จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,693.071,168.0056.6 %5.0538.64278.3348.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,748.3934,717.00-25.1 %0.0536.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,188.042,331.0074.6 %5.061.25253.51-313.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,945.818,514.2228.7 %5.069.24201.05-190.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,794.142,046.0046.1 %5.0976.01182.0081.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,808.711,740.0038.0 %5.0299.7576.0674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช38,035.4621,055.9144.6 %5.06,881.051,450.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,224.89431.0089.8 %5.0204.8364.8968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,206.521,774.0057.8 %5.0462.0359.9687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,793.57403.0089.4 %5.0369.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์6,162.60770.0087.5 %5.0231.8768.6270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,268.84450.0089.5 %5.0383.3367.4582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม4,004.89475.0088.1 %5.0407.1776.7381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,012.39700.0082.6 %5.0337.0667.4580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,730.23445.0088.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,910.13503.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,927.57523.0086.7 %5.0246.6666.1173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,364.31232.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,960.81569.0085.6 %5.0227.1396.9957.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,076.36595.0085.4 %5.0372.5463.4783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,127.58925.0077.6 %5.0246.3631.8887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,156.482,117.1058.9 %5.0603.7832.3494.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34130.1570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,950.84481.0087.8 %5.0178.0065.6163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,951.69311.0092.1 %5.0274.8047.1482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,633.30937.0079.8 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,956.71336.0091.5 %5.0173.8147.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,899.42544.0086.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,861.383,013.2048.6 %5.0766.83169.5177.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,257.688,676.01-103.8 %0.0602.79125.4079.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,749.415,794.4414.1 %5.01,812.71608.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40162.4555.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,100.461,086.0065.0 %5.0699.64376.2046.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง674.361,214.00-80.0 %0.0389.33312.5519.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,996.421,069.0064.3 %5.06,382.02270.7595.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77242.0165.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,754.573,738.0021.4 %5.01,299.28797.0538.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,439.441,762.0048.8 %5.0880.93529.1539.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,909.3228,218.92-102.9 %0.05,257.725,975.15-13.6 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,947.341,292.5067.3 %5.01,495.44229.4384.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,923.351,618.0072.7 %5.01,774.691,191.5032.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,222.505,350.74-26.7 %0.01,090.111,916.92-75.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,420.544,934.75-44.3 %0.0677.06498.2626.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,932.514,799.4130.8 %5.02,193.033,438.49-56.8 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช5,263.582,138.0059.4 %5.01,071.08375.0565.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช8,804.1013,029.35-48.0 %0.01,307.80275.4578.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช131,032.62151,658.02-15.7 %0.0489.41343.9029.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,253.1513,567.13-46.6 %0.03,281.116,416.15-95.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,162.662,561.0038.5 %5.01,033.06930.0510.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,414.911,773.02-25.3 %0.0550.45532.003.4 %1.5
สอต.นครศรีธรรมราช3,419.921,796.0047.5 %5.081.4676.136.5 %3.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,928.43905.0053.1 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,928.43458.0076.3 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,766.401,274.0066.2 %5.0918.58137.1785.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,192.301,075.0066.3 %5.0759.29358.0452.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,106.754,938.523.3 %1.5976.63553.5443.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,429.5627,359.00-224.6 %0.02,307.132,640.88-14.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,277.866,638.0019.8 %5.01,584.52657.1658.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,205.983,597.0014.5 %5.01,128.14418.0062.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช11,406.8612,294.00-7.8 %0.01,755.65101.8994.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,284.841,172.0077.8 %5.01,127.77466.0058.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,436.213,918.2311.7 %5.01,185.20296.8875.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,962.132,645.0046.7 %5.01,413.38206.0185.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช6,301.762,771.7956.0 %5.01,732.74881.3949.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,887.825,342.00-37.4 %0.0861.9197.4788.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,357.624,228.9280.2 %5.0572.30323.8143.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,442.665,014.0022.2 %5.0482.38249.6548.2 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 166,675.94114,933.0031.0 %5.02,235.951,776.7720.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 36,181.9320,970.2642.0 %5.0847.94672.1720.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,738.611,122.0059.0 %5.0557.65156.6471.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,145.735,132.0016.5 %5.01,128.15343.3069.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,380.851,104.0053.6 %5.0538.64221.5558.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,268.129,918.00-88.3 %0.01,166.17631.7245.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,599.852,806.0022.1 %5.0937.99105.4588.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช5,326.271,639.0069.2 %5.01,833.48372.8479.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช27,257.833,935.1085.6 %5.0760.84360.4352.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,056.305,733.795.3 %2.51,063.55911.0514.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 325,344.628,790.0065.3 %5.02,573.68984.1661.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,217.0712,015.7058.9 %5.0926.11350.4562.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 214,594.5211,643.0020.2 %5.01,696.081,281.0724.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 24,497.9612,767.1447.9 %5.01,343.73780.5641.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,527.859,173.0062.6 %5.02,834.28878.7769.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,118.976,269.7565.4 %5.0477.93668.09-39.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,507.463,750.0042.4 %5.0321.20285.0011.3 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,673.3612,868.5267.6 %5.0502.5736.1192.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช90,558.2955,416.0038.8 %5.01,752.692,064.50-17.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช41,071.7918,672.0054.5 %5.01,186.94451.7561.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช178,999.06494.4099.7 %5.01,171.911,741.37-48.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช476,155.63119,634.6074.9 %5.01,154.801,810.80-56.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล33,917.4119,360.0042.9 %5.01,101.09273.1875.2 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช32,390.7811,342.7465.0 %5.0789.52327.1058.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,747.788,657.0058.3 %5.0904.33458.5849.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช47,166.5619,500.0058.7 %5.0888.351,084.00-22.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร34,644.5915,792.7854.4 %5.0957.38681.4428.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี23,050.596,471.0071.9 %5.0766.38394.4748.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง223,186.5524,050.9289.2 %5.01,388.06510.3663.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,255.9035,195.00-82.8 %0.02,342.512,388.80-2.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช11,251.2819,639.46-74.6 %0.02,974.493,067.42-3.1 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช101,716.6657,310.0043.7 %5.02,067.14609.0770.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,054.644,203.10-3.7 %0.01,014.04955.705.8 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,736.211,169.0068.7 %5.0766.83305.8360.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,914.8742,167.006.1 %3.05,603.114,916.0712.3 %5.0
รวม 2,344,921 1,131,458 51.75 % 114,523 69,640 39.19 %