จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,574.87691.0080.7 %5.0457.63160.3165.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์46,773.127,764.4283.4 %5.0318.5296.4969.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,678.546,617.76-79.9 %0.0799.9293.5988.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,053.901.00100.0 %5.0628.7999.8784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์17,322.7512,293.0029.0 %5.02,302.201,399.8139.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,048.14442.0089.1 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,902.43636.0083.7 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์5,009.591,084.8078.3 %5.0345.3694.3072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,864.651,220.0068.4 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,281.72945.0077.9 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,873.581,977.0059.4 %5.0540.1376.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,698.742,039.0064.2 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,874.98628.0087.1 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,682.126,200.11-9.1 %0.0818.70286.9065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,862.731,531.0046.5 %5.0553.24263.0352.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,665.21805.0069.8 %5.0522.69120.7576.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,135.891,955.7037.6 %5.0666.83475.2928.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,362.141,732.0060.3 %5.0933.03778.8516.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,272.661,339.0059.1 %5.0685.84210.5369.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1429,407.7723,002.7821.8 %5.010,196.5610,450.00-2.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,471.524,673.00-34.6 %0.0761.89977.66-28.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,141.794,106.7074.6 %5.05,287.711,725.6367.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,423.222,559.00-5.6 %0.0524.54181.5265.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,881.874,272.9112.5 %5.01,083.52953.9512.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,589.411,695.0052.8 %5.0761.90225.7570.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,946.2211,838.008.6 %4.01,180.26238.8779.8 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,324.9349,920.4838.6 %5.0466.03446.364.2 %2.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,423.787,294.5336.1 %5.04,159.802,729.3534.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,730.232,261.0039.4 %5.0885.45226.1574.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,434.081,418.0041.7 %5.061.6769.35-12.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,436.28194.0086.5 %5.068.2247.7130.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.512,820.3445.3 %5.089.9449.3045.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,905.72818.0071.8 %5.0799.940.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,132.06746.0076.2 %5.0666.82506.8624.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,630.261,447.0045.0 %5.0155.76515.64-231.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,486.922,516.0027.8 %5.01,513.98746.0450.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,387.865,974.0019.1 %5.01,427.461,276.1410.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,742.741,637.5671.5 %5.0742.89151.8179.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,835.4811,208.93-26.9 %0.01,465.50213.0885.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,910.0317,578.00-26.4 %0.01,890.461,872.850.9 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,368.172,813.0075.3 %5.0685.84478.7630.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,037.013,171.6521.4 %5.0935.09254.9672.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,469.991,847.0046.8 %5.0761.89457.0140.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,944.02285.0992.8 %5.0780.90361.9553.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,554.924,502.0040.4 %5.0781.1398.0487.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,507.332,541.0077.9 %5.0748.89514.5831.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 61,879.3229,300.8552.6 %5.01,030.351,374.43-33.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.10917.0069.0 %5.0514.68387.0624.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,745.777,175.1943.7 %5.01,484.50115.4792.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,451.431,286.2062.7 %5.0571.74224.1760.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,518.936,541.6723.2 %5.01,427.45919.3735.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,693.291,430.0061.3 %5.0761.90319.4158.1 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์57,943.32138,040.00-138.2 %0.01,922.941,061.9244.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,565.502,435.0046.7 %5.01,066.3730.4997.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 139,315.3314,080.5964.2 %5.01,340.10956.2728.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 234,727.0116,224.7753.3 %5.01,664.08803.8451.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,683.985,901.0072.8 %5.0233.72322.28-37.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,498.292,546.97-1.9 %0.0335.03237.5029.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์724,644.4436,208.0095.0 %5.03,818.16576.4484.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน391,942.284,169.6298.9 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,564.4416,983.9361.9 %5.0818.38396.7251.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล79,293.5615,538.0080.4 %5.0948.59674.3328.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,420.6421,296.00-22.2 %0.02,212.601.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,418.994,358.0053.7 %5.0931.79577.8338.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,745.06924.0066.3 %5.0476.67128.4073.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,731.3714,948.0020.2 %5.05,471.542,415.3555.9 %5.0
รวม 1,943,965 563,348 71.02 % 78,727 42,496 46.02 %