จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,818.36814.0071.1 %5.0473.03141.8970.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,271.435,023.6755.4 %5.070.3052.7824.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,642.004,541.042.2 %1.0815.30234.4971.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,118.66466.0088.7 %5.0663.1726.4796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี18,495.5816,272.0012.0 %5.02,336.60763.7667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,025.111,061.0073.6 %5.0203.0797.2252.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,132.75785.0081.0 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,776.051,419.0070.3 %5.0277.7058.8178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,341.09882.0079.7 %5.0305.7347.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,065.76522.0087.2 %5.0411.5763.5784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,138.161,305.0078.7 %5.0396.33111.1272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,153.08487.0088.3 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,397.73392.0091.1 %5.0166.6244.4273.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,489.37312.5287.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,057.065,888.6554.9 %5.01,176.601,153.602.0 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0947.76311.3867.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,221.421,913.0054.7 %5.01,043.49133.3887.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,928.574,558.007.5 %3.5877.51455.4448.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,535.871,448.8059.0 %5.0739.24437.0040.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,464.043,228.0061.9 %5.02,507.751,733.8030.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,915.223,593.02-23.3 %0.0544.42374.4131.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,316.953,758.0029.3 %5.01,423.811,313.497.7 %3.5
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,913.181,323.0083.3 %5.0675.52202.7070.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี7,574.0814,886.99-96.6 %0.01,556.92215.7386.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,473.8912,387.00-65.7 %0.02,728.95622.2577.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,881.513,447.0041.4 %5.0853.33436.9648.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,644.95973.0073.3 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,290.921,267.0061.5 %5.0625.14517.3817.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,825.593,220.9615.8 %5.0834.32257.5269.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,755.828,925.598.5 %4.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,484.394,030.0810.1 %5.01,081.55280.1574.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,682.751,762.0052.2 %5.0796.28254.7768.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,072.2613,483.5916.1 %5.03,173.2866.2297.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,790.391,752.0077.5 %5.0872.34360.3958.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,096.734,339.69-5.9 %0.0948.41547.5142.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,068.182,549.0037.3 %5.0891.3665.4692.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,799.042,644.0030.4 %5.0986.44335.7966.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,648.822,799.0023.3 %5.0701.2067.8590.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,836.581,919.0083.8 %5.0750.13488.8534.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,770.3949,050.9912.0 %5.01,161.36793.1631.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,598.561,092.0076.3 %5.0282.97209.5126.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,832.413,338.7742.8 %5.01,043.51433.5258.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,529.642,262.0059.1 %5.0720.22202.8771.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,289.614,644.0612.2 %5.01,127.58408.3863.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,803.042,094.2644.9 %5.0797.06179.1577.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,926.7111,022.0026.2 %5.03,595.43322.0091.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)15,683.229,981.3136.4 %5.02,867.90716.1375.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 178,964.5814,325.4381.9 %5.0881.68791.2510.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 238,377.6113,209.5165.6 %5.01,684.72147.2091.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,154.363,968.0035.5 %5.0406.09274.5532.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี23,243.5713,010.0044.0 %5.0777.51484.4037.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด322,370.4423,363.0092.8 %5.03,394.30735.1478.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย21,800.028,564.5860.7 %5.0613.96492.5919.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี52,225.1937,700.2927.8 %5.01,143.271,317.76-15.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี92,740.3027,691.0070.1 %5.0847.261,539.53-81.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี30,914.8930,427.571.6 %0.5961.632,273.27-136.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,542.0121,473.10-86.0 %0.01,823.442,251.30-23.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,187.563,481.0016.9 %5.0701.20465.0633.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,254.261,568.0063.1 %5.0568.09275.0951.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี19,310.5314,624.7724.3 %5.04,888.581,235.6374.7 %5.0
รวม 1,048,662 437,270 58.30 % 66,436 27,911 57.99 %