.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,445.9644,869.99-502.6 %0.01,433.61705.9850.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,463.561,670.0051.8 %5.0451.5867.0485.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,252.5414,636.38-178.7 %0.01,136.0978.7893.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.00316.720.0 %0.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,911.312,314.0040.8 %5.0690.60354.3048.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,979.163,674.827.6 %3.5690.60231.3466.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,999.812,901.0075.8 %5.0593.43267.7654.9 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,949.2767,534.06-5.6 %0.0930.10640.0031.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,825.771,442.0049.0 %5.0272.25184.3332.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,169.0617,055.51-67.7 %0.02,211.88563.0074.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,139.644,315.00-4.2 %0.0804.69339.7157.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร0.0022,396.000.0 %0.00.00679.530.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,876.691,305.0054.6 %5.0348.3128.3591.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,795.349,543.38-22.4 %0.02,139.13136.4493.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร13,811.188,126.8041.2 %5.0301.01279.767.1 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,853.389,212.2057.8 %5.0775.26525.6332.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,924.263,803.2277.5 %5.0259.09281.28-8.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร69,544.2274,336.00-6.9 %0.01,140.90757.5733.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว30,082.7318,648.0038.0 %5.0383.52293.6423.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,677.029,832.0115.8 %5.01,070.01718.5532.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,801.324,116.6214.3 %5.0785.68810.22-3.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,767.20450.0083.7 %5.0253.2134.2086.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 363,169 348,649 0.00 % 24,925 10,583 0.00 %