จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00889.000.0 %0.00.0079.610.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,805.97925.0067.0 %5.0273.1898.0764.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,333.991,390.2058.3 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,765.8124,863.0019.2 %5.02,331.45570.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0447.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,426.31924.0079.1 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,204.00457.0089.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,037.835,836.12-44.5 %0.0936.04245.2673.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,724.154,722.61-26.8 %0.0577.44371.9435.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,213.01926.0071.2 %5.0387.28378.822.2 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00625.000.0 %0.00.00369.210.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,124.883,077.001.5 %0.5603.67749.69-24.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,373.1012,001.0410.3 %5.0902.8397.4989.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,545.931,412.0060.2 %5.0482.36296.0038.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,105.411,002.0067.7 %5.0501.3765.3687.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,438.701,083.5068.5 %5.0406.29297.9326.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม42.092,536.74-5,926.9 %0.083.02310.13-273.6 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.003,187.900.0 %0.00.00167.880.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,464.971,616.0053.4 %5.0482.36151.4368.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,877.334,964.54-1.8 %0.0919.7293.9689.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,742.971,203.0089.8 %5.0463.34165.9064.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม4,022.392,271.0043.5 %5.0596.45269.5954.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,354.512,845.0015.2 %5.0558.42173.9568.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,784.702,257.0552.8 %5.0501.37313.9337.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม0.003,213.000.0 %0.00.0051.190.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,789.743,896.0067.0 %5.0482.3638.0092.1 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 0.0015,067.810.0 %0.00.00265.950.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,291.35949.0071.2 %5.0235.15163.3830.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,404.423,749.4214.9 %5.0729.56638.3112.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,290.001,408.2057.2 %5.0406.29368.489.3 %4.5
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,039.833,348.0017.1 %5.0634.4815.9297.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม0.00975.000.0 %0.00.0069.900.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,859.5616,251.86-37.0 %0.0560.60563.02-0.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,493.563,510.0036.1 %5.0297.73210.6529.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม0.0076,810.500.0 %0.00.00833.150.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,554.649,111.9141.4 %5.0353.18353.40-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,497.4316,628.455.0 %2.5936.801,014.93-8.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,055.1329,949.0012.1 %5.01,313.92741.9543.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,480.121,700.0051.2 %5.0482.36580.64-20.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม0.00971.000.0 %0.00.00152.560.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,570.443,971.2068.4 %5.02,678.631,742.1835.0 %5.0
รวม 242,714 170,786 0.00 % 21,149 11,258 0.00 %