จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่0.001,192.000.0 %0.00.00219.450.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3768.61-15.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,055.241,281.0058.1 %5.0348.81236.9532.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,427.672,066.7639.7 %5.0640.3916.9397.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,707.1210,122.0020.3 %5.02,218.70787.5564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,120.311,593.0068.9 %5.0308.61250.8018.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,258.641,034.0075.7 %5.0349.1451.4885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,143.68306.0092.6 %5.0202.0933.0283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,157.04732.0082.4 %5.0332.9564.2380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,168.28510.0087.8 %5.0289.3763.7078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,118.57693.0083.2 %5.0328.4332.0290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,114.20380.0090.8 %5.0420.3861.3885.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.003,885.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,463.762,169.4737.4 %5.0697.41610.8512.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.001,084.740.0 %0.00.00152.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,618.82554.0078.8 %5.0404.81243.2039.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.002,964.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,425.841,650.0051.8 %5.0640.38329.3448.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,860.111,837.0052.4 %5.0716.34248.0565.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,778.781,931.0084.9 %5.0944.62729.4822.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,128.361,448.1032.0 %5.0462.26324.1829.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,045.552,085.0048.5 %5.0685.72433.7036.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.0010,437.460.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่774,297.56871,859.63-12.6 %0.03,719.301,458.8060.8 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,170.575,010.0030.1 %5.080.1087.20-8.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,684.911,312.0064.4 %5.0792.5045.6094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,140.051,038.0066.9 %5.0488.250.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,592.143,084.0014.1 %5.0526.83231.8056.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,428.6193.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,800.012,370.0059.1 %5.0868.550.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,057.6710,304.2826.7 %5.01,324.95157.7088.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,051.681,934.0036.6 %5.0659.38480.7027.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,396.812,603.7840.8 %5.0830.54588.4729.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,828.482,557.0047.0 %5.0659.38249.2462.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่0.001,321.000.0 %0.00.00204.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.0089.300.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,728.173,605.0069.3 %5.0735.46659.5910.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,081.701,382.2855.1 %5.0431.240.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่0.003,287.000.0 %0.00.00403.630.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,592.922,840.0038.2 %5.0697.47204.6270.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,132.189,628.8713.5 %5.02,998.36483.5583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่0.003,577.650.0 %0.00.00201.400.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,644.1732,970.00-45.6 %0.0776.801,612.16-107.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.009,937.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่33,185.1011,677.4764.8 %5.012,353.361,618.4686.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,526.092,286.8035.1 %5.0656.56505.4023.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่0.00900.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 995,502 996,855 0.00 % 75,257 15,397 0.00 %