จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,777.43982.0064.6 %5.0278.40111.0460.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,486.551,619.0053.6 %5.0323.27172.3246.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,251.291,758.0045.9 %5.0405.36156.2261.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง14,988.6721,017.00-40.2 %0.01,628.821,131.4530.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,251.66414.0090.3 %5.0164.26139.6415.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,692.51489.0086.8 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,774.17522.0086.2 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,316.37170.0094.9 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,429.20900.0079.7 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,936.7899.0096.6 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,887.862,078.0057.5 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,383.891,617.0052.2 %5.0506.88325.7935.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,744.911,624.0065.8 %5.0697.04853.25-22.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,393.94343.0089.9 %5.0506.88292.9842.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,076.161,323.0057.0 %5.0487.86442.599.3 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,519.552,612.0025.8 %5.0620.951,075.59-73.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,870.894,953.52-164.8 %0.0354.23390.80-10.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,363.772,506.0042.6 %5.0830.15238.8771.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,222.3514,914.55-12.8 %0.0868.1865.4992.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,303.042,065.0052.0 %5.0563.67460.3818.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,595.331,035.0071.2 %5.0582.9532.2194.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,029.02610.3679.8 %5.0373.7758.7684.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,800.664,176.00-9.9 %0.0601.96164.1972.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,279.0116,843.00-26.8 %0.01,039.331,149.97-10.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,073.104,782.005.7 %2.5667.44559.3916.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,490.563,285.005.9 %2.5544.91196.8263.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,034.7512,468.97-77.2 %0.01,134.3987.3292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,913.582,619.0046.7 %5.0430.82190.0055.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,646.672,242.0038.5 %5.0601.96324.6846.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,502.481,471.0058.0 %5.0506.88317.9337.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,675.421,872.0060.0 %5.0659.01245.6462.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,054.782,401.00-127.6 %0.0361.7727.0792.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,684.112,178.0040.9 %5.0710.28367.5548.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 46,351.0640,658.5512.3 %5.0655.60618.375.7 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,899.371,074.0063.0 %5.0278.69227.5818.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,037.431,199.0060.5 %5.0269.61360.80-33.8 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,217.698,791.00-108.4 %0.0532.92450.6215.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,258.833,349.00-2.8 %0.0449.83157.6065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,475.655,460.91-57.1 %0.0553.85433.8121.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง52,506.4319,813.5062.3 %5.01,021.74432.7757.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,096.573,958.87-88.8 %0.0171.58114.6533.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,203.331.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง18,476.0356,120.00-203.7 %0.0428.42674.97-57.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,793.9812,263.0117.1 %5.0368.70236.5535.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,426.5617,028.60-165.0 %0.0977.462,335.84-139.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,550.762,731.0023.1 %5.0506.88437.4713.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง4,083.72802.0080.4 %5.0316.72146.4553.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,126.679,652.9249.5 %5.02,455.351,921.3521.7 %5.0
รวม 356,955 300,893 15.71 % 26,673 18,396 31.03 %