จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,776.90889.0068.0 %5.0216.1379.6163.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,805.97925.0067.0 %5.0273.1898.0764.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,333.99555.0083.4 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,765.8124,863.0019.2 %5.02,331.45570.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0447.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,204.00457.0089.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,426.31924.0079.1 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,037.835,836.12-44.5 %0.0936.04245.2673.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,724.154,722.61-26.8 %0.0577.44371.9435.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ1,743.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,213.01926.0071.2 %5.0387.28378.822.2 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,072.981,069.0065.2 %5.0273.18161.9540.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,012.15625.0079.3 %5.0273.18369.21-35.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,124.883,077.001.5 %0.5603.67749.69-24.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,373.1012,001.0410.3 %5.0902.8397.4989.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,545.931,412.0060.2 %5.0482.36296.0038.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,105.411,002.0067.7 %5.0501.3765.3687.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,438.701,083.5068.5 %5.0406.29297.9326.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,638.072,536.7430.3 %5.0501.37310.1338.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม6,319.693,187.9049.6 %5.01,109.88167.8884.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ2,305.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ455.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,464.971,616.0053.4 %5.0482.36151.4368.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,680.674,964.54-6.1 %0.0919.7293.9689.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,742.971,203.0089.8 %5.0463.34165.9064.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม4,022.392,271.0043.5 %5.0596.45214.2464.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,354.512,845.0015.2 %5.0558.42173.9568.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,784.702,257.0552.8 %5.0501.37313.9337.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,089.093,259.0020.3 %5.0311.2149.2484.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,888.143,896.0067.2 %5.0520.3938.0092.7 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 38,819.1115,067.8161.2 %5.0599.10265.9555.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,438.95949.0072.4 %5.0292.20163.3844.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,404.423,749.4214.9 %5.0729.56638.3112.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,290.001,408.2057.2 %5.0406.29368.489.3 %4.5
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,039.833,348.0017.1 %5.0634.4815.9297.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,040.931,179.0061.2 %5.0273.18204.8125.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,541.443,777.60-6.7 %0.0463.34351.4024.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,859.5616,251.86-37.0 %0.0560.60563.02-0.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,493.563,510.0036.1 %5.0297.73210.6529.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,554.649,111.9141.4 %5.0353.18353.40-0.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม64,231.7776,810.50-19.6 %0.01,130.42833.1526.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,497.4316,628.455.0 %2.5936.801,014.93-8.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,055.1329,949.0012.1 %5.01,313.92741.9543.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,480.121,700.0051.2 %5.0482.36580.64-20.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,083.01971.0068.5 %5.0273.18152.5644.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,570.443,971.2068.4 %5.02,678.631,742.1835.0 %5.0
รวม 378,347 276,786 26.84 % 26,585 13,839 47.95 %