จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.00982.000.0 %0.00.00111.040.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,486.551,619.0053.6 %5.0323.27172.3246.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง0.001,758.000.0 %0.00.004,579.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง14,988.6721,017.00-40.2 %0.01,628.821,131.4530.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,887.862,078.0057.5 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,429.20900.0079.7 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,251.66414.0090.3 %5.0164.26139.6415.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,692.51489.0086.8 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,774.17522.0086.2 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,316.37170.0094.9 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,936.7899.0096.6 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,383.891,617.0052.2 %5.0506.88325.7935.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,870.894,953.52-164.8 %0.0354.23390.80-10.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.002,506.000.0 %0.00.00238.870.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,222.3514,914.55-12.8 %0.0868.1865.4992.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,303.042,065.0052.0 %5.0563.67460.3818.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,029.020.000.0 %0.0373.770.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,800.664,176.00-9.9 %0.0601.96164.1972.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,481.1416,843.00-24.9 %0.01,115.391,149.97-3.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,034.7512,468.97-77.2 %0.01,134.3987.3292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,646.670.000.0 %0.0601.960.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.001,471.000.0 %0.00.00317.930.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,675.421,872.0060.0 %5.0659.01245.6462.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,054.782,401.00-127.6 %0.0361.7727.0792.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,684.112,178.0040.9 %5.0710.28367.5548.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.001,074.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,037.431,199.0060.5 %5.0269.61360.80-33.8 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,217.694,653.88-10.3 %0.0532.92444.8816.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,258.833,349.00-2.8 %0.0449.83157.6065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง52,506.433,150.3594.0 %5.01,021.74432.7757.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.003,958.870.0 %0.00.00114.650.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,793.9812,263.0117.1 %5.0368.70236.5535.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0017,028.600.0 %0.00.002,432.790.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,550.762,731.0023.1 %5.0506.88437.4713.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 183,640 118,143 0.00 % 13,083 7,066 0.00 %