จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00691.000.0 %0.00.00160.310.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,678.546,617.76-79.9 %0.0799.9293.5988.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,053.901.00100.0 %5.0628.7999.8784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์17,322.7512,293.0029.0 %5.02,302.201,399.8139.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์5,009.591,084.8078.3 %5.0345.3694.3072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,864.651,220.0068.4 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,048.14442.0089.1 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,281.72945.0077.9 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,902.43636.0083.7 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,873.581,977.0059.4 %5.0540.1376.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,698.742,039.0064.2 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,874.98628.0087.1 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,862.731,531.0046.5 %5.0553.24263.0352.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,665.21805.0069.8 %5.0522.69120.7576.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,362.141,732.0060.3 %5.0933.03778.8516.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,272.661,339.0059.1 %5.0685.840.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 140.0023,002.780.0 %0.00.0010,450.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,471.524,673.00-34.6 %0.0761.898,968,905.00-1,177,091.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.002,790.500.0 %0.00.001,378.600.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,423.222,559.00-5.6 %0.0524.54117.0177.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,881.874,272.9112.5 %5.01,083.52953.9512.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,589.411,695.0052.8 %5.0761.90225.7570.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,324.9349,920.4838.6 %5.0466.03446.364.2 %2.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,423.787,294.5336.1 %5.04,159.802,729.3534.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,730.232,261.0039.4 %5.0885.45226.1574.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,434.081,418.0041.7 %5.061.6769.35-12.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,436.28194.0086.5 %5.068.2247.7130.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.512,820.3445.3 %5.089.9449.3045.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,905.72818.0071.8 %5.0799.940.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,132.06746.0076.2 %5.0666.82506.8624.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,630.261,447.0045.0 %5.0155.76515.64-231.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,387.865,974.0019.1 %5.01,427.461,276.1410.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,835.4811,208.93-26.9 %0.01,465.50213.0885.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์0.001.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,368.172,813.0075.3 %5.0685.84478.7630.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,037.013,171.6521.4 %5.0935.09254.9672.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,469.991,847.0046.8 %5.0761.89457.0140.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,944.02285.0992.8 %5.0780.90361.9553.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,554.924,502.0040.4 %5.0781.132,850.00-264.9 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,507.332,541.0077.9 %5.0748.89514.5831.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 61,879.320.000.0 %0.01,030.350.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.10917.0069.0 %5.0514.68387.0624.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,745.777,175.1943.7 %5.01,484.50115.4792.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.001,286.200.0 %0.00.00224.170.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,518.936,541.6723.2 %5.01,427.45919.3735.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,693.291,430.0061.3 %5.0761.90229.9069.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,565.502,435.0046.7 %5.01,066.3730.4997.1 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 139,315.3314,080.5964.2 %5.01,340.10956.2728.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 20.0016,224.770.0 %0.00.00803.840.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,498.292,546.97-1.9 %0.0335.03237.5029.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์724,644.4436,208.0095.0 %5.03,818.16576.4484.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,564.440.000.0 %0.0818.380.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล24,824.7815,538.0037.4 %5.0948.59674.3328.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,418.994,358.0053.7 %5.0931.79577.8338.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00924.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,731.3714,948.0020.2 %5.05,471.542,415.3555.9 %5.0
รวม 1,112,337 251,931 0.00 % 45,160 8,991,911 0.00 %